Organizační statistika 

 
Vlivem zpřesnění dat podle Registru osob (ROS) nejsou údaje od roku 2013 plně srovnatelné s předchozími roky.
  2013 2014 2015 2016 2017
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
159 363 160 786 162 106 163 411 164 927
  v tom fyzické osoby1) 127 152 129 642 130 331 130 849 131 438
           právnické osoby 32 211 31 144 31 775 32 562 33 489
1) od roku 2014 včetně zahraničních fyzických osob a odštěpných závodů zahraničních fyz. osob