Pracovní neschopnost v Jihomoravském kraji v 1. pololetí 2023

 

V 1. polovině roku 2023 bylo v Jihomoravském kraji nemocensky pojištěno 523,7 tis. osob. Celkem bylo nově nahlášeno 147,8 tis. případů dočasné pracovní neschopnosti, průměrná doba trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti byla 31,4 kalendářního dne. Denně bylo v pracovní neschopnosti průměrně 25,6 tis. osob.

Průměrný počet nemocensky pojištěných osob dosáhl v 1. pololetí tohoto roku 523,7 tis., což bylo o 4,1 tis. osob více než v 1. pololetí roku 2022 (o 0,8 %). Počet pojištěnců byl ve srovnání s ostatními kraji 2. nejvyšší za Prahou. Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti celkem v Jihomoravském kraji meziročně poklesl o 73,5 tis. na 147,8 tis., tj. o 33,2 %. K poklesu došlo ve všech krajích, nejvyšší pokles byl zaznamenán ve Zlínském (o 41,3 %), nejnižší v Praze (o 32,1 %). Zde je ovšem nutné poznamenat, že meziroční srovnání komplikuje fakt, že v lednu (od 17. 1.) a únoru 2022 při testování zaměstnanců byly některým pracujícím vydány neschopenky pro karanténu či izolaci duplicitně, tudíž byly údaje nadhodnocené. V zájmu operativního jednání při jejich vyřizování vydávali neschopenky jak praktičtí lékaři, tak krajské hygienické stanice. Z dostupných zdrojových databází však nebylo možné duplicitní případy identifikovat. Nejčastěji bude proto v tomto komentáři jako srovnávací základna voleno 1. pololetí 2021.

V celkovém počtu nově hlášených případů bylo 136,3 tis. případů dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc (92,2 % všech případů pracovní neschopnosti), 2,2 tis. případů pro pracovní úraz (1,5 %) a 9,2 tis. případů nepracovních (ostatních) úrazů (6,3 %). Počet případů dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc se v porovnání s 1. pololetím 2021 zvýšil o 8,7 tis, tj. o 6,8 %.

Tab. 1 Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – vybrané údaje
Tab. 1 Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – vybrané údaje

Na 100 pojištěnců připadlo ve sledovaném období v Jihomoravském kraji 28,22 nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti, v 1. pololetí 2021 bylo evidováno 27,06 nově hlášených případů, tj. nárůst o 4,3 %. Hodnota ukazatele v tomto srovnání vzrostla ještě v Praze (o 1,0 %), ve všech dalších krajích došlo k poklesu, nejvíce v Karlovarském kraji (o 17,1 %).

Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti na 100 pojištěnců v okresech Jihomoravského kraje vzrostl proti 1. pololetí 2021 v okresech Brno‑město (o 12,9 %) a Brno-venkov (o 3,2 %). V ostatních okresech kraje se hodnota snížila, nejvíce v okrese Břeclav (o 9,1 %). Podle druhu dočasné pracovní neschopnosti bylo relativně nejvíce případů nemoci na 100 pojištěnců v okrese Brno-venkov (30,47 případů), pracovních úrazů v okrese Hodonín (0,72 případů), stejně tak bylo v okrese Hodonín nejvíce ostatních úrazů (2,33 případů).

V Jihomoravském kraji bylo v 1. pololetí 2023 denně v průměru 25 600 dočasně práce neschopných osob (o 3 882 osob méně než v 1. pololetí 2021), z toho 22 041 osob pro nemoc, 712 pro pracovní úraz a 2 847 osob pro ostatní úrazy.

Tab. 2 Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – vybrané údaje
Tab. 2 Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – vybrané údaje

Průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti v kalendářních dnech byla v 1.  pololetí 2023 v kraji 31,4 dne. Zatímco během covidu se průměrná délka trvání případu pracovní neschopnosti snižovala (z důvodu velkého množství krátkodobých pracovních neschopností pro nemoc, tedy vč. karantén), v 1. pol. 2023 došlo k prodloužení neschopenky. Nicméně dá se předpokládat, že za 1. pol. 2022 se jedná o podhodnocený údaj z důvodu duplicitních karanténních neschopenek, které stahovaly průměr směrem dolů. Nejkratší průměrná doba trvání jednoho případu byla v Libereckém kraji (28,2 dne), nejdéle na tzv. neschopence byli pojištěnci v Moravskoslezském kraji (38,7 dne). Průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti v Jihomoravském kraji byla v mezikrajském srovnání 6. nejkratší.

V okresech Jihomoravského kraje se průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti pohybovala v rozmezí 27,3 dne v okrese Brno‑město až 42,3 dne v okrese Hodonín. Doba trvání pro nemoc v Jihomoravském kraji byla v průměru 29,3 dne, pro pracovní úraz 57,4 dne, pro ostatní úraz 55,8 dne.

Graf 1 Průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti v 1. pololetí 2023
v okresech Jihomoravského kraje

Graf 1 Průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti v 1. pololetí 2023 v okresech Jihomoravského kraje

Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti v Jihomoravském kraji činilo 4,888 % Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti udává, kolik ze 100 pojištěnců je průměrně každý den v pracovní neschopnosti pro nemoc či úraz. Ukazatel zohledňuje jak celkový počet případů pracovní neschopnosti (jak často lidé do pracovní neschopnosti nastupují), tak i průměrnou délku trvání jednoho případu pracovní neschopnosti.

Graf 2 Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti v 1. pololetí 2023 v okresech
Jihomoravského kraje

Graf 2 Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti v 1. pololetí 2023 v okresech Jihomoravského kraje

porovnání s ostatními kraji je průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti v Jihomoravském kraji druhé nejnižší za Prahou (3,546 %), na posledním místě se umístil Moravskoslezský kraj, kde průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti činilo 6,245 %. V okresech Jihomoravského kraje se hodnota ukazatele pohybovala od 3,846 % v okrese Brno-město do 7,224 % v okrese Hodonín.

 

Poznámka: 

Základní ukazatele statistiky dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz jsou zpracované z dat administrativního zdroje Informačního systému České správy sociálního zabezpečení. Rozlišení dle krajů a okresů vychází z údaje o sídle útvaru, který vede evidenci mezd zaměstnavateli osoby, která je v pracovní neschopnosti.

 

Kontakt:
Ing. Milada Jonášová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: milada.jonasova@czso.cz
tel.: 542 528 115