Deficit a dluh vládních institucí - 1. čtvrtletí 2021

Míra zadlužení vládních institucí významně stoupla

30.06.2021
Kód: 050061-21
 

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí dosáhlo v prvním čtvrtletí roku 2021 schodku 136,3 mld. Kč, což představovalo 9,9 % HDP. Příjmy sektoru vládních institucí dosáhly 40,1 % HDP, zatímco výdaje 49,9 % HDP. Míra zadlužení sektoru vládních institucí vzrostla meziročně o 11,7 p. b. na 44,1 % HDP.


V prvním čtvrtletí roku 2021 došlo meziročně ke zhoršení salda hospodaření vládních institucí o 81,0 mld. Kč., k čemuž přispěly zejména ústřední vládní instituce, jejichž saldo hospodaření se zhoršilo o 88,9 mld. Kč a skončilo v deficitu 154,0 mld. Kč. Místní vládní instituce naopak hospodařily s přebytkem 13,6 mld. Kč, což meziročně představovalo nárůst o 2,1 mld. Kč. Hospodaření fondů sociálního zabezpečení se meziročně zlepšilo o 5,7 mld. Kč a skončilo přebytkem 4,1 mld. Kč.

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí, 1. čtvrtletí 2019 – 1. čtvrtletí 2021

Období

1.Q 2019

2.Q 2019

3.Q 2019

4.Q 2019

1.Q 2020

2.Q 2020

3.Q 2020

4.Q 2020

1.Q 2021

mld. Kč

-1,7

27,3

16,4

-24,1

-55,3

-102,1

-49,0

-141,6

-136,3

% HDP

-0,1

1,9

1,1

-1,6

-4,0

-7,6

-3,4

-9,3

-9,9

Poznámka: Údaje v tabulce nejsou sezónně očištěny, nelze je srovnávat mezičtvrtletně.

Celkové příjmy sektoru vládních institucí stouply meziročně o 0,8 %. Na meziročním růstu příjmů se podílelo zejména zvýšení příjmů ze sociálních příspěvků  (+8,5 % na 239,4 mld. Kč) a běžných transferů (+12,4 % na 14,4 mld. Kč). Naopak nejvíce klesly daně z příjmů (-8,4 % na 99,8 mld. Kč), daně z výroby a dovozu (-2,4 % na 143,0 mld. Kč), kapitálové transfery (-28,0 % na 6,8 mld. Kč) a příjmy z důchodů z vlastnictví (-35,4 % na 2,8 mld. Kč).

Celkové výdaje vládních institucí vzrostly meziročně o 14,1 %. Nejvíce vzrostly výdaje na sociální dávky (+11,8 % na 268,7 mld. Kč), dotace (+80,2 % na 62,0 mld. Kč), na kapitálové transfery (+493,6 % na 22,3 mld. Kč), náhrady zaměstnancům (+5,2 % na 154,6 mld. Kč) a na ostatní běžné transfery (+16,1 % na 40,1 mld. Kč).

Míra zadlužení sektoru vládních institucí meziročně vzrostla z 32,4 % na 44,1 % HDP, přičemž klesající nominální HDP přispěl k nárůstu zadlužení o 0,7 p. b. Nominální dluh vládních institucí meziročně vzrostl o 630,3 mld. na 2 519,1 mld. a jeho příspěvek činil 11,0 p. b. Mezičtvrtletně došlo k nárůstu míry zadlužení o 6,3 p. b. Nominální dluh stoupl mezičtvrtletně o 366,1 mld. Kč a přispěl ke zvýšení míry zadlužení o 6,4 p. b., naopak příspěvek HDP působil opačným směrem a činil -0,1 p. b.

V prvním čtvrtletí 2021 byl nárůst dluhu (366,1 mld. Kč) výrazně vyšší než deficit hospodaření (136,3 mld. Kč). Vládní instituce si vypůjčily o 229,8 mld. Kč více, než byla jejich potřeba financování, což se projevilo nárůstem hodnoty držených aktiv, zejména vkladů.

Z hlediska jednotlivých komponent dluhu byl meziroční nárůst zaznamenán nejen u emitovaných cenných papírů (+497,3 mld. Kč), ale i objemu přijatých úvěrů (+ 134,6 mld. Kč), zatímco objem vkladů klesl o 1,7 mld. Kč. Podíl emitovaných cenných papírů klesl meziročně o 2,9 p. b. na 87,7 %, emitované cenné papíry však i nadále zůstávají hlavní komponentou dluhu. Hodnota emitovaných cenných papírů a přijatých úvěrů stoupla též mezičtvrtletně.

Dluh sektoru vládních institucí, 1. čtvrtletí 2019 – 1. čtvrtletí 2021

Saldo hospodaření vládních institucí po očištění o sezónní a kalendářní vlivy skončilo v deficitu 128,9 mld. Kč, který odpovídal 8,8 % HDP. Mezičtvrtletně se zhoršilo saldo hospodaření o 9,8 mld. Kč. Vývoj salda hospodaření vládních institucí očištěného o sezónní a kalendářní vlivy ilustruje následující graf.

Sezónně očištěné saldo hospodaření vládních institucí, 1. čtvrtletí 2019 – 1. čtvrtletí 2021

Údaje za vládní finanční statistiku byly v 1. čtvrtletí roku 2021 i nadále ovlivněny důsledky epidemické situace v souvislosti s šířením nemoci COVID_19, kdy zůstávala v platnosti řada mimořádných vládních opatření.

 

Poznámky:
Kvantifikace fiskálních ukazatelů je založena na metodice Evropského systému národních účtů (ESA 2010).
Uvedené údaje jsou v metodickém souladu s údaji sloužícími pro účely statistiky nadměrného dluhu (EDP, excessive deficit procedure) a pro hodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií. 

Přebytek/deficit vládních institucí je výše čistých půjček (+) nebo výpůjček (−) v systému národního účetnictví. Ukazatel vyjadřuje schopnost sektoru v daném období financovat (+) jiné sektory ekonomiky nebo potřebu tohoto sektoru být ostatními sektory financován (−).

Dluh vládních institucí představuje výši konsolidovaných závazků sektoru vládních institucí vyplývající z přijatých vkladů, emitovaných dluhových cenných papírů a přijatých půjček. U cizoměnových dluhových nástrojů zajištěných proti měnovému riziku je ocenění provedeno na bázi smluvního kurzu.

Saldo hospodaření je porovnáno s výší HDP v daném čtvrtletí v běžných cenách. Výše konsolidovaného dluhu vládních institucí je porovnána se součtem posledních čtyř čtvrtletních HDP v běžných cenách. Údaje o saldu hospodaření a dluhu vládních institucí jsou součástí tabulek Transmisního programu (tabulka 25 a tabulka 28) publikovaných na stránkách ČSÚ v sekci „HDP, Národní účty“.
(
http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenka.indexnu_gov)

Pokud není uvedeno jinak, data nejsou očištěna o sezónní a kalendářní vlivy.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Helena Houžvičková, ředitelka odboru vládních a finančních účtů, tel.: 704 688 734, e-mail: helena.houzvickova@czso.cz
Kontaktní osoba:
Ing. Jaroslav Kahoun, vedoucí oddělení vládních účtů, tel.: 274 054 232, e-mail: jaroslav.kahoun@czso.cz
Termín zveřejnění další RI: 1. 10. 2021

 

  • cddv063021.docx
  • Tiskové sdělení: Míra zadlužení vládních institucí významně stoupla
  • Vyjádření Heleny Houžvičkové, ředitelky odboru vládních a finančních účtů ČSÚ
    (soubor mp3)
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 30.06.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz