Demografický vývoj v Jihomoravském kraji v roce 2023

 

Počet obyvatel Jihomoravského kraje se za 12 měsíců roku 2023 zvýšil o 9 549 osob, a to pouze zásluhou přírůstku obyvatel stěhováním. Proti stejnému období roku 2022 v kraji poklesl počet zemřelých, ještě více se však snížil i počet živě narozených. Poklesl počet přistěhovalých, počet vystěhovalých se meziročně zvýšil. Počet sňatků, stejně jako rozvodů klesl.

Podle předběžných výsledků žilo na území Jihomoravského kraje k 31. prosinci 2023 celkem 1 226 749 obyvatel, od začátku roku se jejich počet zvýšil o 9 549 osob. Migrační přírůstek počtu obyvatel plně pokryl a převýšil úbytek obyvatel přirozenou cestou. Do Jihomoravského kraje se přistěhovalo o 11 206 osob více, než se z kraje vystěhovalo. Zemřelo o 1 657 osob více, než se v kraji živě narodilo. Nárůst počtu obyvatel byl zaznamenán ve všech krajích s výjimkou Ústeckého a Moravskoslezského. Počet obyvatel ČR se zvýšil o 73,0 tis., a to také jen zásluhou stěhování.

Tab. 1 Počet obyvatel v Jihomoravském kraji a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2023
(předběžné údaje)
Tab. 1 Počet obyvatel v Jihomoravském kraji a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2023

V Jihomoravském kraji se počet obyvatel snížil jen v okrese Hodonín (o 505 osob). Ve všech okresech kraje byl vykázán přirozený úbytek obyvatel, migrační úbytek obyvatel zaznamenal pouze již zmíněný okres Hodonín.

Podle dosud dostupných údajů se v Jihomoravském kraji za 12 měsíců roku 2023 živě narodilo 10 669 dětí, což bylo ve srovnání se stejným obdobím roku 2022 o 1 409 děti méně. Mezi narozenými dětmi převažují chlapci (v 1. až 4. čtvrtletí se narodilo 5 449 chlapců a 5 220 děvčat). V okrese Blansko ale chlapci tvořili jen 48,8 % ze živě narozených dětí, naproti tomu v okrese Hodonín chlapci tvořili 53,4 % narozených dětí. Mimo manželství se ve sledovaném období narodilo 4 501 dětí (meziročně o 701 dětí méně), tedy 42,2 % ze živě narozených (v rámci ČR to bylo 47,1 %). Nejvyšší podíl narozených v kraji mimo manželství byl v okrese Znojmo (53,3 %), nejnižší v okrese Brno‑venkov (38,5 %).

Podle předběžných výsledků v Jihomoravském kraji za 1. až 4. čtvrtletí roku 2023 zemřelo 12 326 osob (6 205 mužů a 6 121 žen), což bylo o 1 018 osob méně než ve stejném období předcházejícího roku, tedy období, které bylo ovlivněno doznívající nepříznivou epidemickou situací. Nejvyšší hrubá míra úmrtnosti v letošních prvních 12 měsících byla v okrese Znojmo, na 1 000 obyvatel zde připadlo 11,05 zemřelých. Ve struktuře zemřelých podle věku byla v kraji nejpočetnější skupina zemřelých ve věku 80 až 89 let (31,8 % zemřelých) a ve věku 70 až 79 let (28,3 %). Mezi zemřelými bylo i 21 dětí do 1 roku.

Do Jihomoravského kraje se v průběhu prvních 12 měsíců roku 2023 přistěhovalo 26 030 osob, tedy o 17 174 osob méně než ve srovnatelném období předcházejícího roku. Ve srovnání s rokem 2022, kdy k nám dorazila migrační vlna z Ukrajiny, to sice znamená téměř 40% pokles (z ciziny 54% pokles), nicméně oproti průměru stejných období let 2014 až 2021 je to počet dvojnásobný (u přistěhovalých z ciziny téměř trojnásobný). Z ostatních krajů ČR se přistěhovalo 9 511 osob (36,5 % přistěhovalých), 16 519 osob přišlo ze zahraničí (63,5 % přistěhovalých). Většina přistěhovalých z ciziny mířila do Brna (9 082 osob čili 55,0 % krajského celku).

Ve stejném období se z kraje vystěhovalo 14 824 osob (o 5 518 osob více než v roce 2022). Do ostatních krajů ČR se vystěhovalo 9 895 osob (66,7 % vystěhovalých) a 4 929 osob se odstěhovalo do zahraničí (33,3 % vystěhovalých). Toto číslo zahrnuje i ukončování pobytu osobám s dočasnou ochranou, které se nedostavily do stanoveného termínu k vylepení vízového štítku do cestovního dokladu.

Saldo vnitřního stěhování bylo záporné - z jiných krajů se přistěhovalo o 384 osob méně, než se do jiných krajů ČR vystěhovalo. Saldo zahraničního stěhování bylo kladné (počet přistěhovalých z ciziny převýšil počet do ciziny vystěhovalých o 11 590 osob), počet obyvatel v kraji se tak stěhováním zvýšil o 11 206 osob.

Tab. 2 Pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji v 1. až 4. čtvrtletí
(předběžné údaje)
Tab. 2 Pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji v 1. až 4. čtvrtletí

Od počátku roku 2023 bylo v kraji uzavřeno 5 578 sňatků, což bylo o 593 méně než v roce 2022. V 3 849 případech byli oba snoubenci svobodní (69,0 % z celku).

Soudy v Jihomoravském kraji podle dosud dostupných informací vydaly v průběhu minulého roku 2 083 rozhodnutí o rozvodu manželství (o 94 méně než v předchozím roce). Ve třech čtvrtinách případů byl rozvod společným návrhem (1 566 rozvodů, tj. 75,2 % z celku). Ve 349 případech (16,8 % celku) byla navrhovatelkou rozvodu žena.

Graf 1 Pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji v 1. až 4. čtvrtletí
Graf 1 Pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji v 1. až 4. čtvrtletí

Poznámky:
Veškeré údaje se týkají občanů České republiky a cizinců s trvalým pobytem v České republice, občanů třetích zemí s přechodným pobytem na území České republiky na základě dlouhodobého víza (nad 90 dnů) nebo povolení k dlouhodobému pobytu, občanů zemí EU, Norska, Švýcarska, Islandu, Lichtenštejnska a jejich rodinných příslušníků s hlášeným přechodným pobytem na území České republiky a cizinců s platným azylem v České republice. Od roku 2022 jsou do obyvatelstva zahrnovány osoby s udělenou dočasnou ochranou v České republice s obvyklým pobytem v ČR. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) českých občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině a byly zaregistrovány zvláštní matrikou v Brně.

Veškeré údaje za rok 2023 jsou předběžné.

Kontakt:
Mgr. Tomáš Svozil
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: tomas.svozil@czso.cz
tel.: 542 528 172