Naděje dožití v okresech Jihomoravského kraje

 

Nejvyšší naději dožití v porovnání okresů Jihomoravského kraje mají muži žijící v Brně-městě a ženy v okrese Brno-venkov. Až do roku 2019 se u narozených v okresech kraje očekávaná střední délka života postupně zvyšovala. Nárůst úmrtnosti v posledních 2 letech v důsledku pandemie se ale projevil snížením naděje dožití mužů i žen.

Naděje dožití neboli střední délka života osoby ve věku 0, 45, 65 a 80 let vyjadřuje průměrný počet let, který má ještě naději prožít osoba daného věku. Údaje jsou výsledkem podrobných úmrtnostních tabulek zpracovaných pro jednotlivé okresy (resp. správní obvody obcí s rozšířenou působností) nepřímou metodou výpočtu pravděpodobností úmrtí s jednoletým věkovým intervalem, zvlášť pro muže a ženy. Pro vyloučení nahodilých výkyvů se za menší územní celky zpracovávají z průměrů za pětileté kalendářní období, nejnověji za roky 2017 až 2021.

Z tabulky 1 a zejména z grafu 1 je zřejmé, že ve srovnání naděje dožití v okresech kraje jsou na tom nejlépe muži v Brně-městě a ženy v okrese Brno-venkov. Muži narození v letech 2017 až 2021 v Brně by se mohli v průměru dožít 76,7 roku, naproti tomu muži narození v okrese Znojmo v průměru o 1,6 roku méně. Ve srovnání s ostatními okresy ČR pravděpodobný věk dožití mužů v okrese Brno-město je 6. nejvyšší. Nejvyšší pravděpodobný věk dožití u mužů byl za pětileté období zjištěn v Praze a v okrese Praha-západ (77,8 roku), nejnižší v okrese Most (72,7 roku).

Ženy se v průměru dožívají vyššího věku - ženy narozené v letech 2017 až 2021 v okrese Brno-venkov by se mohly v průměru dožít až 82,6 roku. To je o 1,1 roku více než v okrese Znojmo, což je okres, ve kterém byla v kraji zjištěna nejnižší pravděpodobná hodnota dožití žen. Ve srovnání s ostatními okresy ČR je pravděpodobný věk dožití žen v okrese Brno-venkov 6. nejvyšší. Nejvyšší pravděpodobný věk dožití u žen byl z průměru za pětileté období zjištěn v okrese Hradec Králové (83,0 roku), nejnižší pravděpodobný věk dožití žen byl zjištěn v okrese Sokolov (78,3 roku).

Pokud muži žijící v okresech Jihomoravského kraje již v roce 2021 dovršili věk 65 let, mají ještě před sebou v průměru více než 15 let života. Ženy z okresů kraje ve stejném věku pak téměř 20 let. Nově se uvádí i naděje dožití 80letých – v okresech kraje u mužů je to v průměru ještě 7 let života a u žen v průměru téměř 9 let.

Tab. 1 Naděje dožití v okresech Jihomoravského kraje (průměr za období 2017 až 2021)Tab. 1 Naděje dožití v okresech Jihomoravského kraje (průměr za období 2017 až 2021)

Graf 1 Naděje dožití při narození v okresech Jihomoravského kraje (průměr za období 2017 až 2021)Graf 1 Naděje dožití při narození v okresech Jihomoravského kraje (průměr za období 2017 až 2021)

Jak se postupně vyvíjela naděje dožití při narození v okresech Jihomoravského kraje v uplynulých letech podle pohlaví, ukazuje graf 2. Střední délka života se postupně zvyšovala až do roku 2019. Od roku 2001 (resp. průměru let 2001 až 2005) do roku 2019 (resp. průměru let 2015 až 2019) vzrostla střední délka života v okresech Jihomoravského kraje u mužů o 3,7 roku a u žen o 3,0 roku. Nárůst úmrtnosti v důsledku pandemie v letech 2020 a 2021 se projevil snížením očekávaných hodnot střední délky života. Pětiletý průměr naděje dožití mužů let 2017 až 2021 je proti očekávané délce zjištěné za roky 2015 až 2019 o 0,5 roku nižší a u žen činí rozdíl 0,4 roku.

Graf 2 Vývoj naděje dožití mužů a žen při narození v okresech Jihomoravského krajeGraf 2 Vývoj naděje dožití mužů a žen při narození v okresech Jihomoravského kraje

V tabulce 2 a v grafu 3 jsou uvedeny hodnoty naděje dožití podle pohlaví ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností (SO ORP) v Jihomoravském kraji. Z uvedeného lze vyčíst, že u narozených v letech 2017 až 2021 jsou na tom nejlépe s nadějí dožití muži ve správním obvodu ORP Šlapanice a ženy v SO ORP Kuřim. Nejméně příznivý ukazatel u mužů byl zjištěn v SO ORP Pohořelice a u žen v SO ORP Mikulov. Rozdíl proti SO ORP Šlapanice u mužů činí 3,8 roku, u žen rozdíl mezi prvním v pořadí a posledním činí 2,5 roku.

Tab. 2 Naděje dožití ve správních obvodech ORP Jihomoravského kraje (průměr za období 2017 až 2021)Tab. 2 Naděje dožití ve správních obvodech ORP Jihomoravského kraje (průměr za období 2017 až 2021)

Graf 3 Naděje dožití při narození ve správních obvodech ORP Jihomoravského kraje (průměr za období 2017 až 2021)Graf 3 Naděje dožití při narození ve správních obvodech ORP Jihomoravského kraje (průměr za období 2017 až 2021)

 

Poznámka:

V roce 2018 od dat za rok 2017, resp. 2013–2017, přistoupil Český statistický úřad k úpravě metodiky konstrukce úmrtnostních tabulek. Změna se týká způsobu zpracování vstupních reálných dat a spočívá v inovaci funkce pro vyhlazování reálných měr úmrtnosti a v inovaci funkce pro modelování úmrtnosti v nejvyšších věcích. Dále došlo k úpravě způsobu výpočtu průměrné délky života v prvním a posledním roce života a formy převodu měr úmrtnosti na kvocienty. Data za regiony byla přepočtena od roku 2005, resp. průměru let 2001–2005. 
 

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: karel.adam@czso.cz
tel.: 542 528 172