Stavební povolení a hodnota stavebních prací v Plzeňském kraji v roce 2023

 

Počet vydaných stavebních povolení v kraji již druhým rokem klesá a v roce 2023 dosáhl nejnižší hodnoty od roku 2016. I tak byl ale Plzeňský region mezi kraji v počtu vydaných stavebních povolení opět pátý. Inženýrské stavitelství převyšovalo nad výstavbou bytových i nebytových budov. Také orientační hodnota povolených staveb se v kraji ve srovnání s předchozím rokem snížila. 

České republice bylo vydáno v roce 2023 celkem 77 398 stavebních povolení, oproti předchozímu roku to bylo o 8 651 povolení méně. Nejvíce se vydalo stavebních povolení na inženýrské stavby (43,3 %), na bytovou výstavbu dosáhl podíl 33,6 %, na nebytovou 23,1 %. V rámci krajů zůstaly v porovnání s rokem 2022 pozice prvních pěti neměnné. Nejvíce stavebních povolení bylo vydáno ve Středočeském kraji (14 011), druhou příčku obsadil Jihomoravský (8 368), na třetí pozici skončil Moravskoslezský (8 000) a na čtvrtém místě Jihočeský kraj (6 397). Plzeňský region byl v počtu vydaných stavebních povolení pátý a jako jediný měl více než 50% podíl inženýrských staveb.

Celkově se v Plzeňském kraji vydalo 5 585 stavebních povolení, z toho nejvíce právě na inženýrské stavby (56,1 %). Podíl staveb bytových budov činil 24,9 % a nebytových budov 19,0 %. V porovnání s předchozím rokem došlo k poklesu vydaných stavebních povolení celkem o 537. Z hlediska dlouhodobého vývoje v regionu hodnota tohoto ukazatele mírně rostla, nejnižší byla v roce 2014 (4 973 povolení), nejvyšší naopak v roce 2021 (6 957 povolení).

V rámci okresů Plzeňského kraje si drží dlouhodobě prvenství okres Plzeň-sever, ve kterém bylo v roce 2023 vydáno 1 746 stavebních povolení. Druhé místo obsadil okres Klatovy s 841 a třetí byl okres Plzeň-město se 745 vydanými stavebními povoleními. V porovnání s předchozím rokem došlo k nárůstu počtu vydaných stavebních povolení pouze v okrese Plzeň-sever (o 5,7 %). Největší pokles zaznamenal okres Tachov (o 25,2 %), Plzeň-jih (o 16,2 %) a Rokycany (o 15,8 %). V desetiletém horizontu došlo k nejvýraznějšímu nárůstu v okrese Klatovy (o 46,3 %), druhým okresem s navýšením byl Plzeň-jih (o 3,8 %). Ostatní okresy Plzeňského kraje zaznamenaly oproti roku 2013 pokles, nejmarkantnější byl v okrese Plzeň-město, kde došlo k propadu o 18,5 %.

V Plzeňském kraji bylo 57,4 % z celkového počtu povolení na stavby budov vydáno na novou výstavbu (bytových a nebytových budov), zbylou část tvořila povolení stavebních změn. Na stavební práce související s bytovými budovami bylo vydáno celkem 1 392 povolení a na nebytové budovy 1 059 povolení. U povolení vydaných na stavební práce související s nebytovými budovami převažoval počet povolení nové výstavby (55,0 %) nad povoleními na stavební změny již existujících budov (45,0 %). Obdobné to bylo u stavebních prací souvisejících s bytovými domy, i zde převažovala povolení na novou výstavbu (59,2 %) nad změnami stávajících budov (40,8 %).

 

 

Průměrná hodnota na jedno stavební povolení vydané stavebními úřady v Plzeňském kraji v roce 2023 činila 4,3 mil. Kč. Nejvyšší průměrné hodnoty dosáhl okres Tachov (8,0 mil. Kč), okres Plzeň-sever naopak nejnižší (2,4 mil. Kč). V porovnání s předchozím rokem došlo v kraji k poklesu průměrné hodnoty o 7,6 %. V meziokresním porovnání se hodnota snížila v okresech Plzeň-sever, Plzeň-město a Plzeň-jih, naopak k nárůstu došlo v ostatních čtyřech okresech, nejvýrazněji na Tachovsku a Domažlicku. Ve vztahu k ostatním regionům se Plzeňský kraj umístil až na předposlední příčce s nejnižší průměrnou hodnotou hned za krajem Jihočeským. Naopak nejvyšší průměrné hodnoty bylo dosaženo v Praze (16,8 mil. Kč) a Jihomoravském kraji (9,0 mil. Kč). V porovnání s Českou republikou byla průměrná hodnota na jedno stavební povolení v Plzeňském kraji o 3,5 mil. Kč nižší.

Orientační hodnota staveb, na které byla stavební povolení vydána, ukazuje na možný budoucí objem stavební výroby. V porovnání s předchozím rokem vzrostla orientační hodnota povolovaných staveb v České republice o 16,8 % na celkovou sumu 601,7 mld. Kč. Z celkového objemu orientační hodnoty tvoří inženýrské stavby 38,3 %, bytové budovy 29,1 % a nebytové budovy 32,6 %. Pokles orientační hodnoty byl zaznamenán u nové výstavby bytových budov (o 8,8 %) a u bytových budov celkem (o 6,0 %). Jinak byl evidován nárůst, nejvíce u inženýrských staveb (o 33,2 %). Orientační hodnota nové výstavby budov činila celkem 243,3 mld. Kč, což představuje 40,4 % z celkové hodnoty povolených staveb v České republice.

Plzeňský kraj se podílí 4,0 % na celkové orientační hodnotě stavebních povolení za ČR. Z celkového objemu orientační hodnoty tvoří bytové budovy 33,1 %, nebytové budovy 32,3 % a inženýrské stavby 34,5 %. V porovnání s předchozím rokem došlo však k poklesu o 15,7 % na 23,9 mld. Kč, nárůst hodnoty byl zaznamenán jen u inženýrských staveb (téměř o čtvrtinu). Nová výstavba bytů se podílela 27,3 % na celkové hodnotě povolených staveb v Plzeňském kraji, což je o 7,2 procentního bodu méně než v předchozím roce.

 

 

Stavební povolení a orientační hodnota staveb v Plzeňském kraji a v České republice v roce 2023

 

Kontakt:

Mgr. Tereza Mildorfová
Krajská správa ČSÚ v Plzni
Tel.: 377 612 108
E-mail: 
tereza.mildorfova@czso.cz