Rodinné účty

 

Statistika rodinných účtů sleduje hospodaření domácností a poskytuje informace o výši jejich výdajů a struktuře spotřeby. Získané údaje o odlišnostech spotřeby v jednotlivých typech domácností (např. v domácnostech zaměstnanců, nepracujících důchodců, rodin s dětmi, neúplných rodin, rodin žijících na venkově atd.) nebo o vlivu různých faktorů (např. pohybu cen, situaci na trhu) na strukturu výdajů a spotřební zvyklosti českých domácností nelze získat z žádných jiných zdrojů.

Zjištěné údaje ze šetření jsou zdrojem informací pro rozhodování o opatřeních v sociální oblasti, slouží jako podklad pro sociální a ekonomický výzkum, pro interní využití v rámci ČSÚ (spotřební koš, národní účty) a také pro mezinárodní srovnání.

Samotné šetření má v ČR dlouholetou tradici, která se datuje již od roku 1957. V roce 2016 proběhla významná reforma Statistiky rodinných účtů na nový způsob zjišťování dat založený na náhodném výběru domácností.

Domácnosti budou sledovat a evidovat své výdaje po dobu 8 po sobě jdoucích kalendářních týdnů (resp. do dvou deníků po dobu dvakrát 4 týdny). Za dva řádně vyplněné a odevzdané deníky obdrží domácnost finanční odměnu, která bude vyplacena na základě dohody o provedení práce uzavřené s ČSÚ.

Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna. Český statistický úřad plně respektuje evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech.

Statistika rodinných účtů probíhá celoročně, ve všech krajích ČR a od roku 2017 je navázána na výběrové šetření Životní podmínky (SILC). V rámci Moravskoslezského kraje ji zajišťují zkušení tazatelé oddělení terénního zjišťování KS ČSÚ v Ostravě. V letošním roce osloví 240 vybraných domácností ze 3. vlny výběrového šetření Životní podmínky (SILC) a 122 vybraných domácností ze 4. vlny výběrového šetření Životní podmínky (SILC).

Kontaktní osoba:
Bc. Olga GLONKOVÁ – garant
– telefon: 595 131 271
– mobil: 736 509 077
– e-mail: olga.glonkova@czso.cz