Demografický vývoj v Jihomoravském kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2023

 

Počet obyvatel Jihomoravského kraje se za 6 měsíců roku 2023 zvýšil o 5 358 osob, a to pouze zásluhou stěhování, přirozenou cestou by se počet obyvatel kraje snížil. Proti stejnému období minulého roku poklesl počet zemřelých, ještě více se však snížil i počet živě narozených. Poklesl počet přistěhovalých, zatímco počet vystěhovalých vzrostl. Počet sňatků, stejně jako rozvodů klesl.

Podle předběžných výsledků žilo na území Jihomoravského kraje k 30. červnu 2023 celkem 1 222 558 obyvatel, za 6 měsíců se jejich počet zvýšil o 5 358 osob. Migrační přírůstek počtu obyvatel plně pokryl a převýšil úbytek obyvatel přirozenou cestou. Do Jihomoravského kraje se přistěhovalo o 6 341 osob více, než se z kraje vystěhovalo. Zemřelo o 983 osob více, než se v kraji živě narodilo. Nárůst počtu obyvatel byl zaznamenán ve všech krajích s výjimkou Ústeckého. Počet obyvatel ČR se zvýšil o 46,0 tis., a to také jen zásluhou stěhování.

Tab. 1 Počet obyvatel v Jihomoravském kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2023
(předběžné údaje)
Tab. 1 Počet obyvatel v Jihomoravském kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2023 (předběžné údaje)

V Jihomoravském kraji se počet obyvatel snížil jen v okrese Hodonín (o 216 osob). Ve všech okresech kraje byl vykázán přirozený úbytek obyvatel a migrační přírůstek obyvatel.

Podle dosud dostupných údajů se v Jihomoravském kraji za 6 měsíců roku 2023 živě narodilo 5 208 dětí, což bylo ve srovnání s 1. pololetím roku 2022 o 896 děti méně. Mezi narozenými dětmi zpravidla převažují chlapci (v 1. až 2. čtvrtletí 2 641 chlapců a 2 567 děvčat). V okrese Blansko ale chlapci tvořili jen 45,8 % z živě narozených dětí, naproti tomu v okrese Hodonín chlapci tvořili 55,0 % narozených dětí. Mimo manželství se v 1. pololetí roku 2023 narodilo 2 289 dětí (meziročně o 387 dětí méně), tedy 44,0 % z živě narozených (v rámci ČR to bylo 47,7 %). Nejvyšší podíl narozených mimo manželství byl v okrese Znojmo (56,4 %), nejnižší v okrese Brno‑venkov (38,6 %).

Podle předběžných výsledků v Jihomoravském kraji v 1. pololetí roku 2023 zemřelo 6 191 osob (3 110 mužů a 3 081 žen), což bylo o 530 osob méně než ve stejném období předcházejícího roku, tedy období, které bylo ovlivněno doznívající nepříznivou epidemickou situací. Nejvyšší hrubá míra úmrtnosti v letošních prvních 6 měsících byla v okrese Hodonín, na 1 000 obyvatel zde připadlo 5,82 zemřelých. Ve struktuře zemřelých podle věku byla v kraji nejpočetnější skupina zemřelých ve věku 80 až 89 let (32,4 % zemřelých) a ve věku 70 až 79 let (27,7 %). Mezi zemřelými bylo i 8 dětí do 1 roku.

Do Jihomoravského kraje se v průběhu prvních 6 měsíců roku 2023 přistěhovalo 15 353 osob, tedy o 14 712 osob méně než ve srovnatelném období předcházejícího roku. Ve srovnání s tímto prvním pololetím roku 2022, kdy k nám dorazila migrační vlna z Ukrajiny, to sice znamená téměř 50% pokles, nicméně oproti průměru stejných období let 2014 až 2021 je to počet více jak 2,5násobný. Z ostatních krajů ČR se přistěhovalo 5 976 osob (38,9 % přistěhovalých) a 9 377 osob ze zahraničí (61,1 % přistěhovalých). Naprostá většina přistěhovalých z ciziny mířila do Brna (4 995 osob čili 53,3 % krajského celku).

Ve stejném období se z kraje vystěhovalo 9 012 osob (o 4 377 osob více než v prvním pololetí roku 2022). Do ostatních krajů ČR se vystěhovalo 6 303 osob (69,9 % vystěhovalých) a 2 709 osob se odstěhovalo do zahraničí (30,1 % vystěhovalých).

Saldo vnitřního stěhování bylo záporné - z jiných krajů se přistěhovalo o 327 osob méně, než se do jiných krajů ČR vystěhovalo. Saldo zahraničního stěhování bylo kladné (počet přistěhovalých z ciziny převýšil počet do ciziny vystěhovalých o 6 668 osob), počet obyvatel v kraji se tak stěhováním zvýšil o 6 341 osob.

Tab. 2 Pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji v 1. až 2. čtvrtletí
(za 1. až 2. čtvrtletí 2023 předběžné údaje)
Tab. 2 Pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji v 1. až 2. čtvrtletí (za 1. až 2. čtvrtletí 2023 předběžné údaje)

V průběhu prvního pololetí roku 2023 bylo podle předběžných údajů uzavřeno 2 317 manželství, což bylo o 300 méně než ve stejném období předcházejícího roku. Dvě třetiny sňatků (66,6 %) uzavírali oba snoubenci svobodní.

Graf 1 Pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji v 1. až 2. čtvrtletí
Graf 1 Pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji v 1. až 2. čtvrtletí

Poznámka:
Veškeré údaje se týkají občanů České republiky a cizinců s trvalým pobytem v České republice, občanů třetích zemí s přechodným pobytem na území České republiky na základě dlouhodobého víza (nad 90 dnů) nebo povolení k dlouhodobému pobytu, občanů zemí EU, Norska, Švýcarska, Islandu, Lichtenštejnska a jejich rodinných příslušníků s hlášeným přechodným pobytem na území České republiky a cizinců s platným azylem v České republice. Od roku 2022 jsou do obyvatelstva zahrnovány osoby s udělenou dočasnou ochranou v České republice s obvyklým pobytem v ČR. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) českých občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině a byly zaregistrovány zvláštní matrikou v Brně.

Veškeré údaje za rok 2023 jsou předběžné.

 

Kontakt:
Mgr. Tomáš Svozil
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: tomas.svozil@czso.cz
tel.: 542 528 172