Chov hospodářských zvířat v Jihomoravském kraji v roce 2023

 

Ke konci roku 2023 vzrostly v Jihomoravském kraji stavy prasat, v chovech drůbeže došlo oproti roku 2022 naopak k redukci. Meziroční nárůst o 1,1 % zaznamenala výroba jatečné drůbeže, výroba jatečných prasat klesla o 6,7 %. U výroby jatečného skotu došlo k poklesu o 1,8 %. Výroba mléka byla v roce 2023 proti roku 2022 vyšší o 2,7 %, produkce konzumních vajec zaznamenala meziroční propad o 64,6 %.

Chov drůbeže

Stavy drůbeže v Jihomoravském kraji k poslednímu dni v roce 2023 představovaly 3 279,8 tis. kusů, což je o 1 346,8 tis. kusů méně než na konci roku 2022. V mezikrajském porovnání je tak Jihomoravský kraj v rozsahu chovu drůbeže na třetím místě za krajem Středočeským vč. hl. města Prahy a Pardubickým krajem. Podíl chovu drůbeže v Jihomoravském kraji na republikovém celku klesl z 19,5 % v roce 2022 na loňských 14,9 %. Podíl nosnic na celkovém počtu drůbeže k poslednímu dni loňského roku představoval 3,1 % s poklesem o 0,2 procentního bodu proti roku 2022.

K 31. 12. 2023 klesl počet nosnic v kraji téměř o jednu třetinu stavu ke konci předcházejícího roku. Průměrné stavy nosnic v roce 2023 představovaly 140,2 tis. kusů a proti roku 2022 je to o 244,7 tis. kusů méně. Tato skutečnost se promítla do produkce konzumních vajec, kde byl zaznamenán mezi kraji nejvyšší propad, a to téměř o dvě třetiny. Celková snáška konzumních vajec v České republice, která v roce 2023 představovala 1 478,3 mil. kusů, zaznamenala také meziroční pokles, a to o 3,3 %. Největším producentem s 29,3% podílem na republikovém celku byl Pardubický kraj.

Tab. 1 Výsledky chovu drůbeže v Jihomoravském kraji
Tab. 1 Výsledky chovu drůbeže v Jihomoravském kraji

Graf 1 Výroba jatečné drůbeže a stavy drůbeže podle krajů
Graf 1 Výroba jatečné drůbeže a stavy drůbeže podle krajů

V mezikrajském porovnání se průměrná snáška konzumních vajec připadající na nosnici v roce 2023 pohybovala od 175,8 kusu v Libereckém kraji do 329,1 kusu v Karlovarském kraji. V Jihomoravském kraji byla hodnota tohoto ukazatele 309,1 kusu, což je mezi kraji šestý nejvyšší počet.

Jihomoravský kraj byl v roce 2023 největším producentem jatečné drůbeže v České republice. Vyrobilo se zde 56,6 tis. tun jatečné drůbeže v živé hmotnosti, a to je více než pětina republikového celku (258,9 tis. tun).

Chov prasat

V Jihomoravském kraji se ke konci sledovaného období zvýšily chovy prasat z 98,3 tis. kusů v roce 2022 na 115,4 tis. kusů v roce 2023, to je o 17,4 %. Na nárůstu se podílely všechny sledované skupiny prasat podle účelu chovu. Největší podíl na celkovém zvýšení, a to 33,1 %, vytvořila kategorie mladých prasat. V mezikrajském porovnání podle velikosti chovů prasat se Jihomoravský kraj zařadil na čtvrtou nejvyšší příčku a tvoří 8,5% podíl na celkovém chovu v ČR.

V roce 2023 představovaly průměrné stavy prasnic v kraji 5,9 tis. kusů s meziročním snížením o 5,3 %. Počet narozených selat se propadl z 184,4 tis. kusů v roce 2022 na 176,9 tis. kusů v roce 2023. Na jednu prasnici připadalo 30,1 narozených selat. Podíl uhynulých selat z počtu narozených pak 9,8 %. Loni bylo v Jihomoravském kraji odchováno 159,6 tis. selat, čímž skutečnost roku 2022 byla naplněna pouze z 96,1 %. Počet odchovaných selat na prasnici představoval 27,2 selete, republikový průměr činí 29,5 selete.

Výroba jatečných prasat v živé hmotnosti v Jihomoravském kraji, která v roce 2023 činila 22,8 tis. tun, klesla oproti minulému období o 6,7 %. Největším producentem jatečných prasat v České republice je Středočeský kraj vč. hlavního města Prahy s podílem na republikovém celku 25,2 %. Jihomoravský kraj, který je na čtvrtém místě, tvoří 8,8 % republikového celku.

Tab. 2 Výsledky chovu prasat v Jihomoravském kraji
Tab. 2 Výsledky chovu prasat v Jihomoravském kraji

Graf 2 Výroba jatečných prasat a stavy prasat podle krajů
Graf 2 Výroba jatečných prasat a stavy prasat podle krajů

Chov skotu

Počty skotu v Jihomoravském kraji k poslednímu dni v roce 2023 dosáhly 65,7 tis. kusů. Ve struktuře podle věkových kategorií skotu tvoří největší část skot starší 2 let (43,2 %), skot od 1 roku do 2 let se na celku podílí necelou čtvrtinou, skot nad 6 měsíců až do 1 roku 16,7 % a skot ve věkové kategorii do 6 měsíců 15,9 %.

Tab. 3 Výsledky chovu skotu v Jihomoravském kraji
Tab. 3 Výsledky chovu skotu v Jihomoravském kraji

Průměrné stavy krav v Jihomoravském kraji v roce 2023 představovaly 26,2 tis. kusů. Průměrná denní dojivost v roce 2023 byla v kraji 26,22 litru, což je o 0,49 litru více než v minulém období. Výroba mléka se navzdory snížení stavu skotu vlivem zvýšené dojivosti meziročně zvýšila o 2,7 % na 209,1 mil. litrů. V mezikrajském porovnání se stále drží na osmém místě. Nejvíce mléka bylo vyrobeno v Kraji Vysočina (637,9 mil. litrů).

V průběhu roku 2023 se v Jihomoravském kraji narodilo 26,8 tis. telat, na sto krav tak připadá 102,2 narozených telat. Počet uhynulých telat do 3 měsíců od narození v Jihomoravském kraji činil 1,3 tis. kusů. Procento úhynu telat z počtu narozených tak představuje 4,8, a to je o 0,7 procentního bodu méně proti roku 2022. Loni na sto krav připadlo 97,3 odchovaného telete, což je v mezikrajském porovnání třetí nejvyšší hodnota.

V Jihomoravském kraji bylo v roce 2023 vyrobeno 10,0 tis. tun jatečného skotu v živé hmotnosti s meziročním poklesem o 1,8 %. Produkce jatečného skotu v Jihomoravském kraji představuje 5,9 % republikového celku. Průměrná živá hmotnost poraženého kusu činila 561,5 kg.

Graf 3 Výroba jatečného skotu a výroba mléka podle krajů
Graf 3 Výroba jatečného skotu a výroba mléka podle krajů

Kontakt:
Bc. Zuzana Švehlíková
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: zuzana.svehlikova@czso.cz
tel.: 542 528 230