Výběrové šetření pracovních sil - VŠPS

 

Hlavním cílem Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) je získávání pravidelných informací o situaci na trhu práce umožňující její analýzu z různých hledisek, zejména ekonomických, sociálních a demografických. Údaje o celkové zaměstnanosti a nezaměstnanosti spolu s údaji o ekonomicky neaktivním obyvatelstvu umožňují kvantifikovat výši a strukturu disponibilní pracovní síly z hlediska současného stavu a možností dalšího vývoje.

VŠPS doplňuje pravidelné informace Ministerstva práce a sociálních věcí o vývoji na trhu práce a realizace aktivní politiky zaměstnanosti o ukazatele konstruované podle metodiky Eurostatu vypracované na základě doporučení Mezinárodní organizace práce (ILO).

Výběrové šetření pracovních sil je založeno na náhodném statistickém výběru bytů a má svá přesná pravidla. Předmětem šetření ve VŠPS jsou všechny osoby obvykle bydlící v bytových domácnostech. Domácnosti jsou oslovovány tazateli – pracovníky ČSÚ vybavenými průkazem tazatele, který je (v kombinaci s občanským průkazem) zplnomocňuje provádět šetření v terénu. Všechny osoby zúčastněné na sběru a zpracování údajů jsou vázány slibem mlčenlivosti o veškerých šetřených skutečnostech podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.

Výběrové šetření pracovních sil má svá metodická pravidla, podle kterých 31 tazatelů v Moravskoslezském kraji navštíví čtvrtletně 3 600 náhodně vybraných domácností. A to celkem 5x (vždy jednou za čtvrtletí). U části domácností probíhá souběžně s VŠPS i Výběrové šetření cestovního ruchu (VŠCR) a jednou ročně na pátých vlnách návštěv Výběrové šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci (VŠIT).

V roce 2022 se uskuteční další pravidelné šetření VŠPS ad hoc modulu na téma "Pracovní dovednosti", které je doplňkovou součástí kontinuálního výběrového šetření pracovních sil. Šetření poskytne informace o času, který respondenti v zaměstnání stráví prací na digitálních zařízeních, čtením příruček a technických dokumentů, výpočty, těžkou fyzickou prací, komunikací s kolegy a lidmi mimo svou organizaci. Dále zjišťuje míru samostatnosti pracovních úkolů, jejich opakovatelnost a přesně definované pracovní postupy. Je zaměřeno na respondenty ve věku 15 až 74 let, kteří jsou v současné době zaměstnaní nebo osoby, jež opustily své poslední zaměstnání v posledních 24 měsících.

Kontaktní osoba:
Mgr. Petr KLEČKA – krajský garant IŠD v Moravskoslezském kraji
– telefon: 595 131 242
– mobil: 603 512 529
– e-mail: petr.klecka@czso.cz