Organizační statistika 

 
Vlivem zpřesnění dat podle Registru osob (ROS) nejsou údaje od roku 2013 plně srovnatelné s předchozími roky.
  2012 2013 2014 2015 2016
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
160 091 159 363 160 786 162 106 163 411
  v tom fyzické osoby1) 126 631 127 152 129 642 130 331 130 849
           právnické osoby 33 460 32 211 31 144 31 775 32 562
1) od roku 2014 včetně zahraničních fyzických osob a odštěpných závodů zahraničních fyz. osob