Deficit a dluh vládních institucí - 2. čtvrtletí 2017

Saldo hospodaření v přebytku, míra zadlužení meziročně vzrostla

04.10.2017
Kód: 050061-17
 

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí ve druhém čtvrtletí 2017 dosáhlo přebytku 3,64 % HDP, meziročně došlo k navýšení přebytku o 1,26 procentního bodu (p.b.). Míra zadlužení sektoru vládních institucí meziročně mírně vzrostla na 39,43 % HDP.


Saldo hospodaření sektoru vládních institucí, 2. čtvrtletí 2016 – 2. čtvrtletí 2017

 

Jednotka

2016

2017

2. čtvrtletí

3. čtvrtletí

4. čtvrtletí

1. čtvrtletí

2. čtvrtletí

Přebytek/Deficit sektoru vládních institucí

mil. Kč

28 859

26 792

-14 948

2 730

46 108

% (HDP)

2,38

2,21

-1,20

0,24

3,64

Poznámka: Údaje v tabulce nejsou sezónně očištěny, nelze je srovnávat mezičtvrtletně.

K meziroční změně salda hospodaření (+17,2 mld. Kč) nejvíce přispěly ústřední vládní instituce (+14,4 mld. Kč). Na úrovni místních vládních institucí došlo k mírnému meziročnímu poklesu přebytku o 0,4 mld. Kč, naopak přebytek hospodaření subsektoru fondů sociálního zabezpečení se meziročně zvýšil o 3,2 mld. Kč.

Celkové příjmy sektoru vládních institucí vzrostly meziročně o 8,6 %. Na meziročním růstu příjmů se nejvíce podílel růst příjmů z důchodových daní (+10,5 %), sociálních příspěvků
(+9,7 %) a daní z výroby a dovozu (+8,3 %). Celkové výdaje vládních institucí vzrostly meziročně o 5,5 %. K růstu výdajů nejvíce přispěl růst objemu vyplacených náhrad zaměstnancům (7,8 %) a sociálních dávek (4,0 %).

Míra zadlužení sektoru vládních institucí meziročně vzrostla z 39,33 na 39,43 % HDP. Vývoj nominální výše dluhu přispíval k růstu zadlužení 1,48 p.b., naopak vývoj nominálního HDP korigoval nárůst zadlužení o 1,38 p.b. Mezičtvrtletně došlo k poklesu míry zadlužení o 0,46 p.b. K poklesu nejvíce přispěl růst nominálního HDP (0,44 p.b.).

Dluh sektoru vládních institucí, 2. čtvrtletí 2016 – 2. čtvrtletí 2017

 

Jednotka

2016

2017

2. čtvrtletí

3. čtvrtletí

4. čtvrtletí

1. čtvrtletí

2. čtvrtletí

Konsolidovaný hrubý dluh sektoru vládních institucí

mil. Kč

1 850 612

1 812 049

1 754 883

1 924 193

1 922 921

% (HDP)

39,33

38,24

36,77

39,89

39,43

Dlouhodobé dluhové cenné papíry se na celkové výši dluhu podílely 84,3 %, což představuje meziroční pokles o 2,8 p.b. O 4,5 p.b. naopak narostl podíl krátkodobých dluhových cenných papírů, které se nominální výši dluhu podílí 7,7 %.

 

Poznámky:
Kvantifikace fiskálních ukazatelů je založena na metodice Evropského systému národních účtů (ESA 2010). Uvedené údaje jsou v metodickém souladu s údaji sloužícími pro účely EDP a pro hodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií. 

Přebytek/deficit vládních institucí je výše čistých půjček (+) nebo výpůjček (-) v systému národního účetnictví. Ukazatel vyjadřuje schopnost sektoru v daném období financovat (+) jiné sektory ekonomiky nebo potřebu tohoto sektoru být ostatními sektory financován (-).

Dluh vládních institucí představuje výši konsolidovaných závazků sektoru vládních institucí vyplývající z přijatých vkladů, emitovaných dluhových cenných papírů a přijatých půjček. U cizoměnových dluhových nástrojů zajištěných proti měnovému riziku je ocenění provedeno na bázi smluvního kurzu.

Saldo hospodaření je porovnáno s výší HDP v daném čtvrtletí v běžných cenách. Výše konsolidovaného dluhu vládních institucí je porovnána se součtem HDP v běžných cenách za poslední čtyři čtvrtletí. Údaje o saldu hospodaření a dluhu vládních institucí jsou součástí tabulek Transmisního programu (tabulka 25 a tabulka 28) publikovaných na stránkách ČSÚ v sekci „HDP, Národní účty“.
(
http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenka.indexnu_gov)

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Václav Rybáček, Ph.D., tel.: 274052596, e-mail: vaclav.rybacek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Kahoun, tel.: 274054232, e-mail: jaroslav.kahoun@czso.cz
Termín zveřejnění další RI: 11. 1. 2018

 

  • cddv100417.docx
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 04.10.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz