Deficit a dluh vládních institucí - 4. čtvrtletí 2020

Saldo hospodaření skončilo v deficitu 9,4 % HDP

01.04.2021
Kód: 050061-20
 

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí dosáhlo ve čtvrtém čtvrtletí 2020 schodku 141,6 mld. Kč, což představovalo 9,4 % HDP. Příjmy sektoru vládních institucí dosáhly 41,8 % HDP, zatímco výdaje 51,2 % HDP. Míra zadlužení sektoru vládních institucí vzrostla meziročně o 7,8 p. b. na 38,1 % HDP.

Ve čtvrtém čtvrtletí 2020 došlo meziročně ke zhoršení salda hospodaření vládních institucí o 117,5 mld. Kč., k čemuž přispěly zejména ústřední vládní instituce, jejichž saldo hospodaření se zhoršilo o 101,5 mld. Kč a skončilo v deficitu 113,1 mld. Kč. Místní vládní instituce hospodařily se schodkem 20,6 mld. Kč, zatímco v minulém roce pouze 10,2 mld. Kč. Hospodaření fondů sociálního zabezpečení se meziročně zhoršilo o 5,6 mld. Kč a skončilo ve schodku 7,8 mld. Kč.


Saldo hospodaření sektoru vládních institucí, 4. čtvrtletí 2018 – 4. čtvrtletí 2020

Období

4.Q 2018

1.Q 2019

2.Q 2019

3.Q 2019

4.Q 2019

1.Q 2020

2.Q 2020

3.Q 2020

4.Q 2020

mld. Kč

-10,8

-1,7

27,3

16,4

-24,1

-55,3

-102,1

-49,0

-141,6

% HDP

-0,8

-0,1

1,9

1,1

-1,6

-4,1

-7,6

-3,4

-9,4

Poznámka: Údaje v tabulce nejsou sezónně očištěny, nelze je srovnávat mezičtvrtletně.

 
Celkové příjmy sektoru vládních institucí stouply meziročně o 0,8 %. Na meziročním růstu příjmů se podílelo zejména zvýšení příjmů ze sociálních příspěvků  (+8,4 % na 252,1 mld. Kč) a daní z příjmů (+4,4 % na 129,0 mld. Kč). Naopak nejvíce klesly příjmy z důchodů z vlastnictví (-41,1 % na 3,8 mld. Kč), kapitálových transferů (-29,2 % na 12,6 mld. Kč), běžných transferů (-6,9 % na 15,0 mld. Kč) a daní z výroby a dovozu (-5,5 % na 171,5 mld. Kč).

Celkové výdaje vládních institucí vzrostly meziročně o 18,9 %. Nejvíce vzrostly výdaje na dotace (+58,9 % na 50,4 mld. Kč), na ostatní běžné transfery (+53,9 % na 32,1 mld. Kč), sociální dávky (+21,6 % na 276,0 mld. Kč) a náhrady zaměstnancům (+16,7 % na 184,3 mld. Kč).

Míra zadlužení sektoru vládních institucí meziročně vzrostla z 31,8 % na 38,1 % HDP, přičemž klesající nominální HDP přispěl k nárůstu zadlužení o 0,5 p. b. Nominální dluh vládních institucí meziročně vzrostl o 413,1 mld. na 2 153,0 mld. a jeho příspěvek činil 7,3 p. b. Mezičtvrtletně došlo k poklesu míry zadlužení o 0,3 p. b. Nominální dluh klesl mezičtvrtletně o 19,9 mld. Kč a přispěl ke snížení míry zadlužení o 0,4 p. b., příspěvek HDP činil 0,0 p. b.

Ve čtvrtém čtvrtletí 2020 došlo k mírnému poklesu dluhu při deficitním hospodaření sektoru vládních institucí. Deficit i snížení dluhu byly pokryty především snížením objemu držených finančních aktiv, a to zejména oběživa a vkladů.

Z hlediska jednotlivých komponent dluhu byl meziroční nárůst zaznamenán u emitovaných cenných papírů (+416,1 mld. Kč) a vkladů (+ 5,8 mld. Kč), zatímco objem přijatých úvěrů klesl o 8,7 mld. Kč. Podíl emitovaných cenných papírů vzrostl o 1,7 p. b. na 93,4 % a emitované cenné papíry zůstávají hlavní komponentou dluhu. Mezičtvrtletně klesla hodnota emitovaných cenných papírů a přijatých úvěrů.


Dluh sektoru vládních institucí, 4. čtvrtletí 2018 – 4. čtvrtletí 2020

 

Saldo hospodaření vládních institucí po očištění o sezónní a kalendářní vlivy skončilo v deficitu 121,1 mld. Kč, který odpovídal 8,3 % HDP. Mezičtvrtletně se zhoršilo saldo hospodaření o 35,5 mld. Kč. Vývoj salda hospodaření vládních institucí očištěného o sezónní a kalendářní vlivy ilustruje následující graf.

 

Sezónně očištěné saldo hospodaření vládních institucí, 4. čtvrtletí 2018 – 4. čtvrtletí 2020

 

V důsledku epidemické situace v souvislosti s šířením nemoci COVID-19 byla ve 4. čtvrtletí 2020 v platnosti mimořádná vládní opatření, jejichž vliv na vládní finanční statistiku je popsán v metodické poznámce.

 

Poznámky:

Kvantifikace fiskálních ukazatelů je založena na metodice Evropského systému národních účtů (ESA 2010). Uvedené údaje jsou v metodickém souladu s údaji sloužícími pro účely statistiky nadměrného dluhu (EDP, excessive deficit procedure) a pro hodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií. 

Přebytek/deficit vládních institucí je výše čistých půjček (+) nebo výpůjček (−) v systému národního účetnictví. Ukazatel vyjadřuje schopnost sektoru v daném období financovat (+) jiné sektory ekonomiky nebo potřebu tohoto sektoru být ostatními sektory financován (−).

Dluh vládních institucí představuje výši konsolidovaných závazků sektoru vládních institucí vyplývající z přijatých vkladů, emitovaných dluhových cenných papírů a přijatých půjček. U cizoměnových dluhových nástrojů zajištěných proti měnovému riziku je ocenění provedeno na bázi smluvního kurzu.

Saldo hospodaření je porovnáno s výší HDP v daném čtvrtletí v běžných cenách. Výše konsolidovaného dluhu vládních institucí je porovnána se součtem posledních čtyř čtvrtletních HDP v běžných cenách. Údaje o saldu hospodaření a dluhu vládních institucí jsou součástí tabulek Transmisního programu (tabulka 25 a tabulka 28) publikovaných na stránkách ČSÚ v sekci „HDP, Národní účty“.
(
http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenka.indexnu_gov)

Pokud není uvedeno jinak, data nejsou očištěna o sezónní a kalendářní vlivy.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Helena Houžvičková, ředitelka odboru vládních a finančních účtů, tel.: 704 688 734, e-mail: helena.houzvickova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Kahoun, vedoucí oddělení vládních účtů, tel.: 274 054 232, e-mail: jaroslav.kahoun@czso.cz

Termín zveřejnění další RI: 30. 6. 2021

 

  • cddv040121.docx
  • Tiskové sdělení: Saldo hospodaření skončilo v deficitu 9,4 % HDP
  • Vyjádření Heleny Houžvičkové, ředitelky odboru vládních a finančních účtů ČSÚ
    (soubor mp3)
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 01.04.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz