Deficit a dluh vládních institucí - 2. čtvrtletí 2016

Saldo skončilo v přebytku, míra zadlužení klesla

03.10.2016
Kód: 050061-16
 

Hospodaření sektoru vládních institucí v druhém čtvrtletí 2016 skončilo v přebytku 1,83 % HDP. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku došlo ke zlepšení salda hospodaření o 0,90 procentního bodu (p.b.).

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí, Česká republika, 1.Q 2015 - 2.Q 2016

 

Jednotka

2015

2016

1. čtvrtletí

2. čtvrtletí

3. čtvrtletí

4. čtvrtletí

1. čtvrtletí

2. čtvrtletí

Přebytek/Deficit sektoru vládních institucí

mil. Kč

-16 520

10 612

8 796

-31 495

-8 793

21 820

% (HDP)

-1,57

0,93

0,76

-2,63

-0,80

1,83

Poznámka: údaje v tabulce nejsou sezónně očištěny, nelze je srovnávat mezičtvrtletně

Meziročně došlo k poklesu deficitu či růstu přebytku hospodaření jak ústředních a místních vládních institucí, tak zdravotních pojišťoven. Na úrovni místních vládních institucí byl dosažen rekordní přebytek 24,2 mld. Kč, jedná se o nejvyšší přebytek ve sledované časové řadě. Přebytek salda sektoru vládních institucí byl způsoben zejména meziročním růstem příjmů vládních institucí o 2,0 %, výdaje naopak poklesly o 0,3 %. Na příjmové straně došlo k meziročnímu růstu zejména výnosů z daní z příjmů (7 %), naopak o 72 % poklesly příjmy ve formě investičních dotací. Mezi výdaji byl nejvýraznější meziroční růst vykázán u mezispotřeby (7 %), neinvestičních dotací (5 %) a náhrad zaměstnancům (4 %). Naopak byl zaznamenán prudký propad o 25 % u výdajů vládních institucí na tvorbu kapitálu.

Dluh sektoru vládních institucí poklesl na konci druhého čtvrtletí meziročně z úrovně 41,16 % na 39,76 % HDP, tj. o 1,40 p.b. K meziročnímu poklesu úrovně zadlužení výrazně přispěl růst nominálního HDP, který přispěl k poklesu zadlužení o 1,84 p.b. Růst nominálního dluhu naopak tlačil na růst zadlužení o 0,44 p.b. Mezičtvrtletně zadlužení pokleslo o 0,65 p.b., k čemuž přispěl jak růst nominálního HDP (-0,44 p.b.), tak pokles nominálního dluhu (-0,21 p.b.).

Dluh sektoru vládních institucí, Česká republika, 1.Q 2015 - 2.Q 2016

 

Jednotka

2015

2016

1. čtvrtletí

2. čtvrtletí

3. čtvrtletí

4. čtvrtletí

1. čtvrtletí

2. čtvrtletí

Konsolidovaný hrubý dluh sektoru vládních institucí

mil. Kč

1 835 431

1 828 485

1 828 434

1 836 255

1 857 425

1 847 893

% (HDP)

41,94

41,16

40,65

40,32

40,41

39,76

Podíl jednotlivých instrumentů na celkovém dluhu zůstává na stabilní úrovni s dominantním zastoupením dluhových cenných papírů (kolem 90 %).

 

Poznámky:
Kvantifikace fiskálních ukazatelů je založena na metodice Evropského systému národních účtů (ESA 2010). Uvedené údaje jsou v metodickém souladu s údaji sloužícími pro účely EDP a pro hodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií. 

Přebytek/deficit vládních institucí je výše čistých půjček (+) nebo výpůjček (-) v systému národního účetnictví. Ukazatel vyjadřuje schopnost sektoru v daném období financovat (+) jiné sektory ekonomiky nebo potřebu tohoto sektoru být ostatními sektory financován (-).

Dluh vládních institucí představuje výši konsolidovaných závazků sektoru vládních institucí vyplývající z přijatých vkladů, emitovaných dluhových cenných papírů a přijatých půjček. U cizoměnových dluhových nástrojů zajištěných proti měnovému riziku je ocenění provedeno na bázi smluvního kurzu.

Saldo hospodaření je porovnáno s výší HDP v daném čtvrtletí v běžných cenách. Výše konsolidovaného dluhu vládních institucí je porovnána se součtem HDP v běžných cenách za poslední čtyři čtvrtletí. Údaje o saldu hospodaření a dluhu vládních institucí jsou součástí tabulek Transmisního programu (tabulka 25 a tabulka 28) publikovaných na stránkách ČSÚ v sekci „HDP, Národní účty“.
(
http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenka.indexnu_gov)

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Václav Rybáček, Ph.D., tel.: 274 052 596, e-mail: vaclav.rybacek@czso.cz
Kontaktní osoba:Ing. Jaroslav Kahoun, tel.: 274 054 232, e-mail: jaroslav.kahoun@czso.cz
Termín zveřejnění další RI: 09. 01. 2017

 

  • cddv100316.docx
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 03.10.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz