Výběrové šetření pracovních sil - VŠPS

 

Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS) provádí Český statistický úřad od prosince 1992 a probíhá nepřetržitě na celém území České republiky.

VŠPS umožňuje kvalifikovaně odhadnout výši zaměstnanosti v organizacích a firmách včetně samostatné činnosti osob podnikajících podle živnostenského zákona a dalších právních norem. Zjišťuje se aktuální struktura zaměstnanosti podle pohlaví, věku a kvalifikace, odvětví a charakteru zaměstnání respondentů. Dále jsou šetřeny údaje o výši odpracované doby, souběhu zaměstnání a mobilitě pracovních sil. Šetření poskytuje informace o celkové nezaměstnanosti a jejím charakteru, o struktuře nezaměstnaných z hlediska sociálního, profesního, kvalifikačního, délky trvání nezaměstnanosti aj., a to i v územním průřezu. Jde o informace jiným způsobem nezjistitelné.

Propojení širokého okruhu otázek o sociální a demografické charakteristice respondentů a jejich domácností poskytuje množství potřebných informací pro instituce odpovědné za koncepční usměrňování sociální a zaměstnanecké politiky. Údaje poskytované VŠPS jsou vesměs přímo srovnatelné s informacemi, které o problematice trhu práce předkládají mezinárodním organizacím země provádějící obdobná šetření.

Od roku 2002 je dotazník VŠPS plně harmonizován se standardem Eurostatu a odpovídá tak rozhodnutí RADY (ES) 577/98. Obsah a struktura standardu Eurostatu se však stále vyvíjí a v této souvislosti provádí ČSÚ dílčí úpravy dotazníku. Výsledky zjišťování slouží jako jedno z hledisek pro rozhodování o přidělení finančních prostředků z fondu EU jednotlivým regionům.

V Jihočeském kraji provádí šetření v domácnostech 19 tazatelů, kteří se prokáží služebním průkazem. Každou domácnost navštíví tazatel celkem pětkrát (vždy jednou za čtvrtletí). Velikost souboru v jednotlivých okresech je odvozena především z počtu obyvatel okresu a kraje. Výběr bytů se provádí automatizovaně pomocí programového vybavení na základě generátoru náhodných čísel. Podkladem pro výběr jsou výsledky ze Sčítání lidu, domů a bytů. U části domácností se tazatelé dotazují také na údaje o cestování (VŠCR).

Tazatelé VŠPS provádějí šetření pomocí dotazníku. V dotazníku nejsou uvedena jména osob bydlících v bytě. Informace o zjištěných skutečnostech jsou předkládány formou statistických sumářů, nikdy se nezveřejňují informace individuálního charakteru. Všichni pracovníci statistických orgánů, tedy i tazatelé VŠPS, jsou vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech ze zákona č. 89/1995 Sb.