Naděje dožití obyvatel Pardubického kraje, jeho okresů a správních obvodů ORP v roce 2019

 

14. 9. 2019

Podle posledních dostupných údajů o naději dožití při narození by se chlapec narozený v Pardubickém kraji v období let 2018–2019 mohl dožít 76,6 let, dívka narozená ve stejném období pak 82,2 let. Střední délka života mužů i žen v Pardubickém kraji je v mezikrajském srovnání šestá nejvyšší. Naděje dožití při narození se prodlužuje, od roku 2001 vzrostla u mužů o 3,7 roku, u žen o 3,3 roku.

Český statistický úřad v pravidelných intervalech zpracovává a vydává tzv. úmrtnostní tabulky, které pomocí tabulkových funkcí vyjadřují intenzitu úmrtnosti dané populace. Součástí těchto tabulek je ukazatel, který se velmi často používá k popisu zdravotního stavu a úmrtnostních poměrů v populaci – tzv. naděje dožití (střední nebo také očekávaná délka života). Naděje dožití říká, kolik let (průměrně) má před sebou osoba v daném věku za předpokladu, že zůstanou po zbytek jejího života zachovány stávající úmrtnostní poměry. Naděje dožití může být počítána pro jakýkoliv věk, nejčastěji se však setkáváme s nadějí dožití při narození, tj. ve věku 0.

Vzhledem k rozdílům v úmrtnosti mužů a žen se tento ukazatel udává pro každé pohlaví zvlášť. Z důvodů vyloučení náhodných výkyvů způsobených nízkým počtem událostí (úmrtí) v některých věcích a letech jsou tabulky do krajů zpracovány za dvouleté kalendářní období (tj. aktuálně za roky 2018–2019), údaje za okresy a správní obvody ORP za pětileté kalendářní období (2015 až 2019). Data za celou Českou republiku jsou propočtena za rok 2019.

Pardubický kraj

Chlapec narozený v Pardubickém kraji v období let 2018–2019 by se mohl dožít 76,6 let, což je šestý nejvyšší věk mezi všemi kraji ČR. Dívka narozená v kraji ve stejném období má před sebou pravděpodobně 82,2 let života, což je mezi kraji rovněž šestý nejvyšší věk. Hodnoty očekávané délky života mužů i žen v Pardubickém kraji se nacházejí nad celorepublikovým průměrem.

Z porovnání hodnot naděje dožití v období 2018–2019 mezi kraji České republiky zjišťujeme nejdelší očekávanou délku života mužů i žen v Hl. městě Praze (78,4 roku, resp. 83,0 roku). Oblastí s nejnižší nadějí dožití mužů zůstává Ústecký kraj (74,4 roku), u žen je to kraj Karlovarský a Ústecký (80,2 roku). Jednu z nejnižších středních délek života mají dlouhodobě také obyvatelé Moravskoslezského kraje.

Střední délka života se dlouhodobě prodlužuje. Od roku 2001 vzrostla v Pardubickém kraji naděje dožití při narození u mužů o 3,7 roku (mezi všemi kraji ČR šlo o nejnižší nárůst) a u žen o 3,3 roku (pátý nejnižší přírůstek v mezikrajském srovnání). Střední délka života mužů se oproti ženám prodlužuje rychleji, čímž se snižuje rozdíl v naději dožití mezi pohlavími – v období 2018–2019 činil tento rozdíl 5,6 roku, přitom před 15 lety to bylo o rok více.

Muž, který v období let 2018–2019 v Pardubickém kraji dovršil 65 let, má pravděpodobně před sebou ještě 16,5 let života, stejně stará žena pak 19,8 let.

Naděje dožití při narození podle krajů ČR v období 2018–2019

 

Okresy Pardubického kraje

V průměru nejdelší délku života mohou očekávat muži a ženy žijící na Pardubicku. Muž narozený v letech 2015 až 2019 v okrese Pardubice má před sebou pravděpodobně 77,3 let života, naproti tomu muž narozený v okrese Svitavy v průměru o 1,6 roku méně.

V období 2015–2019 dosáhla naděje dožití žen v okrese Pardubice hodnoty 82,7 let, což je o 0,8 roku více než na Chrudimsku, kde byla očekávaná délka života žen nejnižší (81,9 roku).

Naděje dožití při narození v okresech Pardubického kraje v období 2001–2005 a 2015–2019

Srovnáme-li aktuální hodnoty naděje dožití při narození v okresech Pardubického kraje s hodnotami z období let 2001–2005, pak k největšímu nárůstu střední délky života mužů došlo v okrese Chrudim, a to o 3,8 roku. V případě žen se očekávaná pravděpodobná délka života prodloužila nejvíce v okrese Svitavy – o 3,3 roku.

V rámci celé České republiky mohou v průměru nejdelší střední délku života očekávat muži narození v Hl. městě Praze (78,1 roku za období 2015–2019) a ženy v okrese Hradec Králové (83,2 let). Očekávaná délka života mužů v okrese Pardubice (77,3 roku) je při srovnání 77 okresů České republiky (včetně Prahy) sedmá nejvyšší. Pravděpodobný věk dožití žen v okrese Pardubice (82,7 roku) je v meziokresním srovnání jedenáctý nejvyšší.

Mezi okresy ČR s nejnižší nadějí dožití při narození jak u mužů, tak u žen patří okresy Ústeckého kraje. Nejkratší očekávaná délka života byla v období let 2015–2019 zjištěna v okrese Most
– u mužů dosáhla hodnoty 73,1 roku, u žen 78,9 roku.

Správní obvody obcí s rozšířenou působností Pardubického kraje

Naději na nejdelší život mají mezi správními obvody ORP Pardubického kraje muži narození v období 2015–2019 na Litomyšlsku a Pardubicku (77,5 roku). Nejvyšší hodnotu naděje dožití žen nacházíme v období 2015–2019 na Žambersku (83,0 let). Nejméně příznivá hodnota střední délky života byla zjištěna u mužů na Svitavsku (74,7 roku) a u žen na Králicku (79,7 roku).

Ve srovnání s obdobím let 2003–2007 (nejzazší srovnatelné období) vzrostla naděje dožití mužů nejvíce v SO ORP Králíky – o 5,2 roku. Naopak na Lanškrounsku se střední délka života mužů prodloužila pouze o jeden rok. U žen došlo mezi obdobími 2003–2007 a 2015–2019 k největšímu nárůstu naděje dožití při narození na Svitavsku (o 4,0 roku), nejmenší nárůst byl zaznamenán v SO ORP Králíky (o 1,4 roku).

Naděje dožití při narození ve správních obvodech ORP Pardubického kraje
v období 2015–2019

Mezi všemi 206 SO ORP v ČR byla naděje dožití mužů při narození v SO ORP Litomyšl ve sledovaném pětiletém období 14. nejvyšší (mezi prvních 20 správních obvodů s nejdelší očekávanou střední délkou života se z Pardubického kraje zařadilo ještě Pardubicko na 15. a Žambersko na 18. místo). Naděje dožití žen v SO ORP Žamberk byla při srovnání všech obvodů ORP rovněž 14. nejvyšší. Nejdelší očekávaná délka života mužů i žen byla zjištěna v SO ORP Nové Město nad Metují v Královéhradeckém kraji (79,4 roku u mužů a 84,6 roku u žen).

Naděje dožití při narození podle pohlaví ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností v období 2015 až 2019