Charakteristika správního obvodu Žamberk

 

Správní obvod Žamberk leží na severu Pardubického kraje a svojí severní částí hraničí s obcemi Královéhradeckého kraje, menší úsek sousedí s Polskou republikou. Na východě je obklopen obcemi Králicka, na jihu hraničí s Lanškrounskem a na jihozápadě s Orlickoústeckem. Území Žamberska se rozkládá na 28 153 hektarech a zaujímá 6,2 % rozlohy kraje. Ve 27 obcích, které tvoří správní obvod, žilo k 31. 12. 2022 celkem 29 480 obyvatel (5,6 % obyvatelstva kraje). Hustota zalidnění 104,7 osob/km2 je pod krajským průměrem. Ve třech městech správního obvodu – Žamberku, Jablonném nad Orlicí a Letohradě – žije 52,5 % jeho obyvatel. Správní území je dále členěno na tři spádové oblasti pověřených obecních úřadů, jejichž sídla jsou v uvedených městech. Mezi všemi správními obvody v kraji je Žambersko charakteristické nejnižším podílem obyvatel žijících v sídle správního obvodu (pouze 20,2 %).

Věková skladba populace na Žambersku je poměrně příznivá. Ke konci roku 2022 měl region třetí nejmladší populaci mezi všemi správními obvody Pardubického kraje. Průměrný věk obyvatel činil 42,1 let. Podíl obyvatel pětašedesátiletých a starších (20,0 %) byl spolu s Lanškrounskem a Litomyšlskem druhý nejnižší mezi správními obvody v kraji (po Holicku s 19,3 %). Z hlediska odvětvové skladby zaměstnanosti pracovalo 7,4 % ze všech zaměstnaných obyvatel regionu v zemědělství, což byl podle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2021 druhý nejvyšší podíl mezi správními obvody v kraji po Litomyšlsku. Podíl nezaměstnaných osob (tj. dosažitelných uchazečů o zaměstnání na obyvatelstvu ve věku 15–64 let) ke konci roku 2022 činil 1,74 %, což byla druhá nejnižší hodnota v rámci správních obvodů v kraji. Podíl cizinců na obyvatelstvu mělo Žambersko podle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 pátý nejvyšší mezi správními obvody v kraji (2,4 %).

Malebná krajina regionu, do které zasahují Orlické hory, poskytuje mnoho příležitostí pro rozvoj turistiky. K často navštěvovaným místům patří přírodní útvar Zemská brána, kde se řeka Divoká Orlice prudce stáčí do Čech a opouští hranici s Polskem. Milovníci letní rekreace vyhledávají přehradní nádrž Pastviny, příznivci turistiky a především zimních sportů navštěvují oblast u Suchého vrchu, na němž byla v třicátých letech minulého století vybudována Kramářova chata s vodojemem, který slouží jako rozhledna. Z historických památek regionu lze uvést zámek a barokní kostel sv. Václava v Žamberku, součástí expozice muzea v Žamberku je unikátní Erxlebenova lékárna. V Žamberku lze kromě Městského muzea navštívit od roku 2010 i Muzeum starých strojů a technologií v areálu bývalé textilní továrny Vonwiller (Mosilana). Turisty je vyhledáván i hrad Litice a zřícenina hradu Žampach. Více než 40 ucelených expozic nabízí i Muzeum řemesel ve městě Letohrad. Turistickou atrakcí se v poslední době stala nově rekonstruovaná tvrz Orlice. Městskou památkovou zónou bylo vyhlášeno náměstí v Jablonném nad Orlicí, kde se nachází několik historicky významných domů. V Kunvaldu byl v roce 1457 založen vůbec první sbor Jednoty bratrské; tuto významnou událost připomíná expozice v domku „Na sboru“. V Helvíkovicích západně od Žamberka lze navštívit rodný domek Prokopa Diviše – vynálezce bleskosvodu. Zájemci o válečnou tematiku mohou navštívit Muzeum čs. opevnění – dělostřeleckou tvrz Bouda na katastru obce Těchonín, které zahrnuje několik zachovalých pevnostních staveb vybudovaných před 2. světovou válkou.