Deficit a dluh vládních institucí - 3. čtvrtletí 2017

Saldo hospodaření dosáhlo přebytku, míra zadlužení meziročně klesla

11.01.2018
Kód: 050061-17
 

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí ve třetím čtvrtletí 2017 dosáhlo přebytku

2,77 % HDP, při meziročním navýšení přebytku o 0,56 procentního bodu (p.b.). Míra zadlužení sektoru vládních institucí meziročně klesla o 3,13 p.b. na 35,11 % HDP.

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí, 3. čtvrtletí 2016 – 3. čtvrtletí 2017

 

Jednotka

2016

2017

3. čtvrtletí

4. čtvrtletí

1. čtvrtletí

2. čtvrtletí

3. čtvrtletí

Přebytek/Deficit sektoru vládních institucí

mil. Kč

26 792

-14 948

2 730

45 646

35 658

% (HDP)

2,21

-1,20

0,24

3,60

2,77

Poznámka: Údaje v tabulce nejsou sezónně očištěny, nelze je srovnávat mezičtvrtletně.

K meziročnímu růstu přebytku hospodaření (+8,9 mld. Kč) nejvíce přispěly ústřední vládní instituce (+8,5 mld. Kč) a fondy sociálního zabezpečení (+2,3 mld. Kč). Naopak na úrovni místních vládních institucí došlo k meziročnímu poklesu přebytku o 2,0 mld. Kč.

Celkové příjmy sektoru vládních institucí vzrostly ve třetím čtvrtletí meziročně o 6,8 %. Na meziročním růstu se nejvíce podílel růst příjmů ve formě sociálních příspěvků (+8,7 %), daní z výroby a dovozu (+7,8 %) a přímých plateb za produkty vládních institucí (+7,0 %). Celkové výdaje vládních institucí vzrostly meziročně o 5,2 %, přičemž k růstu celkových výdajů nejvýrazněji přispěl nárůst objemu vyplacených dotací (21,1 %), náhrad zaměstnancům (9,4 %) a vyplacených sociálních dávek (2,8 %).

Míra zadlužení sektoru vládních institucí meziročně poklesla z 38,24 na 35,11 % HDP. Vývoj nominální výše dluhu přispěl k poklesu zadlužení o 1,47 p.b., vývoj nominálního HDP 1,66 p.b. Mezičtvrtletně došlo k poklesu míry zadlužení o 4,32 p.b., s dominantním příspěvkem vývoje nominální výše dluhu (3,77 p.b.).

Dluh sektoru vládních institucí, 3. čtvrtletí 2016 – 3. čtvrtletí 2017

 

Jednotka

2016

2017

3. čtvrtletí

4. čtvrtletí

1. čtvrtletí

2. čtvrtletí

3. čtvrtletí

Konsolidovaný hrubý dluh sektoru vládních institucí

mil. Kč

1 812 049

1 754 883

1 924 186

1 923 116

1 739 228

% (HDP)

38,24

36,77

39,89

39,43

35,11

Pokles nominální úrovně dluhu byl způsoben především vývojem v položce dluhových cenných papírů, kde byl zaznamenán meziroční pokles o 47,6 mld., mezičtvrtletně o 183 mld. Kč. Dluhové cenné papíry zůstávají dominantním instrumentem s podílem 91,1 % na celkovém dluhu vládních institucí.

 

Poznámky:
Kvantifikace fiskálních ukazatelů je založena na metodice Evropského systému národních účtů (ESA 2010). Uvedené údaje jsou v metodickém souladu s údaji sloužícími pro účely EDP a pro hodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií. 

Přebytek/deficit vládních institucí je výše čistých půjček (+) nebo výpůjček (-) v systému národního účetnictví. Ukazatel vyjadřuje schopnost sektoru v daném období financovat (+) jiné sektory ekonomiky nebo potřebu tohoto sektoru být ostatními sektory financován (-).

Dluh vládních institucí představuje výši konsolidovaných závazků sektoru vládních institucí vyplývající z přijatých vkladů, emitovaných dluhových cenných papírů a přijatých půjček. U cizoměnových dluhových nástrojů zajištěných proti měnovému riziku je ocenění provedeno na bázi smluvního kurzu.

Saldo hospodaření je porovnáno s výší HDP v daném čtvrtletí v běžných cenách. Výše konsolidovaného dluhu vládních institucí je porovnána se součtem HDP v běžných cenách za poslední čtyři čtvrtletí. Údaje o saldu hospodaření a dluhu vládních institucí jsou součástí tabulek Transmisního programu (tabulka 25 a tabulka 28) publikovaných na stránkách ČSÚ v sekci „HDP, Národní účty“.
(
http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenka.indexnu_gov)

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Václav Rybáček, Ph.D., tel.: 274052596, e-mail: vaclav.rybacek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Kahoun, tel.: 274054232, e-mail: jaroslav.kahoun@czso.cz
Termín zveřejnění další RI: 4. 4. 2018

 

 

  • cddv011118.docx
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 11.01.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz