Deficit a dluh vládních institucí - 2. čtvrtletí 2021

Saldo hospodaření vládních institucí se zlepšilo

01.10.2021
Kód: 050061-21
 

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí dosáhlo v druhém čtvrtletí roku 2021 schodku 57,4 mld. Kč, což představovalo 3,8 % HDP. Příjmy sektoru vládních institucí dosáhly 43,2 % HDP, zatímco výdaje 46,9 % HDP. Míra zadlužení sektoru vládních institucí vzrostla meziročně o 3,2 p. b. na 42,7 % HDP.


V druhém čtvrtletí roku 2021 došlo meziročně ke zlepšení salda hospodaření vládních institucí o 38,5 mld. Kč., k čemuž přispěly všechny vládní instituce, saldo hospodaření ústředních vládních institucí se vylepšilo o 11,5 mld. Kč a skončilo v deficitu 99,6 mld. Kč. Místní vládní instituce i nadále hospodařily s přebytkem 33,4 mld. Kč, což meziročně představovalo nárůst o 19,0 mld. Kč. Také hospodaření fondů sociálního zabezpečení se meziročně zlepšilo o 7,9 mld. Kč a skončilo přebytkem 8,9 mld. Kč.

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí, 2. čtvrtletí 2019 – 2. čtvrtletí 2021

Období

2.Q 2019

3.Q 2019

4.Q 2019

1.Q 2020

2.Q 2020

3.Q 2020

4.Q 2020

1.Q 2021

2.Q 2021

mld. Kč

27,3

16,4

-24,1

-47,7

-95,9

-40,7

-133,8

-142,3

-57,4

% HDP

1,9

1,1

-1,6

-3,5

-7,1

-2,8

-8,8

-10,3

-3,8

Poznámka: Údaje v tabulce nejsou sezónně očištěny, nelze je srovnávat mezičtvrtletně.

Celkové příjmy sektoru vládních institucí stouply meziročně o 14,1 %. Na meziročním růstu příjmů se podílelo zejména zvýšení příjmů ze sociálních příspěvků  (+17,0 % na 257,0 mld. Kč), daní z výroby a dovozu (+8,7 % na 176,4 mld. Kč) a daní z příjmů (+11,9 % na 117,4 mld. Kč). Pokles byl zaznamenán pouze u přijatých kapitálových transferů (-7,9 % na 14,2 mld. Kč).

Celkové výdaje vládních institucí vzrostly meziročně o 6,4 %. Nejvíce vzrostly výdaje na náhrady zaměstnancům (+17,5 % na 173,5 mld. Kč), sociální dávky (+6,2 % na 266,5 mld. Kč), dotace (+18,2 % na 60,4 mld. Kč). Výrazný pokles byl zaznamenán pouze u kapitálových transferů (-49,5 % na 16,7 mld. Kč).

Míra zadlužení sektoru vládních institucí meziročně vzrostla z 39,6 % na 42,7 % HDP, přičemž rostoucí nominální HDP přispěl k poklesu zadlužení o - 1,1 p. b. Nominální dluh vládních institucí meziročně vzrostl o 252,2 mld. na 2 517,0 mld. a jeho příspěvek činil 4,3 p. b. Mezičtvrtletně došlo k poklesu míry zadlužení o - 1,3 p. b. Nominální dluh stoupl mezičtvrtletně o 4,5 mld. Kč a přispěl ke zvýšení míry zadlužení o 0,1 p. b., růst nominálního HDP naopak přispěl k poklesu o – 1,4 p. b.

Z hlediska jednotlivých komponent dluhu byl meziroční nárůst zaznamenán především u emitovaných cenných papírů (+199,6 mld. Kč) a objemu přijatých úvěrů (+ 48,8 mld. Kč). Emitované cenné papíry i nadále zůstávají hlavní komponentou dluhu. Hodnota emitovaných cenných papírů stoupla též mezičtvrtletně, naopak u přijatých úvěrů došlo k poklesu.

Dluh sektoru vládních institucí, 2. čtvrtletí 2019 – 2. čtvrtletí 2021

Saldo hospodaření vládních institucí po očištění o sezónní a kalendářní vlivy skončilo v deficitu 88,1 mld. Kč, který odpovídal 5,8 % HDP. Mezičtvrtletně se zlepšilo saldo hospodaření o 33,2 mld. Kč. Vývoj salda hospodaření vládních institucí očištěného o sezónní a kalendářní vlivy ilustruje následující graf.

Sezónně očištěné saldo hospodaření vládních institucí, 2. čtvrtletí 2019 – 2. čtvrtletí 2021

Údaje za vládní finanční statistiku byly i ve 2. čtvrtletí roku 2021 částečně ovlivněny důsledky epidemické situace v souvislosti s šířením nemoci COVID_19, kdy nadále zůstávala v platnosti mimořádná vládní opatření.

 

Poznámky:
Kvantifikace fiskálních ukazatelů je založena na metodice Evropského systému národních účtů (ESA 2010).
Uvedené údaje jsou v metodickém souladu s údaji sloužícími pro účely statistiky nadměrného dluhu (EDP, excessive deficit procedure) a pro hodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií. 

Přebytek/deficit vládních institucí je výše čistých půjček (+) nebo výpůjček (−) v systému národního účetnictví. Ukazatel vyjadřuje schopnost sektoru v daném období financovat (+) jiné sektory ekonomiky nebo potřebu tohoto sektoru být ostatními sektory financován (−).

Dluh vládních institucí představuje výši konsolidovaných závazků sektoru vládních institucí vyplývající z přijatých vkladů, emitovaných dluhových cenných papírů a přijatých půjček. U cizoměnových dluhových nástrojů zajištěných proti měnovému riziku je ocenění provedeno na bázi smluvního kurzu.

Saldo hospodaření je porovnáno s výší HDP v daném čtvrtletí v běžných cenách. Výše konsolidovaného dluhu vládních institucí je porovnána se součtem posledních čtyř čtvrtletních HDP v běžných cenách. Údaje o saldu hospodaření a dluhu vládních institucí jsou součástí tabulek Transmisního programu (tabulka 25 a tabulka 28) publikovaných na stránkách ČSÚ v sekci „HDP, Národní účty“.
(
http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenka.indexnu_gov)

Pokud není uvedeno jinak, data nejsou očištěna o sezónní a kalendářní vlivy.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Helena Houžvičková, ředitelka odboru vládních a finančních účtů, tel.: 704 688 734, e-mail: helena.houzvickova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Kahoun, vedoucí oddělení vládních účtů,
tel.: 274 054 232, e-mail: jaroslav.kahoun@czso.cz
Termín zveřejnění další RI: 10. 1. 2022

 

  • cddv100121.docx
  • Tiskové sdělení: Saldo hospodaření vládních institucí se zlepšilo
  • Vyjádření Heleny Houžvičkové, ředitelky odboru vládních a finančních účtů ČSÚ
    (soubor mp3)
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 01.10.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz