Bytová výstavba v Plzeňském kraji v roce 2014

 

V roce 2014 došlo k meziročnímu poklesu zahájených (o 8,0 %) i dokončených bytů (o 6,1 %). V porovnání krajů ČR bylo v Plzeňském kraji zaznamenáno třetí největší meziroční snížení počtu zahájených bytů. Z meziročního srovnání jednotlivých okresů kraje vyplývá, že výrazně klesl počet zahájených bytů v okrese Tachov, a to o 45,1 %. V roce 2014 zde byla zahájena výstavba 79 bytů, což byl pátý nejnižší počet mezi okresy ČR. Naopak k největšímu růstu došlo v okrese Rokycany, a to o 64,4 %. Dokončená bytová výstavba se koncentruje zejména v okrese Plzeň-město, kde ji z 56,4 % tvoří byty v bytových domech. Vlivem ekonomické krize a nejistoty obyvatel v souvislosti s možnou ztrátou zaměstnání jsou v ČR po roce 2009 zřejmé obecně klesající, v současné době již stagnující tendence bytové výstavby.

V Plzeňském kraji byla v roce 2014 zahájena výstavba 1 300 bytů, což je o 8,0 % méně než v roce 2013, kdy počet zahájených bytů činil 1 413. Více než polovina (55,5 %) zahájených bytů spadala do kategorie rodinných domů a z 21,3 % se jednalo o byty v domech bytových. Na celorepublikovém úhrnu zahájených bytů se Plzeňský kraj podílel jen 5,3 %, čímž se zařadil na 6. místo v mezikrajském porovnání. Největší podíl na zahájené bytové výstavbě mělo Hl. město Praha (18,4 %) následováno Středočeským (17,4 %) a Jihomoravským krajem (15,0 %). Ve více než polovině krajů ČR došlo meziročně k nárůstu zahájené bytové výstavby. Největší růst byl zaznamenán v Hl. městě Praze (o 33,7 %), naopak největší propad v kraji Královéhradeckém (o 11,9 %). V rámci Plzeňského kraje tak bylo mapováno třetí největší meziroční snížení ve srovnání s ostatními kraji.

 

 

Na počtu zahájených bytů v Plzeňském kraji se nejvíce podílel okres Plzeň-město, kde byla v roce 2014 zahájena výstavba 503 bytů, a okres Plzeň-sever s 247 byty. Z meziročního srovnání jednotlivých okresů vyplývá, že výrazně klesl počet zahájených bytů v okrese Tachov, a to o 45,1 %. V roce 2014 zde byla zahájena výstavba 79 bytů, což byl pátý nejnižší počet ve srovnání všech okresů ČR. Tato skutečnost může souviset mimo jiné s nepříznivými ekonomickými podmínkami místních obyvatel (vysoká nezaměstnanost atd.). Naopak k největšímu růstu došlo v okrese Rokycany (o 64,4 %), kde rozvoj vychází z lokalizace okresu v blízkosti Plzně a rozvojové osy podél úseku dálnice D5 mezi Plzní a Prahou. Navíc se zde nachází 3. největší město kraje. Vlivem ekonomické krize a nejistoty obyvatel v souvislosti s možnou ztrátou zaměstnání jsou v ČR po roce 2009 zřejmé obecně klesající, v současné době již stagnující tendence bytové výstavby.

 

 

V roce 2014 bylo v Plzeňském kraji dokončeno 1 357 bytů, z čehož 60,9 % bylo v rodinných domech a 22,0 % v domech bytových. Dokončená bytová výstavba meziročně klesla o 6,1 % (tj. o 88 bytů). Na republikovém počtu dokončených bytů se kraj podílel 5,7 % a nacházel se tak na 6. místě ve srovnání krajů s nejvyšším počtem dokončených bytů v ČR. Pouze u tří krajů v rámci republiky došlo k meziročnímu růstu počtu dokončených bytů, a to v Hl. městě Praze (o 22,9 %), Olomouckém kraji (o 15,4 %) a kraji Zlínském (o 1,9 %). Největší úbytek byl patrný v Karlovarském kraji (o 24,4 %).

Detail okresů Plzeňského kraje odhalil největší meziroční pokles dokončené bytové výstavby v okrese Plzeň-město (o 22,1 %) a naopak největší nárůst v okrese Tachov (o 29,1 %). Největší počet dokončených bytů byl zaznamenán v okrese Plzeň-město, kde se z 56,4 % případů jednalo o byty v bytových domech (největší počet v kraji – 244 bytů) a pouze z 35,8 % o byty v domech rodinných. Největší počet bytů v rodinných domech byl dokončen v okrese Plzeň-sever (205). Vývoj počtu dokončených bytů vykazuje obdobné tendence jako u bytů zahájených, kde byl zřejmý pokles po krizovém období 2008/2009.

 

 

Dlouhodobý vývoj posledních 20 let ukázal, že ke kulminaci zahájené bytové výstavby v Plzeňském kraji došlo v roce 1998, kdy hodnoty vysoce převážily počty bytů dokončených. Dalšího maxima bylo dosaženo jak u dokončených, tak u zahájených bytů v roce 2008 a od této doby nastal výrazný pokles následovaný od roku 2011 (u dokončených bytů) a 2012 (u zahájených bytů) stagnací pod pomyslnou hranicí 1,5 tis. bytů.