Charakteristika správního obvodu Moravská Třebová

 

Správní obvod Moravská Třebová tvoří jihovýchodní výběžek Pardubického kraje. Svojí východní částí hraničí s obcemi Olomouckého kraje, na jihu je obklopen obcemi kraje Jihomoravského. Ze západní strany sousedí se Svitavskem a na severu s Lanškrounskem. Moravskotřebovsko je druhým největším správním obvodem, svojí rozlohou 41 728 ha zaujímá 9,2 % území kraje. Ve 33 obcích, které tvoří správní obvod, žilo k 31. 12. 2022 celkem 25 961 obyvatel (4,9 % obyvatelstva kraje). Hustota zalidnění 62,2 osob/km2 je druhá nejnižší po Králicku. Ve dvou městech – Moravské Třebové a Jevíčku – žije téměř polovina obyvatel správního obvodu, z toho v sídle správního obvodu 37,3 %. Správní území je dále členěno na dvě spádové oblasti pověřených obecních úřadů, jejichž sídla jsou v uvedených městech.

Moravskotřebovsko je dlouhodobě regionem s nejhorší situací na trhu práce v kraji. Podíl nezaměstnaných osob (tj. dosažitelných uchazečů o zaměstnání na obyvatelstvu ve věku 15–64 let) převyšuje o 1,90 procentního bodu krajský průměr; ke konci roku 2022 činil 4,75 % a byl mezi správními obvody Pardubického kraje nejvyšší. Naopak počet dokončených bytů na tisíc obyvatel byl v průměru za posledních pět let třetí nejnižší. Podle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 činil podíl osob s vysokoškolským vzděláním mezi patnáctiletými a staršími 9,0 %, což byla druhá nejnižší hodnota v kraji po správním obvodu Králíky. Podíl cizinců na obyvatelstvu regionu byl podle výsledků sčítání nejnižší mezi správními obvody v kraji (1,1 %). Odvětvové zaměření zaměstnanosti se zde vyznačuje nadprůměrným zastoupením obyvatel zaměstnaných v sekundárním sektoru (podle výsledků Sčítání lidu 2021 druhý nejvyšší podíl mezi SO ORP v kraji). Správní obvod je pro období 2021–2027 zařazen mezi regiony se soustředěnou podporou státu; patří do kategorie „hospodářsky slabé regiony“.

Krajina regionu s převážně pahorkatinným a vrchovinným charakterem poskytuje řadu možností pro pěší turistiku, cykloturistiku i další formy rekreace. Ve městě Moravská Třebová, které bylo vyhlášeno městskou památkovou rezervací, lze obdivovat řadu pozdně gotických a renesančních měšťanských domů, renesančně upravenou radnici s klenbami, cennou stavbou je i kostel Nanebevzetí Panny Marie. Významnou památkou je moravskotřebovský zámek s arkádami. Zajímavé expozice nabízí moravskotřebovské muzeum, vystavující cennou Holzmaisterovu sbírku mimoevropského umění. Budova muzea je od poloviny roku 2023 v rekonstrukci. Na rekreačně-sportovní areál Knížecí louka na jižním okraji města navazuje pumptrack a singletrack nejen pro cyklisty. Zatímco široké okolí je možné obdivovat z rozhledny Pastýřka, panorama města je vidět z obnovené Vyhlídky u Plačící Anny na úpatí Křížového vrchu, na jehož vrcholu je významné sousoší Kalvárie. Za zhlédnutí stojí i město Jevíčko, centrum Malé Hané, jehož dominantou je renesanční zvonice s dřevěným ochozem z druhé poloviny 16. století. Návštěvníky regionu lákají Hřebečské důlní stezky a Muzeum průmyslových železnic v Mladějově na Moravě s unikátní úzkorozchodnou tratí či prohlídka zříceniny hradu Cimburka u Městečka Trnávky. Významnou církevní památkou na Jevíčsku je v Jaroměřicích poutní místo Kalvárie, které je inspirováno jeruzalémskou Golgotou; v roce 2018 se Kalvárie stala národní kulturní památkou.