Využívání informačních technologií v roce 2015

 

Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci v Pardubickém kraji

Ve 2. čtvrtletí 2016 provedl Český statistický úřad pravidelné každoroční Výběrové šetření o informačních technologiích (VŠIT). Šetření je za účelem zajištění mezinárodní srovnatelnosti koordinováno Eurostatem. Ve výběrovém vzorku za celou ČR bylo téměř 7 tis. domácností, v Pardubickém kraji v roce 2016 proběhlo šetření v 364 domácnostech a týkalo se osob ve věku 16 a více let. Z důvodu vyšší reprezentativnosti jsou od roku 2009 data v regionálním členění publikována pouze za tříleté průměry (např. údaj uvedený u roku 2015 je vypočten z hodnot šetření zjištěných ve 2. čtvrtletí let 2014 až 2016).

Vybavenost domácností osobním počítačem a přístupem k internetu z dlouhodobého pohledu v Pardubickém kraji roste, tempo růstu se však zpomaluje. V Pardubickém kraji byl v roce 2015 evidován nejmenší podíl uživatelů internetu v mobilu a zároveň největší podíl uživatelů internetového bankovnictví mezi 14 kraji České republiky; podíl účastníků na sociálních sítích byl třetí nejnižší.

I. Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech

V roce 2015 bylo podle výsledků šetření o využívání informačních a komunikačních technologií vybaveno osobním počítačem 73,6 % domácností v Pardubickém kraji, což znamená meziroční nárůst o 1,9 procentního bodu. Vybavenost domácností osobním počítačem se v časové řadě v kraji stále zvyšuje, ale tempo růstu se již zpomaluje.

Tab. 1 Informační a komunikační technologie využívané v domácnostech Pardubického kraje

V republikovém srovnání 14 krajů dle vybavenosti domácností osobním počítačem poklesl Pardubický kraj ze 4. místa v roce 2005 na 6. místo v roce 2014 a 8. místo v roce 2015. Dominantní postavení trvale patří domácnostem disponujícím počítačem v Hlavním městě Praze (79,7 %) a nejnižší podíl mají domácnosti v Ústeckém kraji (64,6 %).


Domácnosti vybavené osobním počítačem v krajích ČR v letech 2005 až 2015 (tříleté průměry)

V Pardubickém kraji v roce 2015 mělo 73,3 % domácností připojení k internetu, přičemž tento podíl meziročně vzrostl o 2,1 procentního bodu. Nejvyšší podíl byl opět zaznamenán v Hlavním městě Praze (79,8 %) a nejnižší v Olomouckém kraji (65,2 %). Pardubický kraj se v roce 2015 podílem domácností s připojením k internetu v mezikrajském srovnání zařadil na 9. místo, přičemž v roce 2005 mu patřilo 5. místo v pořadí krajů a ještě v roce 2014 to bylo 6. pořadové místo.

Domácnosti s připojením k internetu v krajích ČR v letech 2005 až 2015 (tříleté průměry)

II. Mezinárodní srovnání vybavenosti domácností internetem

Údaje, které uvádí Eurostat za české domácnosti, se mírně odlišují od údajů, které za ČR publikuje ČSÚ. Rozdíl je způsoben tím, že Eurostat do údajů zahrnuje pouze domácnosti, v nichž žije alespoň jedna osoba ve věku 16 až 74 let. ČSÚ standardně uvádí data za všechny domácnosti.

Z mezinárodního srovnání vyplývá, že v míře vybavenosti domácností internetem se Česká republika stále nachází mírně pod průměrem EU28. V roce 2016 bylo v ČR k internetu připojeno 82 % domácností, v EU28 dosahovaly hodnoty tohoto ukazatele v průměru 85 %. Tempo růstu tohoto ukazatele je však v Česku vyšší, než je průměr v EU28; Česko zaznamenalo meziročně nárůst o 3 procentní body, průměr EU28 byl 2 procentní body.

V rámci EU28 byl nejvyšší podíl domácností vybavených internetem již tradičně v Lucembursku
a Nizozemsku, kde se v roce 2016 k internetu nepřipojovaly pouze tři domácnosti ze sta. Vysoká vybavenost je také ve skandinávských státech, Dánsku, Velké Británii a v Německu; v těchto zemích se podíl domácností s internetem v roce 2016 pohyboval nad hranicí 90 %. Naopak v Bulharsku se nepřipojilo 36 domácností ze 100 a v Řecku nemělo připojení k internetu stále více než třicet procent domácností. V pořadí států EU28 dle vybavenosti domácností internetem Česká republika postoupila z 25. místa v roce 2007 na 13. místo v roce 2016.


Domácnosti s připojením k internetu v zemích EU v roce 2007 a 2016

*    

*        

Rozdíly mezi jednotlivými státy jsou patrné i v následujícím srovnání domácností s dětmi a bez dětí s připojením k internetu. Dle posledních údajů měly v E28 domácnosti s dětskými členy v průměru v 95 % připojení k internetu, u domácností bez dětí byl podíl o více než 15 procentních bodů menší. V rámci jednotlivých států byly téměř ve 100 % připojeny k internetu domácnosti s dětmi ve Finsku, Německu a Lucembursku. Nejmenší podíl domácností s dětmi s připojením k internetu byl v roce 2015 evidován v Rumunsku (80 %), Bulharsku (86 %) a Řecku (89 %). Česko je s 94% podílem domácností s dětmi připojených k internetu pod průměrem EU.


Domácnosti s dětmi a bez dětí s připojením k internetu v zemích EU v roce 2010 a 2015


III. Využívání informačních a komunikačních technologií mezi jednotlivci

Stejně jako domácnosti, tak i jednotlivci v nich jako uživatelé internetu jsou trvale zvětšující se skupinou (za uživatele internetu je považován jednotlivec, který použil internet v posledních 3 měsících doma, v zaměstnání, ve škole či jinde); v posledních letech také díky využití internetu v mobilu a v dalších „chytrých zařízeních“. V Pardubickém kraji činil v roce 2015 podíl uživatelů internetu 76,8 % a byl pátý nejvyšší v mezikrajském srovnání.

Tab. 2 Informační a komunikační technologie používané jednotlivci v Pardubickém kraji

Stále rozšířenější možností je využívání internetu v mobilu, ke kterému se lze připojit jak přes mobilní sítě (využívající datové služby mobilních operátorů), tak i přes bezdrátové sítě Wi-Fi. Nejvyšší podíl uživatelů internetu v mobilu v roce 2015 v mezikrajském srovnání byl registrován v Hlavním městě Praze (49,8 %) a ve Středočeském kraji (40,4 %); nejmenší podíl byl evidován v Pardubickém kraji (27,3 %), na Vysočině (28,0 %) a v Olomouckém kraji (29,8 %).

V roce 2015 přes internet nejčastěji nakupovali obyvatelé Karlovarského kraje (48 % všech jednotlivců), nejméně obyvatelé Ústeckého kraje (31 %). Pardubický kraj se zařadil na 6. místo (se 44 %), tj. o 2 místa před obyvatele Hlavního města Prahy. Podíl nakupujících přes internet v Pardubickém kraji byl s výjimkou let 2009 až 2011 vždy nad republikovým průměrem.

Mezi jednotlivci staršími 16 let žijícími v Pardubickém kraji se v posledních letech nejrychleji rozvíjelo používání internetového bankovnictví, od roku 2012 vzrostl podíl osob, které mají přístup ke svému bankovnímu účtu prostřednictvím internetu, o více než 20 procentních bodů. Podíl uživatelů internetového bankovnictví v roce 2015 v Pardubickém kraji překročil 50 % a je nejvyšší v mezikrajském srovnání.

S rozvojem komunikačních dovedností uživatelů na internetu stoupá počet osob, které mají vlastní profil na sociálních sítích. Z porovnání podílu uživatelů informačních technologií v jednotlivých krajích jsou patrné nejmenší rozdíly právě v této oblasti. Nejvyšší zastoupení v roce 2015 měli uživatelé sociálních sítí mezi Jihočechy s 44,2% podílem, nejmenší zastoupení měli uživatelé v Olomouckém kraji (30,5 %); Pardubický kraj měl třetí nejnižší podíl účastníků na sociálních sítích (31,5 %).