Deficit a dluh vládních institucí - 3. čtvrtletí 2020

Saldo hospodaření skončilo v deficitu 2,9 % HDP

11.01.2021
Kód: 050061-20
 

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí dosáhlo ve třetím čtvrtletí 2020 schodku 42,2 mld. Kč, což představovalo 2,9 % HDP. Příjmy sektoru vládních institucí dosáhly 40,7 % HDP, zatímco výdaje 43,6 % HDP. Míra zadlužení sektoru vládních institucí vzrostla meziročně o 6,9 p. b. na 38,4 % HDP.


Ve třetím čtvrtletí 2020 došlo meziročně ke zhoršení salda hospodaření vládních institucí o 57,5 mld. Kč., k čemuž přispěly zejména ústřední vládní instituce, jejichž saldo hospodaření se zhoršilo o 74,6 mld. Kč a skončilo v deficitu 63,2 mld. Kč. Místní vládní instituce hospodařily s přebytkem 14,0 mld. Kč, zatímco v minulém roce s deficitem 1,4 mld. Kč. Hospodaření fondů sociálního zabezpečení se meziročně zlepšilo o 1,7 mld. Kč a skončilo v přebytku 7,1 mld. Kč.

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí, 3. čtvrtletí 2018 – 3. čtvrtletí 2020

Období

3.Q 2018

4.Q 2018

1.Q 2019

2.Q 2019

3.Q 2019

4.Q 2019

1.Q 2020

2.Q 2020

3.Q 2020

mld. Kč

16,3

-10,8

-2,6

25,8

15,3

-23,3

-57,2

-96,0

-42,2

% HDP

1,2

-0,8

-0,2

1,8

1,0

-1,5

-4,2

-7,2

-2,9

Poznámka: Údaje v tabulce nejsou sezónně očištěny, nelze je srovnávat mezičtvrtletně.

Celkové příjmy sektoru vládních institucí klesly meziročně o 1,3 %. Na meziročním poklesu příjmů se podílelo zejména snížení příjmů z běžných transferů (-8,7 % na 11,7 mld. Kč), důchodů z vlastnictví (-7,5 % na 5,9 mld. Kč) a daní z výroby a dovozu (-4,5 % na 172,1 mld. Kč). Naopak nejvíce vzrostly příjmy z kapitálových transferů (+6,3 % na 13,3 mld. Kč) a daně z příjmů (+2,2 % na 124,8 mld. Kč).

Celkové výdaje vládních institucí vzrostly meziročně o 8,6 %. Nejvíce vzrostly kapitálové transfery (+133,1 % na 12,3 mld. Kč), zaplacené běžné daně (+35,7 % na 0,9 mld. Kč), dotace (+22,9 % na 39,4 mld. Kč) a sociální dávky (+14,4 % na 249,5 mld. Kč). Pokles byl zaznamenán u ostatních běžných transferů (-17,3 % na 19,7 mld. Kč) a mezispotřeby (-5,9 % na 79,0 mld. Kč).

Míra zadlužení sektoru vládních institucí meziročně vzrostla z 31,5 % na 38,4 % HDP, přičemž klesající nominální HDP přispěl k nárůstu zadlužení o 0,1 p. b. Nominální dluh vládních institucí meziročně vzrostl o 386,3 mld. na 2 170,9 mld. a jeho příspěvek činil 6,8 p. b. Mezičtvrtletně došlo ke snížení míry zadlužení o 1,5 p. b. Nominální dluh poklesl mezičtvrtletně o 93,0 mld. Kč a přispěl ke snížení míry zadlužení o 1,6 p. b., zatímco příspěvek HDP činil +0,1 p. b.

Ve třetím čtvrtletí 2020 došlo k poklesu dluhu při deficitním hospodaření sektoru vládních institucí. Deficit i snížení dluhu byly pokryty především snížením objemu držených finančních aktiv, a to zejména oběživa a vkladů (-102,9 mld. Kč) a ostatních pohledávek (-19,9 mld. Kč).

Z hlediska jednotlivých komponent dluhu byl meziroční nárůst zaznamenán u emitovaných cenných papírů (+389,8 mld. Kč) a vkladů (+ 3,1 mld. Kč), zatímco objem přijatých úvěrů klesl o 6,6 mld. Kč. Podíl emitovaných cenných papírů vzrostl o 1,6 p. b. na 93,4 % a emitované cenné papíry zůstávají hlavní komponentou dluhu. Mezičtvrtletně klesla hodnota všech složek dluhu.

Dluh sektoru vládních institucí, 3. čtvrtletí 2018 – 3. čtvrtletí 2020

Saldo hospodaření vládních institucí po očištění o sezónní a kalendářní vlivy skončilo v deficitu 63,3 mld. Kč, který odpovídal 4,4 % HDP. Mezičtvrtletně se zlepšilo saldo hospodaření o 18,6 mld. Kč. Vývoj salda hospodaření vládních institucí očištěného o sezónní a kalendářní vlivy ilustruje následující graf.

Sezónně očištěné saldo hospodaření vládních institucí, 3. čtvrtletí 2018 – 3. čtvrtletí 2020

V důsledku epidemiologické situace v souvislosti s šířením nemoci COVID-19 byla ve 3. čtvrtletí 2020 v platnosti mimořádná vládní opatření, jejichž vliv na vládní finanční statistiku je popsán v metodické poznámce.

 

Poznámky:
Kvantifikace fiskálních ukazatelů je založena na metodice Evropského systému národních účtů (ESA 2010).
Uvedené údaje jsou v metodickém souladu s údaji sloužícími pro účely statistiky nadměrného dluhu (EDP, excessive deficit procedure) a pro hodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií. 

Přebytek/deficit vládních institucí je výše čistých půjček (+) nebo výpůjček (−) v systému národního účetnictví. Ukazatel vyjadřuje schopnost sektoru v daném období financovat (+) jiné sektory ekonomiky nebo potřebu tohoto sektoru být ostatními sektory financován (−).

Dluh vládních institucí představuje výši konsolidovaných závazků sektoru vládních institucí vyplývající z přijatých vkladů, emitovaných dluhových cenných papírů a přijatých půjček. U cizoměnových dluhových nástrojů zajištěných proti měnovému riziku je ocenění provedeno na bázi smluvního kurzu.

Saldo hospodaření je porovnáno s výší HDP v daném čtvrtletí v běžných cenách. Výše konsolidovaného dluhu vládních institucí je porovnána se součtem posledních čtyř čtvrtletních HDP v běžných cenách. Údaje o saldu hospodaření a dluhu vládních institucí jsou součástí tabulek Transmisního programu (tabulka 25 a tabulka 28) publikovaných na stránkách ČSÚ v sekci „HDP, Národní účty“.
(
http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenka.indexnu_gov)

Pokud není uvedeno jinak, data nejsou očištěna o sezónní a kalendářní vlivy.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Petr Musil, Ph.D., ředitel odboru vládních a finančních účtů, tel.: 734352286, e-mail: petr.musil@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Kahoun, vedoucí oddělení vládních účtů, tel.: 274054232, e-mail: jaroslav.kahoun@czso.cz
Termín zveřejnění další RI: 2. 4. 2021

 

  • cddv011121.docx
  • Tiskové sdělení: Saldo hospodaření skončilo v deficitu 2,9 % HDP
  • Vyjádření Petra Musila, ředitele odboru vládních a finančních účtů ČSÚ
    (soubor mp3)
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 11.01.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz