Jakého věku se pravděpodobně dožijeme

 

Muž, který se v Jihomoravském kraji narodil v roce 2022, by se mohl dožít 75,6 roku, žena narozená v kraji v uvedeném roce pak 82,0 roku. Po dvou letech snižování naděje dožití vlivem vyšší úmrtnosti během pandemických let byl zaznamenán nárůst očekávané střední délky života u mužů i žen.

Český statistický úřad v pravidelných intervalech zpracovává a vydává tzv. úmrtnostní tabulky, které přispívají k charakteristice řádu vymírání obyvatelstva. Úmrtnostní tabulky pomocí spolu propojených tabulkových funkcí vyjadřují intenzitu úmrtnosti dané populace. Výsledkem výpočtu je ukazatel naděje dožití (střední délka života). Naděje dožití (střední délka života) je průměrný počet roků, který pravděpodobně prožije osoba právě x-letá za předpokladu, že po celou dobu jejího dalšího života se nezmění řád vymírání zjištěný úmrtnostní tabulkou. Ukazatel se používá nejčastěji ve formě naděje dožití (střední délka života) při narození – kolika roků se dožije osoba právě narozená. Na krajské úrovni jsou údaje pro vyloučení nahodilých jevů zpracovávány vždy z podkladů 2 let a jsou uváděny zpravidla s přesností na dvě desetinná místa. Na úrovni ČR je naděje dožití zpracovávána z ročních údajů, pro porovnání s krajskými hodnotami jsou tedy použity její dvouleté průměry.

Graf 1 Naděje dožití (střední délka života) při narození podle krajů – údaje z let 2021-2022
Graf 1 Naděje dožití (střední délka života) při narození podle krajů – údaje z let 2021-2022

Údaje zjištěné z dvouletých průměrů let 2021 a 2022 udávají, že muž narozený v Jihomoravském kraji v roce 2022 se pravděpodobně dožije věku 75,59 let, což je mezi kraji šestý nejvyšší věk. Žena narozená v roce 2022 v Jihomoravském kraji se pravděpodobně dožije 81,95 let, což je věk mezi kraji druhý nejvyšší. Situaci v krajích podle naděje dožití při narození ukazuje graf 1. Pro zvýraznění rozdílu očekávané délky naděje dožití mezi muži a ženami je v obou částech grafu na zkrácené ose x zachováno stejné měřítko. Nejpříznivější údaje o naději dožití mužů i žen jsou v hlavním městě Praze, oblastí s nejkratší střední délkou života mužů i žen je Ústecký kraj.

Graf 2 Vývoj naděje dožití (střední délky života) při narození v Jihomoravském kraji a ČR
Graf 2 Vývoj naděje dožití (střední délky života) při narození v Jihomoravském kraji a ČR

Střední délka života se postupně zvyšovala až do roku 2019, což je patrné z hodnot uvedených v grafu 2. Od roku 2002 (průměru let 2002 a 2003) do roku 2019 (průměru let 2018-2019) vzrostla střední délka života v Jihomoravském kraji u mužů o 4,02 roku a u žen o 3,43 roku. Nárůst úmrtnosti v důsledku pandemie v letech 2020 a 2021 se projevil snížením očekávaných hodnot střední délky života. Naděje dožití mužů z průměru let 2020-2021 byla oproti průměru 2019-2020 o 1,32 roku nižší a u žen činil rozdíl 1,23 roku. Střední délka života v roce 2022 (průměru let 2021-2022) oproti předchozímu srovnávacímu období v kraji vzrostla o 0,32 roku u mužů a 0,35 u žen.

Muž, který žije v Jihomoravském kraji a v roce 2022 dovršil 65 let, má pravděpodobně před sebou ještě nejméně 15,62 roku života, šedesátipětiletá žena 19,67 roku. I zde je patrný nárůst až do roku 2019 (oproti roku 2002 u mužů zvýšení o 2,27 roku a u žen v tomto věku zvýšení o 2,63 roku). Udávané hodnoty roku 2021 jsou u 65letých (stejně jako u narozených) proti roku 2019 nižší – u mužů o 1,20 roku a u žen o 1,06 roku. U průměru let 2021-2022 již dochází ke zvýšení naděje dožití 65letých mužů o 0,34 roku a žen o 0,23 roku.

Graf 3 Naděje dožití ve věku 65 let v Jihomoravském kraji a ČR
Graf 3 Naděje dožití ve věku 65 let v Jihomoravském kraji a ČR

Kolika let by se měl jedinec právě x-letý žijící v Jihomoravském kraji pravděpodobně ještě dožít, pokud by se nezměnila úroveň úmrtnosti, udává tabulka 1. Vyplývá z ní například, že pomyslná hranice mezi první a druhou polovinou života je u mužů ve věku 38 až 39 let, u žen 41 až 42 let.

Tab. 1 Naděje dožití v Jihomoravském kraji v daném věku
Tab. 1 Naděje dožití v Jihomoravském kraji v daném věku

 

Kontakt:
Mgr. Tomáš Svozil
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: tomas.svozil@czso.cz
tel.: 542 528 172