Deficit a dluh vládních institucí - 3. čtvrtletí 2015

Saldo opět v přebytku, míra zadlužení dále klesá

13.01.2016
Kód: 050061-15
 

Hospodaření sektoru vládních institucí ve třetím čtvrtletí 2015 skončilo v přebytku 0,91 % HDP. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku došlo ke zlepšení salda hospodaření o 0,90 procentního bodu (p.b.). Na základě aktualizovaných údajů byly současně revidovány údaje za první a druhé čtvrtletí roku 2015.

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí, Česká republika, 3.Q 2014 - 3.Q 2015

 

Jednotka

2014

2015

3. čtvrtletí

4. čtvrtletí

1. čtvrtletí

2. čtvrtletí

3. čtvrtletí

Přebytek/Deficit sektoru vládních institucí

mil. Kč

98

-39 624

-13 971

13 732

10 448

% (HDP)

0,01

-3,54

-1,35

1,22

0,91

Poznámka: údaje v tabulce nejsou sezónně očištěny, nelze je srovnávat mezičtvrtletně

Zatímco výsledkem hospodaření subsektorů místních vládních institucí a zdravotních pojišťoven ve 3. čtvrtletí bylo záporné saldo, na úrovni centrálních vládních institucí došlo k výraznému meziročnímu nárůstu přebytku hospodaření o 11,5 mld. Kč. Celkové příjmy sektoru vládních institucí meziročně vzrostly o 5,8 % zejména vlivem vyšších příjmů z daní a investičních dotací přijatých sektorem vládních institucí. Meziroční růst výdajů o 3,5 % je způsoben především rostoucím objemem investičních výdajů, a to meziročně o 15 mld. Kč.

Poměr dluhu sektoru vládních institucí k HDP poklesl na konci třetího čtvrtletí meziročně z úrovně 43,29 na 41,42 %. Meziroční pokles relativní úrovně dluhu vládních institucí je výsledkem jak růstu nominálního HDP, tak stabilizací nominální úrovně státního dluhu, jenž tvoří dominantní část celkového dluhu vládních institucí. Stejné faktory se podepsaly i na mezičtvrtletním poklesu relativní úrovně zadlužení o 0,41 p.b.

Dluh sektoru vládních institucí, Česká republika, 3.Q 2014 - 3.Q 2015

 

Jednotka

2014

2015

3. čtvrtletí

4. čtvrtletí

1. čtvrtletí

2. čtvrtletí

3. čtvrtletí

Konsolidovaný hrubý dluh sektoru vládních institucí

mil. Kč

1 830 097

1 821 327

1 836 141

1 828 704

1 831 313

% (HDP)

43,29

42,75

42,55

41,83

41,42

Podíl jednotlivých instrumentů na celkovém dluhu zůstává na stabilní úrovni s dominantním zastoupením dluhových cenných papírů (kolem 90 %).


Indikátory salda hospodaření a dluhu vládních institucí jsou založeny na akruálním principu požadovaném metodikou ESA2010 a Manuálem k deficitu a dluhu. Dle akruálního principu jsou příjmy a výdaje přiřazeny období, se kterým věcně souvisí, bez ohledu na období uskutečnění hotovostního toku. Přebytek/deficit vládních institucí představuje výši čistých půjček (+) nebo výpůjček (-) v systému národního účetnictví. Uvedené údaje jsou v metodickém souladu s údaji sloužícími pro účely EDP a pro hodnocení plnění maastrichtských kritérií.

Saldo hospodaření v daném čtvrtletí je porovnáno s výší HDP v daném čtvrtletí v běžných cenách. Výše konsolidovaného dluhu vládních institucí definovaného jako součet položek Vklady a oběživo, Dluhové cenné papíry a Půjčky, je porovnána s výší HDP, jež je součtem HDP v běžných cenách za poslední čtyři čtvrtletí. Údaje o saldu hospodaření a dluhu vládních institucí jsou součástí tabulek Transmisního programu (tabulka 25 a tabulka 28) publikovaných na stránkách ČSÚ v sekci „HDP, Národní účty“.
(http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenka.indexnu_gov)

 

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Václav Rybáček, Ph.D., tel.: 274052596, e-mail: vaclav.rybacek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Marie Trejbalová, tel.: 274052706, e-mail: marie.trejbalova@czso.cz
Termín zveřejnění další RI: 01.04.2016

 

  • cddv011316.docx
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 13.01.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz