SLDB 2011 - vybrané výsledky podle městských částí Brna

 

„Nejmladší“ městskou částí je Útěchov, „nejstarší“ jsou Žabovřesky

Český statistický úřad začal prezentovat první definitivní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (SLDB 2011) podle městských částí. Vzhledem k značnému rozsahu dat bude zveřejňování výsledků postupné.

V Brně-městě mělo ke dni sčítání, tedy k 26. březnu 2011 obvyklý pobyt 385 913 osob. Z 29 městských částí statutárního města Brna byla nejpočetnější městská část Brno-střed s 64 318 obyvateli, nejméně obyvatel žilo v městské části Brno-Ořešín (577 obyvatel).

Ve struktuře obyvatel Brna-města převažují ženy (52,0 %). V městské části Brno-Žabovřesky bylo z celkového počtu 21 048 obyvatel 53,7 % žen. Stejný počet mužů a žen žil v městské části Brno-Kníničky. Pouze ve třech městských částech bylo žen méně než mužů – Brno-Chrlice (49,8 %), Brno-Ivanovice 49,4 %) a Brno-jih (49,0 %).

Z celkového počtu obyvatel Brna-města bylo 12,7 % dětí do 14 let a 17,3 % obyvatel ve věku 65 a více let. „Nejmladší“ městskou částí je Brno-Útěchov. Z celkového počtu 760 obyvatel bylo 21,2 % dětí do 14 let. Obyvatelé ve věku 65 let a více tvořili pouze 8,9 %, což je nejmenší podíl této věkové skupiny mezi všemi městskými částmi. Nejnižší zastoupení obyvatel ve věku 0 až 14 let měla městská část Brno-Bohunice, kde byla v této věkové skupině pouze jedna desetina obyvatel (10,5 %). Více než čtvrtina obyvatel Brna-Žabovřesk (26,4 %) je ve věkové skupině 65 a více let.

Z celkového počtu obyvatel bylo ke dni sčítání v Brně-městě 193 620 ekonomicky aktivních, tj. 50,2 %. V městské části Brno-Vinohrady bylo ekonomicky aktivních 59,4 % všech obyvatel, v městské části Brno-Žabovřesky pouze 46,0 % ekonomicky aktivních obyvatel. Celkem 175 482 osob, tj. 90,6 % ekonomicky aktivního obyvatelstva Brna-města byly osoby zaměstnané, z nich 15,8 % žilo v městské části Brno-střed. V jednotlivých městských částech se podíl zaměstnaných pohyboval od 94,2 % v městské části Brno-Jehnice do 88,0 % v městské části Brno-střed.

Od posledního sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 vzrostl počet obydlených domů o téměř 10 %. Celkem jich bylo v Brně-městě sečteno 37 700, z toho 4 521 domů (12,0 %) v městské části Brno-sever. O celkem 81,4 % vzrostl počet obydlených domů v městské části Brno-Kníničky, v Brně-Žabovřeskách zůstaly počty obydlených domů na téměř stejné úrovni .

Z celkového počtu 163 596 obydlených bytů v Brně-městě jich bylo 28 209, tj. 17,2 % v Brně-střed. V Brně-Medlánkách se počet obydlených bytů za poslední desetiletí více než zdvojnásobil, z 1 135 bytů v roce 2001 na 2 438 bytů v roce 2011.

Tab. 1 Výsledky SLDB 2011 podle městských částí – obyvatelstvo
(definitivní výsledky podle obvyklého pobytu, stav k 26. 3. 2011)


Tab. 2 Výsledky SLDB 2011 podle městských částí - domy a byty
(definitivní výsledky podle obvyklého pobytu, stav k 26. 3. 2011)


Graf Věková struktura a ekonomická aktivita obyvatel podle městských částí Brna (SLDB 2011)Tab. Výsledky SLDB 2011 podle městských částí Brna - obyvatelstvo, domy, byty
Graf Věková struktura a ekonomická aktivita obyvatel podle městských částí Brna

Kontakt:
Ing. Milada Jonášová
Krajská správa ČSÚ v Brně
oddělení informačních služeb
Jezuitská 2, 601 59 Brno
E-mail: milada.jonasova@czso.cz
Tel.: 542 528 115
Tab.xlsGraf.jpg