Deficit a dluh vládních institucí - 3. čtvrtletí 2016

Saldo skončilo v přebytku, míra zadlužení klesla

09.01.2017
Kód: 050061-16
 

Hospodaření sektoru vládních institucí ve třetím čtvrtletí 2016 skončilo v přebytku 2,16 % HDP. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku došlo ke zlepšení salda hospodaření o 1,40 procentního bodu (p.b.).

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí, Česká republika, 3.Q 2015 – 3.Q 2016

 

Jednotka

2015

2016

3. čtvrtletí

4. čtvrtletí

1. čtvrtletí

2. čtvrtletí

3. čtvrtletí

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí

mil. Kč

8 796

-31 495

-8 793

24 285

25 798

% (HDP)

0,76

-2,63

-0,80

2,03

2,16

Poznámka: Údaje v tabulce nejsou sezónně očištěny, nelze je srovnávat mezičtvrtletně.

Příjmy sektoru vládních institucí meziročně vzrostly o 1,9 %, zejména v souvislosti s vyššími příjmy z důchodových daní (11,2 %), sociálními příspěvky (7,0 %) a daněmi z produktů (4,7 %). Silný propad byl naopak zaznamenán v položce přijatých investičních dotací (-77,1 %).

Výdaje sektoru se meziročně snížily o 1,7 %. Výdaje vládních institucí na tvorbu kapitálu poklesly meziročně o  27,7 %, na úrovni místních vládních institucí o 56,5 %. Vedle investičních výdajů meziročně poklesl i objem investičních dotací jiným sektorům (-15,4 %). Růst výdajů byl naopak zaznamenán v položkách náhrady zaměstnancům (4,7 %), mezispotřeba (1,6 %) a sociální dávky (1,9 %).

Meziroční růst přebytku (o 17 mld. Kč) byl v rozhodující míře spojen s hospodařením místních vládních institucí (+14 mld. Kč) a zdravotních pojišťoven (+3 mld. Kč). Přebytek subsektoru ústředních vládních institucí meziročně vzrostl o 0,1 mld. Kč.

Dluh sektoru vládních institucí poklesl na konci třetího čtvrtletí meziročně z úrovně 40,65 % na 38,73 % HDP, tj. pokles o 1,92 p.b. Na meziročním poklesu se podílel jak pokles nominální úrovně dluhu o 15,6 mld. Kč, tak růst nominálního HDP, který přispěl k meziročnímu poklesu dluhu 1,58 p.b. Oproti druhému čtvrtletí poklesl dluh o 1,05 p.b.

Dluh sektoru vládních institucí, Česká republika, 3.Q 2015 – 3.Q 2016

 

Jednotka

2015

2016

3. čtvrtletí

4. čtvrtletí

1. čtvrtletí

2. čtvrtletí

3. čtvrtletí

Konsolidovaný hrubý dluh sektoru vládních institucí

mil. Kč

1 828 434

1 836 255

1 857 234

1 849 132

1 812 797

% (HDP)

40,65

40,32

40,40

39,78

38,73

Podíl jednotlivých finančních nástrojů na celkovém dluhu zůstává na stabilní úrovni s dominantním zastoupením dluhových cenných papírů (přes 90 %).

 

Poznámky:
Kvantifikace fiskálních ukazatelů je založena na metodice Evropského systému národních účtů (ESA 2010). Uvedené údaje jsou v metodickém souladu s údaji sloužícími pro účely EDP a pro hodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií.
Přebytek/deficit vládních institucí je výše čistých půjček (+) nebo výpůjček (-) v systému národního účetnictví. Ukazatel vyjadřuje schopnost sektoru v daném období financovat (+) jiné sektory ekonomiky nebo potřebu tohoto sektoru být ostatními sektory financován (-).
Dluh vládních institucí představuje výši konsolidovaných závazků sektoru vládních institucí vyplývající z přijatých vkladů, emitovaných dluhových cenných papírů a přijatých půjček. U cizoměnových dluhových nástrojů zajištěných proti měnovému riziku je ocenění provedeno na bázi smluvního kurzu.
Saldo hospodaření je porovnáno s výší HDP v daném čtvrtletí v běžných cenách. Výše konsolidovaného dluhu vládních institucí je porovnána se součtem HDP v běžných cenách za poslední čtyři čtvrtletí. Údaje o saldu hospodaření a dluhu vládních institucí jsou součástí tabulek Transmisního programu (tabulka 25 a tabulka 28) publikovaných na stránkách ČSÚ v sekci „HDP, Národní účty“.
(
http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenka.indexnu_gov)

 

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Václav Rybáček, Ph.D., tel.: 274 052 596, e-mail: vaclav.rybacek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Kahoun, tel.: 274 054 232, e-mail: jaroslav.kahoun@czso.cz
Termín zveřejnění další RI: 03. 04. 2017

 

  • cddv010917.docx
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.01.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz