Výběrové šetření Životní podmínky - SILC

 

Český statistický úřad organizuje v roce 2020 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem Životní podmínky 2020 (EU-SILC), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci domácností v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Šetření se uskuteční na území celé České republiky v téměř 11,5 tis. domácnostech, z toho 4 750 domácností bude osloveno poprvé. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru.

Vlastní šetření proběhne v době od 1. 2. do 26. 7. 2020 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě své obvyklé bydliště.

Pracovníci zapojení do šetření se při oslovení vybrané domácnosti budou prokazovat průkazem tazatele statistického zjišťování, který je ve spojení s průkazem zaměstnance ČSÚ nebo občanským průkazem opravňuje k provedení šetření Životní podmínky 2020. Průkaz tazatele je vyroben z oboustranně potištěné polykarbonátové karty, která je opatřena ochrannými prvky a logem ČSÚ.

Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných požadavků zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě a podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Český statistický úřad plně respektuje nový evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou podle § 16 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech.

Šetření v roce 2020 se uskuteční, stejně jako v předchozích letech, dvěma způsoby. Část domácností bude navštívena tazateli, kteří údaje budou zapisovat do papírových dotazníků, ve druhé části domácností budou údaje zapisovány přímo do elektronického dotazníku.

V Moravskoslezském kraji bude v rámci tohoto šetření navštíveno 1 406 domácností – 560 domácností bude letos osloveno poprvé, zbývající domácnosti se šetření zúčastní opakovaně.

Vybraným domácnostem předem děkujeme za spolupráci při tomto zjišťování.

Kontaktní osoba:
Ing. Eva KRAMOLIŠOVÁ – garant
– telefon: 595 131 212
– mobil: 732 475 135
– e-mail: eva.kramolisova@czso.cz