Mimořádná šetření (cenzy)

 

Vedle pravidelného způsobu sběru dat výkaznickou cestou nabývají zvláště v posledních letech na významu mimořádná statistická šetření. Jsou orientována do všech oblastí ekonomicko-společenského života a dávají řadu odpovědí na otázky, které jsou jinak těžko zjistitelné, málo prozkoumané, či značně se měnící. V důsledku toho jsou šetření buď zcela vyčerpávající nebo výběrová, popřípadě doplňující. Slouží pro vypracování ekonomických a sociologických analýz dlouhodobého charakteru a jejich využitelnost je v podstatě nadčasová. Šetření jsou organizována celorepublikově a metodicky jednotně vedena z ČSÚ.

Na zajištění těchto šetření se podílejí jak zaměstnanci statistiky, tak i externí tazatelé, kteří se při návštěvě prokáží „Průkazem tazatele“ (platný pouze s občanským průkazem), který jim vydá ČSÚ. Ochrana individuálních údajů je zajištěna v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. Všechny osoby zúčastněné na zjišťování a zpracování údajů jsou vázány mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu § 16 uvedeného zákona.

Výběrové šetření o zdraví EHIS (European Health Interview Survey)

EHIS (European Health Interview Survey) je výběrovým šetřením o zdraví, které poskytuje informace o zdraví a s ním spojených tématech. Je prováděno ve všech zemích EU. Výběrová šetření o zdravotním stavu obyvatel se v České republice provádějí již od roku 1993. Dosud se jich uskutečnilo celkem šest, to poslední v roce 2014 (výsledky jsou dostupné zde).

Hlavním koordinátorem šetření je Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, který poskytuje více informací o šetření http://www.uzis.cz/ehis. Dalším partnerem je Státní zdravotní ústav http://www.szu.cz.

Přínos šetření spočívá v tom, že údaje jsou srovnatelné napříč zeměmi EU a získané informace je možné navzájem provázat a sledovat např. zdraví podle socioekonomických charakteristik, využívání zdravotní péče s ohledem na zdravotní stav pacienta nebo zdraví ve vztahu k charakteristikám životního stylu.

V Jihočeském kraji zkušení tazatelé ČSÚ osloví 700 domácností zapojených do Výběrového šetření pracovních sil a v každé požádají o spolupráci jednoho či dva vylosované respondenty starší 15 let. V celé ČR se předpokládá účast téměř 9 000 domácností. Sběr dat je realizován v období od 8. července 2019 do 16. ledna 2020.

Šetření probíhá formou osobního rozhovoru tazatele s respondentem a zápisem údajů do elektronického, případně papírového dotazníku.

Po vyplnění dotazníku bude respondentům ve věku 25 až 64 let nabídnuta možnost zdarma absolvovat lékařské vyšetření v rámci EHES (European Health Examination Survey), které zajišťuje Státní zdravotní ústav ČR. Jedná se o základní měření a vyšetření žilní krve. Jako poděkování obdrží respondent dárkovou poukázku. Výsledky vyšetření krve respondent obdrží zvoleným způsobem, spolu s jejich zhodnocením, v co nejkratším čase.

Údaje zjištěné v šetření slouží jako podklad tvorby národních i mezinárodních politických koncepcí, k vymezení hlavních bodů a cílů zdravotnických programů a zejména k monitorování jejich plnění. Také napomáhají odhadnout současné a budoucí zátěže sociálního a zdravotního systému.

Ochrana individuálních dat je přísně dodržována v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a příslušnými paragrafy zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě. Šetření v Jihočeském kraji zajišťuje 19 tazatelů, jsou vázáni mlčenlivostí ve smyslu § 16 uvedeného zákona.


Vybraným respondentům děkujeme za spolupráci na tomto šetření.

Krajský garant šetření:

Bc. Jindřiška Voráčová
Telefon: 386 718 580
Mobil: 778 433 273
E-mail: jindriska.voracova@czso.cz