Demografický vývoj v Jihomoravském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2023

 

Počet obyvatel Jihomoravského kraje se za 9 měsíců roku 2023 zvýšil o 7 093 osob, a to pouze zásluhou stěhování, přirozenou cestou by se počet obyvatel kraje snížil. Proti stejnému období minulého roku poklesl počet zemřelých, ještě více se však snížil i počet živě narozených. Poklesl počet přistěhovalých, počet vystěhovalých se meziročně zvýšil. Počet sňatků, stejně jako rozvodů klesl.

Podle předběžných výsledků žilo na území Jihomoravského kraje k 30. září 2023 celkem 1 224 293 obyvatel, od začátku roku se jejich počet zvýšil o 7 093 osob. Migrační přírůstek počtu obyvatel plně pokryl a převýšil úbytek obyvatel přirozenou cestou. Do Jihomoravského kraje se přistěhovalo o 8 084 osob více, než se z kraje vystěhovalo. Zemřelo o 991 osob více, než se v kraji živě narodilo. Nárůst počtu obyvatel byl zaznamenán ve všech krajích s výjimkou Ústeckého a Moravskoslezského. Počet obyvatel ČR se zvýšil o 54,7 tis., a to také jen zásluhou stěhování.

Tab. 1 Počet obyvatel v Jihomoravském kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2023
(předběžné údaje)
Tab. 1 Počet obyvatel v Jihomoravském kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2023

V Jihomoravském kraji se počet obyvatel snížil jen v okrese Hodonín (o 329 osob). Ve všech okresech kraje byl vykázán přirozený úbytek obyvatel, migrační úbytek obyvatel zaznamenal pouze již zmíněný okres Hodonín.

Podle dosud dostupných údajů se v Jihomoravském kraji za 9 měsíců roku 2023 živě narodilo 8 044 dětí, což bylo ve srovnání se stejným obdobím roku 2022 o 1212 děti méně. Mezi narozenými dětmi převažují chlapci (v 1. až 3. čtvrtletí se narodilo 4 106 chlapců a 3 938 děvčat). V okrese Blansko ale chlapci tvořili jen 48,0 % ze živě narozených dětí, naproti tomu v okrese Hodonín chlapci tvořili 53,3 % narozených dětí. Mimo manželství se ve sledovaném období narodilo 3 438 dětí (meziročně o 525 dětí méně), tedy 42,7 % z živě narozených (v rámci ČR to bylo 47,3 %). Nejvyšší podíl narozených v kraji mimo manželství byl v okrese Znojmo (53,4 %), nejnižší v okrese Brno‑venkov (39,5 %).

Podle předběžných výsledků v Jihomoravském kraji za 1. až 3. čtvrtletí roku 2023 zemřelo 9 035 osob (4 553 mužů a 4 482 žen), což bylo o 806 osob méně než ve stejném období předcházejícího roku, tedy období, které bylo ovlivněno doznívající nepříznivou epidemickou situací. Nejvyšší hrubá míra úmrtnosti v letošních prvních 9 měsících byla v okrese Hodonín, na 1 000 obyvatel zde připadlo 8,04 zemřelých. Ve struktuře zemřelých podle věku byla v kraji nejpočetnější skupina zemřelých ve věku 80 až 89 let (31,8 % zemřelých) a ve věku 70 až 79 let (28,1 %). Mezi zemřelými bylo i 11 dětí do 1 roku.

Do Jihomoravského kraje se v průběhu prvních 9 měsíců roku 2023 přistěhovalo 21 933 osob, tedy o 15 493 osob méně než ve srovnatelném období předcházejícího roku. Ve srovnání s tímto obdobím roku 2022, kdy k nám dorazila migrační vlna z Ukrajiny, to sice znamená více než 40% pokles (z ciziny 56% pokles), nicméně oproti průměru stejných období let 2014 až 2021 je to počet téměř 30násobný (u přistěhovalých z ciziny téměř 19násobný). Z ostatních krajů ČR se přistěhovalo 8 006 osob (36,5 % přistěhovalých) a 13 927 osob ze zahraničí (63,5 % přistěhovalých). Většina přistěhovalých z ciziny mířila do Brna (7 624 osob čili 54,7 % krajského celku).

Ve stejném období se z kraje vystěhovalo 13 849 osob (o 6 512 osob více než v 1. až 3. čtvrtletí roku 2022). Do ostatních krajů ČR se vystěhovalo 8 332 osob (60,2 % vystěhovalých) a 5 517 osob se odstěhovalo do zahraničí (39,8 % vystěhovalých) – toto číslo zahrnuje i ukončování pobytu osobám s dočasnou ochranou, které se nedostavily do stanoveného termínu k vylepení vízového štítku do cestovního dokladu.

Saldo vnitřního stěhování bylo záporné - z jiných krajů se přistěhovalo o 326 osob méně, než se do jiných krajů ČR vystěhovalo. Saldo zahraničního stěhování bylo kladné (počet přistěhovalých z ciziny převýšil počet do ciziny vystěhovalých o 8 410 osob), počet obyvatel v kraji se tak stěhováním zvýšil o 8 084 osob.

Tab. 2 Pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji v 1. až 3. čtvrtletí
(za 1. až 3. čtvrtletí 2023 předběžné údaje)
Tab. 2 Pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji v 1. až 3. čtvrtletí

V průběhu 1. až 3. čtvrtletí roku 2023 bylo podle předběžných údajů uzavřeno 4 817 manželství, což bylo o 587 méně než ve stejném období předcházejícího roku. 70,2 % sňatků uzavírali oba snoubenci svobodní.

Graf 1 Pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji v 1. až 3. čtvrtletí
Graf 1 Pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji v 1. až 3. čtvrtletí

Poznámky:

Veškeré údaje se týkají občanů České republiky a cizinců s trvalým pobytem v České republice, občanů třetích zemí s přechodným pobytem na území České republiky na základě dlouhodobého víza (nad 90 dnů) nebo povolení k dlouhodobému pobytu, občanů zemí EU, Norska, Švýcarska, Islandu, Lichtenštejnska a jejich rodinných příslušníků s hlášeným přechodným pobytem na území České republiky a cizinců s platným azylem v České republice. Od roku 2022 jsou do obyvatelstva zahrnovány osoby s udělenou dočasnou ochranou v České republice s obvyklým pobytem v ČR. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) českých občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině a byly zaregistrovány zvláštní matrikou v Brně.

Veškeré údaje za rok 2023 jsou předběžné.


Kontakt:
Mgr. Tomáš Svozil
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail:
tomas.svozil@czso.cz
tel.: 542 528 172

 

  • Demografický vývoj v Jihomoravském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2023 (komentář v PDF)
  • Demografický vývoj v Jihomoravském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2023 (tabulky v XLSX)
  • Související informace: