Výběrové šetření pracovních sil - VŠPS

 

Hlavním cílem Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) je získávání pravidelných informací o situaci na trhu práce umožňující její analýzu z různých hledisek, zejména ekonomických, sociálních a demografických. Údaje o celkové zaměstnanosti a nezaměstnanosti spolu s údaji o ekonomicky neaktivním obyvatelstvu umožňují kvantifikovat výši a strukturu disponibilní pracovní síly z hlediska současného stavu a možností dalšího vývoje.

VŠPS doplňuje pravidelné informace Ministerstva práce a sociálních věcí o vývoji na trhu práce a realizace aktivní politiky zaměstnanosti o ukazatele konstruované podle metodiky Eurostatu vypracované na základě doporučení Mezinárodní organizace práce (ILO).

Výběrové šetření pracovních sil je založeno na náhodném statistickém výběru bytů a má svá přesná pravidla. Předmětem šetření ve VŠPS jsou všechny osoby obvykle bydlící v bytových domácnostech. Domácnosti jsou oslovovány tazateli – pracovníky ČSÚ vybavenými průkazem tazatele, který je (v kombinaci s občanským průkazem) zplnomocňuje provádět šetření v terénu. Všechny osoby zúčastněné na sběru a zpracování údajů jsou vázány slibem mlčenlivosti o veškerých šetřených skutečnostech podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.

Výběrové šetření pracovních sil má svá metodická pravidla, podle kterých 31 tazatelů v Moravskoslezském kraji navštíví čtvrtletně 3 600 náhodně vybraných domácností. A to celkem 5x (vždy jednou za čtvrtletí). U části domácností probíhá souběžně s VŠPS i Výběrové šetření cestovního ruchu (VŠCR) a jednou ročně na pátých vlnách návštěv Výběrové šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci (VŠIT).

V roce 2024 se uskuteční další pravidelné šetření VŠPS ad hoc modulu na téma "Mladí lidé na trhu práce", které je doplňkovou součástí kontinuálního výběrového šetření pracovních sil. Šetření poskytne informace o tom, zda respondenti nedokončili jakoukoliv formu formálního vzdělávání, jaký byl důvod zanechání studia, a dále zda ve svém zaměstnání využijí znalosti a dovednosti, které během dokončeného studia získali. Je zaměřeno na respondenty ve věku 15 až 34 let.

Kontaktní osoba:
Ing. Zuzana OPRAVILOVÁ – krajský garant IŠD v Moravskoslezském kraji
– telefon: 595 131 264
– mobil: 737 280 465
– e-mail: zuzana.opravilova@czso.cz