Deficit a dluh vládních institucí - 4. čtvrtletí 2017

Saldo hospodaření v přebytku, míra zadlužení poklesla

04.04.2018
Kód: 050061-17
 

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí dosáhlo ve čtvrtém čtvrtletí 2017 přebytku 0,06 % HDP, při meziroční změně 1,54 procentního bodu (p. b.). Míra zadlužení sektoru vládních institucí klesla meziročně o 2,17 p. b. na 34,60 % HDP, oproti předchozímu čtvrtletí o 0,49 p.b.

 

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí, 4. čtvrtletí 2016 – 4. čtvrtletí 2017

 

Jednotka

2016

2017

4. čtvrtletí

1. čtvrtletí

2. čtvrtletí

3. čtvrtletí

4. čtvrtletí

Přebytek/Deficit sektoru vládních institucí

mil. Kč

-18 404

3 230

42 099

34 485

807

% (HDP)

-1,48

0,28

3,32

2,68

0,06

Poznámka: Údaje v tabulce nejsou sezónně očištěny, nelze je srovnávat mezičtvrtletně.


K dosažení přebytku zásadně přispěla meziroční změna salda hospodaření ústředních vládních institucí (+23,8 mld. Kč). Celkově ústřední vládní instituce dosáhly ve 4. čtvrtletí 2017 přebytku 10,4 mld. Kč oproti deficitu 13,4 mld. Kč ve stejném období předchozího roku. Místní vládní instituce hospodařily s deficitem 6,4 mld. Kč, při meziročním růstu deficitu o 2,8 mld. Kč. Deficit fondů sociálního zabezpečení meziročně vzrostl o 1,8 mld. na 3,2 mld. Kč.

Celkové příjmy sektoru vládních institucí vzrostly ve čtvrtém čtvrtletí meziročně o 7,2 %. Na meziročním růstu se nejvíce podílel růst příjmů ve formě daní z důchodů (12,5 %), daní z výroby a dovozu (8,1 %) a sociálních příspěvků (7,7 %). Celkové výdaje vládních institucí vzrostly meziročně o 3,3 %, přičemž k růstu celkových výdajů nejvýrazněji přispěly výdaje na tvorbu hrubého kapitálu (14,5 %), na náhrady zaměstnancům (12,2 %) a na sociální dávky (3,2 %).

Míra zadlužení sektoru vládních institucí meziročně poklesla z 36,77 na 34,60 % HDP. Mezičtvrtletně došlo k poklesu míry zadlužení o 0,49 p. b. Vývoj nominálního HDP přispěl k mezičtvrtletnímu poklesu dluhu 0,69 p. b. Růst nominální úrovně dluhu naopak působil směrem k růstu míry zadlužení o 0,20 p. b.

Dluh sektoru vládních institucí, 4. čtvrtletí 2016 – 4. čtvrtletí 2017

 

Jednotka

2016

2017

4. čtvrtletí

1. čtvrtletí

2. čtvrtletí

3. čtvrtletí

4. čtvrtletí

Konsolidovaný hrubý dluh sektoru vládních institucí

mil. Kč

1 754 883

1 924 077

1 922 884

1 739 356

1 749 141

% (HDP)

36,77

39,88

39,43

35,09

34,60

Mezičtvrtletní růst nominální úrovně dluhu o 9,8 mld. Kč byl způsoben především růstem objemu emitovaných krátkodobých dluhových cenných papírů (+43,8 mld. Kč). Pokles byl naopak zaznamenán v položkách dlouhodobých cenných papírů (-27,9 mld. Kč) a vkladů přijatých vládními institucemi (-6,9 mld. Kč). Dluhové cenné papíry zůstávají dominantním instrumentem s podílem 91,6 % na celkovém dluhu vládních institucí.

_______________________
Poznámky:
Kvantifikace fiskálních ukazatelů je založena na metodice Evropského systému národních účtů (ESA 2010). Uvedené údaje jsou v metodickém souladu s údaji sloužícími pro účely EDP a pro hodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií.  
Přebytek/deficit vládních institucí je výše čistých půjček (+) nebo výpůjček (-) v systému národního účetnictví. Ukazatel vyjadřuje schopnost sektoru v daném období financovat (+) jiné sektory ekonomiky nebo potřebu tohoto sektoru být ostatními sektory financován (-).
Dluh vládních institucí představuje výši konsolidovaných závazků sektoru vládních institucí vyplývající z přijatých vkladů, emitovaných dluhových cenných papírů a přijatých půjček. U cizoměnových dluhových nástrojů zajištěných proti měnovému riziku je ocenění provedeno na bázi smluvního kurzu.
Saldo hospodaření je porovnáno s výší HDP v daném čtvrtletí v běžných cenách. Výše konsolidovaného dluhu vládních institucí je porovnána se součtem HDP v běžných cenách za poslední čtyři čtvrtletí. Údaje o saldu hospodaření a dluhu vládních institucí jsou součástí tabulek Transmisního programu (tabulka 25 a tabulka 28) publikovaných na stránkách ČSÚ v sekci „HDP, Národní účty“.
(
http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenka.indexnu_gov)
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Václav Rybáček, Ph.D., ředitel odboru vládních a finančních účtů,
tel.: 274052596, e-mail:
vaclav.rybacek@czso.cz

Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Kahoun, vedoucí oddělení vládních účtů,
tel.: 274054232, e-mail:
jaroslav.kahoun@czso.cz

Termín zveřejnění další RI: 2. 7. 2018

 

Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 04.04.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz