Rodinné účty

 

Statistika rodinných účtů sleduje hospodaření domácností a poskytuje informace o výši jejich výdajů a struktuře spotřeby. Získané údaje o odlišnostech spotřeby v jednotlivých typech domácností nebo o vlivu různých faktorů na strukturu vydání a spotřebních zvyklostí českých domácností nelze čerpat z jiných zdrojů.

Zjištěné informace slouží jako podklad pro sociální a ekonomický výzkum, pro interní využití v rámci ČSÚ (spotřební koš, národní účty) a také pro mezinárodní srovnání.

Šetření rodinných účtů má v ČR dlouholetou tradici, která se datuje již od roku 1957. Od roku 2017 probíhá šetření Statistiky rodinných účtů (SRÚ) v novém modelu, který je založen na integraci do šetření Životní podmínky (dále jen SILC). Období, po které bude domácnost sledovat a evidovat své výdaje, je dvakrát čtyři týdny. Za dva řádně vyplněné a odevzdané deníky obdrží domácnost finanční odměnu, která bude vyplacena na základě dohody o provedení práce uzavřené s ČSÚ.

Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna. Český statistický úřad plně respektuje nový evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech.

Šetření v domácnostech bude probíhat celoročně ve všech krajích ČR.  V Jihočeském kraji tazatelé v roce 2024 osloví 153 domácností ze třetí vlny výběrového šetření Životní podmínky (SILC) a 75 domácností, které se již podílely na šetření SRÚ 2023, bude osloveno opakovaně.

Vybraným domácnostem předem děkujeme za spolupráci při tomto zjišťování.

Krajský garant rodinných účtů:

Ing. Jitka Malínská
T: 386 718 570
M: 736 509 982
E: jitka.malinska@czso.cz