Deficit a dluh vládních institucí - 1. čtvrtletí 2015

Deficit meziročně poklesl, dluh na stabilizované úrovni

01.07.2015
Kód: 050061-15
 

Deficit sektoru vládních institucí v prvním čtvrtletí 2015 dosáhl úrovně 1,56 % HDP. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku došlo ke snížení deficitu o téměř 2,3 procentního bodu. Data jsou založena na akruálním principu.

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí, Česká republika, 1.Q 2014 - 1.Q 2015

 

Jednotka

2014

2015

1. čtvrtletí

2. čtvrtletí

3. čtvrtletí

4. čtvrtletí

1. čtvrtletí

Přebytek/Deficit sektoru vládních institucí

mil. Kč

-37 802

-7 350

-2 534

-36 872

-16 096

% (HDP)

-3,84

-0,69

-0,23

-3,29

-1,56

Poznámka: údaje v tabulce nejsou sezónně očištěny, nelze je srovnávat mezičtvrtletně

Meziročně došlo ke zlepšení hospodaření na úrovni centrálních a místních vládních institucí, naopak zdravotní pojišťovny dosáhly oproti stejnému období předchozího roku o 2 mld. nižšího přebytku. Meziroční pokles deficitu sektoru vládních institucí je způsoben zejména faktory na straně příjmové, na straně výdajové došlo k meziročnímu poklesu objemu vyplacených sociálních dávek a investičních výdajů.

Dluh sektoru vládních institucí poklesl meziročně z úrovně 44,59 na 42,40 % HDP, mezičtvrtletně poté o 0,22 procentního bodu. Klesající úroveň dluhu vládních institucí je výsledkem jak růstu nominálního HDP, tak stabilizací úrovně státního dluhu, jenž tvoří dominantní část celkového dluhu vládních institucí.

Dluh sektoru vládních institucí, Česká republika, 1.Q 2014 - 1.Q 2015

 

Jednotka

2014

2015

1. čtvrtletí

2. čtvrtletí

3. čtvrtletí

4. čtvrtletí

1. čtvrtletí

Konsolidovaný hrubý dluh sektoru vládních institucí

mil. Kč

1 836 613

1 817 712

1 821 584

1 816 137

1 828 140

% (HDP)

44,59

43,59

43,08

42,62

42,40

Za meziročním nominálním poklesem dluhu stojí zejména klesající závazky ve formě státních dlouhodobých dluhopisů a zapojování volných prostředků v rámci systému řízení likvidity. Podíl jednotlivých instrumentů na celkovém dluhu zůstává na stabilní úrovni s dominantním zastoupením dluhových cenných papírů (kolem 90 %).

Indikátory salda hospodaření a dluhu vládních institucí jsou založeny na akruálním principu požadovaném metodikou ESA2010 a Manuálem k deficitu a dluhu. Dle akruálního principu jsou příjmy a výdaje přiřazeny období, se kterým věcně souvisí, bez ohledu na období uskutečnění hotovostního toku. Přebytek/deficit vládních institucí představuje výši čistých půjček (+) nebo výpůjček (-) v systému národního účetnictví. Uvedené údaje jsou v metodickém souladu s údaji sloužícími pro účely EDP a pro hodnocení plnění maastrichtských kritérií.

Saldo hospodaření v daném čtvrtletí je porovnáno s výší HDP v daném čtvrtletí v běžných cenách. Výše konsolidovaného dluhu vládních institucí definovaného jako součet položek Vklady a oběživo, Dluhové cenné papíry a Půjčky, je porovnána s výší HDP, jež je součtem HDP v běžných cenách za poslední čtyři čtvrtletí. Údaje o saldu hospodaření a dluhu vládních institucí jsou součástí tabulek Transmisního programu (tabulka 25 a tabulka 28) publikovaných na stránkách ČSÚ v sekci „HDP, Národní účty“ (http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenka.indexnu_gov)

 

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Václav Rybáček, Ph.D., tel.: 274052596, e-mail: vaclav.rybacek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Marie Trejbalová, tel.: 274052706, e-mail: marie.trejbalova@czso.cz
Termín zveřejnění další RI: 1. 10. 2015

 

 

  • cddv070115.docx
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 01.07.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz