Sklizeň zemědělských plodin v Jihomoravském kraji v roce 2022

 

V roce 2022 se v Jihomoravském kraji sklidilo 1 153,2 tis. t obilovin celkem, což je o 12,2 % méně v porovnání s rokem 2021. Z jednotlivých druhů obilovin se v loňském roce proti roku 2021 sklidilo z hektaru více pouze ovsa, u ostatních je zaznamenán propad ve výnosech. V kraji o dvě pětiny propadla sklizeň kukuřice na zrno, přesto je kraj jejím největším producentem a podílí se 42,3 % na celorepublikové sklizni.

Jihomoravský kraj je po Středočeském kraji největším producentem obilovin celkem v České republice. Z plochy 194,7 tis. ha, která byla v porovnání s předcházejícím rokem téměř nezměněna, se sklidilo o 12,2 % zrna méně. Výnos z hektaru byl o 13,6  % nižší (5,92 t). V celé republice byl objem sklizně obilovin téměř stejný jako v roce 2021.

Ve struktuře sklizňových ploch s obilovinami v Jihomoravském kraji tvoří největší díl (56,4 %) výměra pšenice ozimé, která je v mezikrajském porovnání po Středočeském kraji druhá největší. V roce 2022 se z této plochy při výnosu 5,80 t/ha sklidilo 637,4 tis. t, což je proti roku předchozímu o 9,0 % více, a to především díky pětinovému navýšení osevních ploch. U pšenice jarní byl z pohledu jednotlivých obilovin zaznamenán nejvyšší meziroční procentuální pokles produkce, a to o více než polovinu, na 19,6 tis. tun. Příčinou byla především redukce sklizňových ploch o téměř polovinu a o 7,6 % nižší výnos.

Ječmenem ozimým loni zemědělci oseli meziročně o 19,2 % větší plochu. Při téměř nezměněném výnosu tak sklidili téměř o 12,0 tis. tun (o 18,3 %) více zrna než v roce 2021. Ječmene jarního bylo sklizeno o 6,9 % méně než předchozí rok, což bylo především v důsledku úbytku ploch a mírně nižšího výnosu.

Graf 1 Sklizeň a výnos pšenice celkem podle krajů v roce 2022 (řazeno dle výše hektarového výnosu)
Graf 1 Sklizeň a výnos pšenice celkem podle krajů v roce 2022 (řazeno dle výše hektarového výnosu)

Graf 2 Sklizeň a výnos ječmene celkem podle krajů v roce 2022 (řazeno dle výše hektarového výnosu)
Graf 2 Sklizeň a výnos ječmene celkem podle krajů v roce 2022 (řazeno dle výše hektarového výnosu)

Oves pěstovali v roce 2022 jihomoravští zemědělci na podstatně menší ploše než předchozí rok. Navzdory vyššímu výnosu o 8,3 % to vedlo ke značnému poklesu sklizně, a to na 5,0 tis. t, čímž byla skutečnost předchozího roku naplněna pouze z 61,9 %. Sklizeň tritikaležita se pohybovala téměř na stejné úrovni jako v minulém období.

Graf 3 Sklizeň obilovin podle druhů v roce 2022

                    Jihomoravský kraj                                                            Česká republika

Jihomoravský kraj je stále největším producentem kukuřice na zrno. A to i přes skutečnost, že vloni došlo k výrazné redukci sklizňových ploch a čtvrtinovému snížení hektarového výnosu na 7,35 t/ha, který byl mezi kraji nejnižší. Sklizeno tak bylo 270,7 tis. tun zrna, což je o dvě pětiny méně než v roce 2021. I přesto je podíl kraje na celorepublikové sklizni 42,3 %.

V Jihomoravském kraji se v roce 2022 sklízely luskoviny celkem z menší plochy než v minulém období. I přes vyšší průměrný hektarový výnos však bylo sklizeno 23,4 tis. tun, což je o 3,0  % méně než roce 2021. Navzdory mírnému poklesu ve sklizni je kraj v produkci luskovin v republice na druhém místě, za krajem Středočeským a na celorepublikové sklizni se podílí 18,9 %.

Přestože loni jihomoravští zemědělci zredukovali plochu pro pěstování brambor ostatních o 16,9 %, tak se, díky vyšším výnosům, objem sklizně (35,9 tis. t) snížil pouze o necelou desetinu. Cukrovky technické bylo sklizeno 217,8 tis. tun, což je o 12,7 % méně než v roce 2021. Na vině bylo především zmenšení osevních ploch a nižší výnos (61,55 t/ha), který je nejnižším mezi kraji. Největším pěstitelem této plodiny je Středočeský kraj.

Tab. 1 Sklizeň zemědělských plodin v Jihomoravském kraji v roce 2022
Tab. 1 Sklizeň zemědělských plodin v Jihomoravském kraji v roce 2022

Jihomoravští zemědělci meziročně zredukovali sklizňovou plochu řepky o 3,9 % na 31,2 tis. ha. Tato plocha je nejnižší od roku 2009. Výnosy se naopak zvýšily o 14,8 % na 3,28 t/ha, což je i přesto nejnižší hodnota mezi kraji. Objem sklizené řepky se tak v roce 2022 zvýšil o jednu desetinu na 102,1 tis. tun a kraj tak zaujímá v rámci republiky čtvrté místo v produkci této olejnaté plodiny.

V Jihomoravském kraji bylo v roce 2022 sklizeno o 4,1  % méně kukuřice na zeleno a siláž a o 8,1 % méně pícnin na orné půdě celkem v seně. Pokles byl zaznamenán i ve sklizni píce v seně, a to o 14,7 %.

Vzhledem ke klimatickým a geografickým podmínkám je Jihomoravský kraj dominantním regionem v pěstování révy vinné. Loni se z plochy 15,3 tis. ha, která představuje 93,0 % republikového celku s touto plodinou, získalo 85,9 tis. t plodů. Z hektaru se loni sklidilo 5,63 t plodů, v roce 2021 to bylo 5,55 t.

Graf 4 Sklizeň a výnos řepky podle krajů v roce 2022 (řazeno dle výše hektarového výnosu)
Graf 4 Sklizeň a výnos řepky podle krajů v roce 2022 (řazeno dle výše hektarového výnosu)
Graf 5 Sklizeň vybraných zemědělských plodin v Jihomoravském kraji v letech 2013 až 2022

Graf 5 Sklizeň vybraných zemědělských plodin v Jihomoravském kraji v letech 2013 až 2022

Graf 6 Hektarové výnosy vybraných plodin v Jihomoravském kraji a České republice 
v letech 2013 až 2022

Graf 6 Hektarové výnosy vybraných plodin v Jihomoravském kraji a České republice v letech 2013 až 2022

 

Kontakt:
Bc. Zuzana Švehlíková

Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: zuzana.svehlikova@czso.cz
tel.: 542 528 230