Deficit a dluh vládních institucí - 1. čtvrtletí 2016

Meziroční pokles úrovně deficitu i zadlužení

04.07.2016
Kód: 050061-16
 

Deficit sektoru vládních institucí v prvním čtvrtletí 2016 dosáhl úrovně 0,74 % HDP. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku došlo ke snížení deficitu o více než 1 procentní bod.

 

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí, Česká republika, 1.Q 2015 - 1.Q 2016

 

Jednotka

2015

2016

1. čtvrtletí

2. čtvrtletí

3. čtvrtletí

4. čtvrtletí

1. čtvrtletí

Přebytek/Deficit sektoru vládních institucí

mil. Kč

-19 192

9 759

8 165

-17 414

-8 117

% (HDP)

-1,82

0,85

0,70

-1,46

-0,74

Poznámka: údaje v tabulce nejsou sezónně očištěny, nelze je srovnávat mezičtvrtletně

 

Za meziročně nižší úrovní deficitu sektoru vládních institucí stojí zejména růst příjmů z daní a vybraných sociálních příspěvků, a to meziročně o 25 mld. Kč. Na výdajové straně nejvýrazněji vzrostly výdaje na sociální dávky (+8 mld. Kč) související zejména s valorizací důchodů a jednorázovým příspěvkem důchodcům. Meziroční růst na výdajové straně byl dále zaznamenán v položce náhrad zaměstnancům (+4 mld. Kč) a mezispotřeby (+3 mld. Kč). Meziročně naopak došlo k mírnému poklesu investičních výdajů vládních institucí (-0,4 mld. Kč).

Míra zadlužení sektoru vládních institucí poklesla meziročně z úrovně 41,94 na 40,43 % HDP, neboť tempo meziročního růstu nominálního dluhu bylo více než kompenzováno tempem růstu nominálního HDP. Na mezičtvrtletní bázi ovšem vývoj míry zadlužení přerušil sérii poklesů a míra zadlužení vládních institucí oproti předchozímu čtvrtletí vzrostla o 0,12 procentního bodu.
 

Dluh sektoru vládních institucí, Česká republika, 1.Q 2015 - 1.Q 2016

 

Jednotka

2015

2016

1. čtvrtletí

2. čtvrtletí

3. čtvrtletí

4. čtvrtletí

1. čtvrtletí

Konsolidovaný hrubý dluh sektoru vládních institucí

mil. Kč

1 835 431

1 827 990

1 829 039

1 836 166

1 857 890

% (HDP)

41,94

41,17

40,67

40,31

40,43

 

Podíl jednotlivých instrumentů na celkovém dluhu zůstává na stabilní úrovni s dominantním zastoupením dluhových cenných papírů (kolem 90 %).

 

Indikátory salda hospodaření a dluhu vládních institucí jsou založeny na akruálním principu požadovaném metodikou ESA2010 a Manuálem k deficitu a dluhu. Dle akruálního principu jsou příjmy a výdaje přiřazeny období, se kterým věcně souvisí, bez ohledu na období uskutečnění hotovostního toku. Přebytek/deficit vládních institucí představuje výši čistých půjček (+) nebo výpůjček (-) v systému národního účetnictví. Uvedené údaje jsou v metodickém souladu s údaji sloužícími pro účely EDP a pro hodnocení plnění maastrichtských kritérií.

Saldo hospodaření v daném čtvrtletí je porovnáno s výší HDP v daném čtvrtletí v běžných cenách. Výše konsolidovaného dluhu vládních institucí definovaného jako součet položek Vklady a oběživo, Dluhové cenné papíry a Půjčky, je porovnána s výší HDP, jež je součtem HDP v běžných cenách za poslední čtyři čtvrtletí. Údaje o saldu hospodaření a dluhu vládních institucí jsou součástí tabulek Transmisního programu (tabulka 25 a tabulka 28) publikovaných na webu ČSÚ v sekci „HDP, Národní účty“ (http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenka.indexnu_gov).

_______________________
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Václav Rybáček, Ph.D., tel.: 274052596, e-mail: vaclav.rybacek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Kahoun, tel.: 274054232, e-mail: jaroslav.kahoun@czso.cz
Termín zveřejnění další RI: 3. 10. 2016

  • cddv070416.docx
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 04.07.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz