Lesnictví v Jihomoravském kraji v roce 2014

 

Loni bylo v Jihomoravském kraji zalesněno 1 978 hektarů půdy, což je mezi kraji 4. největší plocha. Z jehličnanů se nejčastěji vysazuje smrk, mezi listnatými dřevinami převládá dub. Rozloha zalesněná dubem je v mezikrajském srovnání největší a tvoří více jak pětinu republikového celku.

V Jihomoravském kraji zabíraly v roce 2014 lesní pozemky 202,0 tisíce hektarů s podílem na republikovém celku 7,6 %. Půda porostní tvořila 96,6 % lesních pozemků, což je po Praze druhý nejnižší podíl.

Plocha prořezávek, čistek a plecích sečí v mladých nedospělých porostech činila 3,3 tisíce hektarů. Probírkami bylo upraveno 7,3 tisíce hektarů plochy a množství dřevní hmoty bez kůry, získané z těchto zásahů, představovalo 252,2 tisíce m3. V loňském roce bylo ošetřeno chemickými a biologickými postřikovými látkami proti hmyzu, houbovým a virovým chorobám, hlodavcům nebo cizorodé vegetaci 3,9 tisíce hektarů pozemků, což je o 162 hektarů více než v předchozím období.

V roce 2014 bylo zalesněno celkem 1 978 hektarů půdy. Jehličnany byly vysazeny na 959 hektarech, z tohoto celku tvořil smrk 67,3 %, borovice 25,8 % a jedle 2,3 %. Výsadba listnatých dřevin byla provedena na 1 019 hektarech, z toho polovina byla osázena dubem a buk tvořil více jak čtvrtinu. Plocha zalesněné půdy v Jihomoravském kraji meziročně vzrostla o 5,5 %, což představuje navýšení u jehličnatých dřevin o 65 hektarů a u listnatých dřevin o 38 hektarů.

V průběhu roku 2014 se v Jihomoravském kraji vytěžilo 1 142,5 tisíce m3 dřeva bez kůry, z toho jehličnany tvořily 64,3 %. Ve struktuře vytěženého dřeva celkem podle dřevin převažuje s podílem na celku 44,7 % smrk a dále pak 13,0 % tvoří dřevo bukové, 12,3 % dřevo borovicové a 10,4 % dřevo dubové. V mezikrajském porovnání vykázal v roce 2014 Jihomoravský kraj největší objem vytěženého dřeva listnatých stromů a dosažená hodnota 407,8 tisíce m3 představovala více jak pětinu republikového celku. Mezi kraji drží prvenství Jihomoravský kraj v těžbě dubového dřeva, v těžbě bukového dřeva je na druhém místě za Zlínským krajem.

Objem zpracované nahodilé těžby dřeva (bez kůry) dosáhl 235,5 tisíc m3, z toho více jak polovina byla těžba nutná z příčin živelných a 14,1 % z důvodu hmyzové kalamity. Největší rozsah zpracované nahodilé těžby je vykázán krajem Moravskoslezským (1 340,1 tisíce m3 b.k.) s podílem na republikovém celku 29,6 %.

Celková částka ohodnocených škod, které byly v roce 2014 způsobeny zvěří v jihomoravských lesích, dosáhla 3,6 milionu Kč, a to je v mezikrajském srovnání druhá (po Ústeckém kraji) nejvyšší vyčíslená finanční hodnota. V České republice tyto škody v lesnictví dosáhly 26,9 milionů Kč, což je o 2,3 milionu Kč méně než v roce 2013.

Lesnictví v Jihomoravském kraji

 

Těžba dřeva v Jihomoravském kraji v letech 2005 až 2014

Kontakt:
Ing. Jindřiška Svobodová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: jindriska.svobodova@czso.cz
tel.: 542 528 230