Deficit a dluh vládních institucí - 4. čtvrtletí 2021

Saldo hospodaření vládních institucí zůstává v deficitu

01.04.2022
Kód: 050061-21
 

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí dosáhlo ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021 schodku 105,2 mld. Kč, což představovalo 6,5 % HDP. Příjmy sektoru vládních institucí dosáhly 40,3 % HDP, zatímco výdaje 46,8 % HDP. Míra zadlužení sektoru vládních institucí vzrostla meziročně o 4,2 p. b. na 41,9 % HDP.


Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021 došlo meziročně ke zlepšení salda hospodaření vládních institucí o 32,3 mld. Kč., přestože všechny subsektory vládních institucí skončily v deficitu. Největší podíl na meziročním snížení měly především ústřední vládní instituce, jejichž hospodaření se vylepšilo o 32,5 mld. Kč a skončilo ve schodku 77,0 mld. Kč. Místní vládní instituce hospodařily se schodkem 18,3 mld. Kč a hospodaření fondů sociálního zabezpečení skončilo v deficitu 10,0 mld. Kč.


Saldo hospodaření sektoru vládních institucí, 4. čtvrtletí 2019 – 4. čtvrtletí 2021

Období

4.Q 2019

1.Q 2020

2.Q 2020

3.Q 2020

4.Q 2020

1.Q 2021

2.Q 2021

3.Q 2021

4.Q 2021

mld. Kč

-24,4

-50,3

-98,4

-43,0

-137,5

-141,8

-57,5

-54,9

-105,2

% HDP

-1,6

-3,7

-7,3

-2,9

-9,1

-10,2

-3,7

-3,5

-6,5

Poznámka: Údaje v tabulce nejsou sezónně očištěny, nelze je srovnávat mezičtvrtletně.

Celkové příjmy sektoru vládních institucí stouply meziročně o 2,0 %. Na meziročním růstu příjmů se podílelo zejména zvýšení příjmů z daní z výroby a dovozu (+11,8 % na 192,3 mld. Kč) a ze sociálních příspěvků  (+5,5 % na 266,0 mld. Kč). Pokles byl zaznamenán pouze u daní z příjmů (-22,8 % na 105,4 mld. Kč).

Celkové výdaje vládních institucí meziročně poklesly o 2,5 %. Nejvíce poklesly výdaje na dotace (-28,7 % na 35,9 mld. Kč) a kapitálové transfery (-34,3 % na 10,2 mld. Kč).

Míra zadlužení sektoru vládních institucí meziročně vzrostla z 37,7 % na 41,9 % HDP, přičemž rostoucí nominální HDP přispěl k poklesu zadlužení o – 2,6 p. b. Nominální dluh vládních institucí meziročně vzrostl o 417,3 mld. Kč na 2 566,6 mld. Kč a jeho příspěvek činil 6,8 p. b. Mezičtvrtletně došlo k nárůstu míry zadlužení o 1,5 p. b. Nominální dluh mezičtvrtletně vzrostl o 133,3 mld. Kč a přispěl ke zvýšení míry zadlužení o 2,2 p. b., růst nominálního HDP naopak přispěl k poklesu o – 0,7 p. b.

Z hlediska jednotlivých komponent dluhu byl meziroční nárůst zaznamenán především u emitovaných cenných papírů (+ 346,1 mld. Kč) a objemu přijatých úvěrů (+ 66,0 mld. Kč). Emitované cenné papíry i nadále zůstávají hlavní komponentou dluhu.


Dluh sektoru vládních institucí, 4. čtvrtletí 2019 – 4. čtvrtletí 2021

Saldo hospodaření vládních institucí po očištění o sezónní a kalendářní vlivy skončilo v deficitu 79,4 mld. Kč, který odpovídal 5,1 % HDP. Mezičtvrtletně se saldo hospodaření zlepšilo o 8,9 mld. Kč. Vývoj salda hospodaření vládních institucí očištěného o sezónní a kalendářní vlivy ilustruje následující graf.


Sezónně očištěné saldo hospodaření vládních institucí, 4. čtvrtletí 2019 – 4. čtvrtletí 2021

 

Poznámky:
Kvantifikace fiskálních ukazatelů je založena na metodice Evropského systému národních účtů (ESA 2010).
Uvedené údaje jsou v metodickém souladu s údaji sloužícími pro účely statistiky nadměrného dluhu (EDP, excessive deficit procedure) a pro hodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií. 

Přebytek/deficit vládních institucí je výše čistých půjček (+) nebo výpůjček (−) v systému národního účetnictví. Ukazatel vyjadřuje schopnost sektoru v daném období financovat (+) jiné sektory ekonomiky nebo potřebu tohoto sektoru být ostatními sektory financován (−).

Dluh vládních institucí představuje výši konsolidovaných závazků sektoru vládních institucí vyplývající z přijatých vkladů, emitovaných dluhových cenných papírů a přijatých půjček. U cizoměnových dluhových nástrojů zajištěných proti měnovému riziku je ocenění provedeno na bázi smluvního kurzu.

Saldo hospodaření je porovnáno s výší HDP v daném čtvrtletí v běžných cenách. Výše konsolidovaného dluhu vládních institucí je porovnána se součtem posledních čtyř čtvrtletních HDP v běžných cenách. Údaje o saldu hospodaření a dluhu vládních institucí jsou součástí tabulek Transmisního programu (tabulka 25 a tabulka 28) publikovaných na stránkách ČSÚ v sekci „HDP, Národní účty“.
(
http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenka.indexnu_gov)

Pokud není uvedeno jinak, data nejsou očištěna o sezónní a kalendářní vlivy.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Helena Houžvičková, ředitelka odboru vládních a finančních účtů, tel.: 704 688 734, e-mail: helena.houzvickova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Kahoun, vedoucí oddělení vládních účtů, tel.: 274 054 232, e-mail: jaroslav.kahoun@czso.cz
Termín zveřejnění další RI: 1. 7. 2022

 

  • cddv040122.docx
  • Tiskové sdělení: Saldo hospodaření vládních institucí zůstává v deficitu
  • Vyjádření Heleny Houžvičkové, ředitelky odboru vládních a finančních účtů ČSÚ
    (soubor mp3)
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 01.04.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz