Důchody a důchodci v Jihomoravském kraji v roce 2022

 

Na konci roku 2022 v Jihomoravském kraji pobíralo některý z důchodů 325 tis. osob, z toho necelých 263 tis. osob pobíralo starobní důchod, popř. starobní důchod se souběhem s vdovským či vdoveckým důchodem. Průměrná výše samostatného starobního důchodu dosáhla částky 17 910 Kč, samostatný starobní důchod mužů činil 19 549 Kč a důchod žen 16 417 Kč. Mezi příjemci starobního důchodu bylo v prosinci minulého roku i 106 osob ve věku sto a více let.

Mezi osobami pobírajícími některý z důchodů v Jihomoravském kraji na konci roku 2022 převažovaly ženy. Jejich podíl do roku 2015 přesahoval 60 % z celkového počtu důchodců, ale postupně se snižoval a v roce 2022 činil 58,9 %. V roce 2022 tak bylo mezi příjemci důchodů 191,4 tis. žen a 133,6 tis. mužů, jejich počet se meziročně snížil – u mužů o 109, u žen o 1 447. V porovnání s rokem 2017 počet mužů pobírajících některý z důchodů vzrostl o 1,1 tis., počet žen poklesl o 4,8 tis.

Tab. 1 Příjemci důchodů v Jihomoravském kraji (stav v prosinci)
Zdroj: ČSSZ, MPSV
Tab. 1 Příjemci důchodů v Jihomoravském kraji (stav v prosinci)
 

Téměř jedna pětina všech příjemců důchodů v kraji (58,1 tis., tj. 17,9 % z celku) byly ženy pobírající vdovský důchod (včetně souběhu se starobním nebo invalidním důchodem). Ve vývoji jejich počtu je zřejmý postupný pokles (meziroční pokles o 826 žen, proti roku 2017 pokles o 3,3 tis.). Počet mužů pobírajících vdovecký důchod se meziročně nepatrně snížil (o 4 osoby), oproti roku 2017 byl zaznamenán pokles o 55 mužů.

Celkem 54,8 tis. osob (16,9 % z celkového počtu) pobírá některou ze tří kategorií invalidního důchodu. V porovnání stavu v roce 2022 s rokem 2017 se počet osob pobírajících invalidní důchod 1. stupně zvýšil o 2 203 pobírajících, u 2. stupně došlo k nárůstu o 1 069 osob. Naproti tomu počet osob s invalidním důchodem 3. stupně poklesl o 2 642 osob.

Jihomoravský kraj výší celkového důchodu dlouhodobě zaostává za průměrem České republiky. V roce 2022 celkový důchod vyplácený v Jihomoravském kraji dosáhl částky 16 981 Kč a proti průměru ČR byl o 339 Kč nižší, ve srovnání s ostatními kraji byl 4. nejnižší.

Tab. 2 Průměrná výše důchodů v Jihomoravském kraji (stav v prosinci)
Zdroj: ČSSZ, MPSV
Tab. 2 Průměrná výše důchodů v Jihomoravském kraji (stav v prosinci)
 

Čtyři pětiny z celkového počtu osob pobírajících důchod tvořili starobní důchodci. Na konci roku 2022 starobní důchod (starobní důchod vč. souběhu s vdovským/vdoveckým důchodem, bez poměrného starobního důchodu) v kraji pobíralo 262,9 tis. osob, tj. 80,9 % z celkového počtu osob pobírajících důchod. Meziročně jejich počet poklesl o 1 621 osob. I mezi příjemci starobního důchodu převažují ženy, v roce 2022 bylo v kraji 158,7 tis. žen (meziroční pokles o 1 522) a 104,2 tis. mužů (meziroční pokles o 99). Počet mužů se proti roku 2017 zvýšil o 1,7 tis., počet žen poklesl o 5,5 tis.

Průměrný starobní důchod (bez souběhu s vdovským/vdoveckým důchodem, bez poměrného starobního důchodu) v Jihomoravském kraji, který na konci roku 2022 činil 17 910 Kč, byl proti průměru ČR nižší o 188 Kč a ve srovnání s ostatními kraji byl 6. nejvyšší. Nejvyšší důchody celkové i starobní byly v prosinci roku 2022 vypláceny v hl. m. Praze. Nejnižší celkové důchody měli důchodci v Ústeckém kraji, nejnižší starobní důchody pobírali důchodci žijící v Karlovarském kraji. Starobní „sólo“ důchod mužů v Jihomoravském kraji dosáhl v prosinci 2022 částky 19 549 Kč a o 3 132 Kč převyšoval důchod žen (16 417 Kč). Rozdíl mezi důchody mužů a žen se každoročně zvyšuje, v roce 2017 činil rozdíl „jen“ 2 195 Kč.

Graf 1 Vývoj výše důchodu celkem a celkového počtu příjemců důchodu v Jihomoravském kraji
Graf 1 Vývoj výše důchodu celkem a celkového počtu příjemců důchodu v Jihomoravském kraji 

Graf 2 Vývoj výše starobního důchodu v Jihomoravském kraji
(bez souběhu s vdovským/vdoveckým důchodem,
bez poměrného starobního důchodu)
Graf 2 Vývoj výše starobního důchodu v Jihomoravském kraji

Vývoj výše starobních důchodů v okresech Jihomoravského kraje (bez souběhu s vdovským/vdoveckým důchodem, bez poměrného starobního důchodu) v minulých letech zobrazuje graf 3. Nejvyšší starobní důchody byly v uplynulých letech vypláceny v okrese Brno-město, nejnižší v okrese Znojmo.

Graf 3 Starobní důchod v okresech Jihomoravského kraje (stav v prosinci)
(bez souběhu s vdovským/vdoveckým důchodem, bez poměrného starobního důchodu)
Graf 3 Starobní důchod v okresech Jihomoravského kraje (stav v prosinci)
 

Mezi příjemci starobního důchodu (vč. souběhu s vdovským/vdoveckým důchodem bez poměrného starobního důchodu) bylo na konci roku 2022 71,3 tis. příjemců předčasného starobního důchodu (meziročně o 1 080 osob více). Podíl příjemců předčasného starobního důchodu na celku se postupně zvyšuje, v roce 2017 činil 24,4 % a v roce 2022 již 27,1 %. U mužů v kraji byl na konci roku 2022 podíl předčasných důchodů výrazně vyšší (30,1 % proti 25,2 % u žen). V porovnání s rokem 2017 se ale výrazněji zvýšil počet pobírajících předčasný důchod mezi ženami – nárůst o 3,6 tis., počet mužů s předčasným důchodem se zvýšil o 2,7 tis. Z okresů kraje byl nejvyšší podíl předčasných důchodů celkem i podle pohlaví v okrese Znojmo (42,4 % celkem, 46,9 % u mužů a 39,3 % u žen), nejnižší pak ve všech kategoriích v Brně‑městě (19,3 % celkem, 20,8 % u mužů a 18,4 % u žen).

Graf 4 Příjemci předčasného starobního důchodu podle pohlaví v Jihomoravském kraji
(včetně souběhu s vdovským/vdoveckým důchodem, bez poměrného starobního důchodu)
Graf 4 Příjemci předčasného starobního důchodu podle pohlaví v Jihomoravském kraji

Podrobný výčet výše důchodů podle druhu a pohlaví v okresech Jihomoravského kraje v tabulce 3 je dokladem toho, že výše důchodů mužů je výrazně vyšší, jedinou výjimkou jsou sirotčí důchody – v kraji celkem a v 5 okresech byl důchod žen vyšší.

Invalidní důchody u mužů byly v případě 3. a 2. stupně invalidity nejvyšší v okrese Brno‑venkov, u žen byly nejvyšší invalidní důchody pro invaliditu 3. stupně vypláceny také v okrese Brno‑venkov, 2. stupně v okrese Vyškov. Nejvyšší invalidní důchody 1. stupně pro obě pohlaví byly vypláceny v okrese Blansko. Nejvyšší vdovské či vdovecké důchody byly stejně jako starobní důchody vypláceny v Brně‑městě. Nejvyšší sirotčí důchod pro muže byl vyplácen v okrese Vyškov, pro ženy pak v okrese Brno‑venkov.

Tab. 3 Důchody v okresech Jihomoravského kraje podle pohlaví (stav v prosinci 2022)
Zdroj: ČSSZ, MPSV
Tab. 3 Důchody v okresech Jihomoravského kraje podle pohlaví (stav v prosinci 2022)

Jako doplnění je možno uvést informaci o počtu sto a víceletých příjemců starobních důchodů. V prosinci 2022 bylo v Jihomoravském kraji 106 starobních důchodců ve věku 100 a více let (96 žen a 10 mužů). Jejich celkový počet byl v pětiletém porovnání nejvyšší na konci června 2022 (107).

Graf 5 Příjemci starobního důchodu v Jihomoravském kraji ve věku 100 a více let
Graf 5 Příjemci starobního důchodu v Jihomoravském kraji ve věku 100 a více let 

V České republice bylo na konci roku 2022 evidováno celkem 873 starobních sto a víceletých důchodců – to je o 60 více než ke konci roku 2021. Nejvíce jich žilo v Praze (184), v Jihomoravském kraji byl jejich počet 2. nejvyšší. První v pořadí krajů je Praha i v případě, že přepočteme počet stoletých a starších na sto tisíc příjemců starobního důchodu (73,1), Jihomoravský kraj je s hodnotou 40,3 na 3. místě, po kraji Jihočeském (46,2). Nejméně sto a víceletých důchodců v absolutním vyjádření bylo v roce 2022 v Karlovarském kraji (18), v relativním vyjádření v Plzeňském kraji (20,5 sto a víceletých na sto tisíc důchodců).

Graf 6 Příjemci starobního důchodu ve věku 100 a více let podle krajů (stav v prosinci 2022)
Graf 6 Příjemci starobního důchodu ve věku 100 a více let podle krajů (stav v prosinci 2022)

Kontakt:
Bc. Kateřina Klesnilová

Krajská správa ČSÚ v Brně

e-mail:
katerina.klesnilova@czso.cz
tel.: 542 528 200