Mimořádná šetření

 

Vedle pravidelného způsobu sběru dat výkaznickou cestou nabývají zvláště v posledních letech na významu mimořádná statistická šetření. Jsou orientována do všech oblastí ekonomicko-společenského života a dávají řadu odpovědí na otázky, které jsou jinak těžko zjistitelné, málo prozkoumané, či značně se měnící. Slouží pro vypracování ekonomických a sociologických analýz dlouhodobého charakteru a jejich využitelnost je v podstatě nadčasová. Šetření jsou organizována celorepublikově a metodicky jednotně vedena z ČSÚ.

Na zajištění těchto šetření se podílejí jak zaměstnanci ČSÚ, tak i externí tazatelé. Při návštěvě vybrané domácnosti se prokáží "Průkazem tazatele" (platným pouze s občanským průkazem), který jim vydá ČSÚ. Ochrana individuálních údajů je zajištěna v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. Všechny osoby zúčastněné na zjišťování a zpracování údajů jsou vázány mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu § 17 uvedeného zákona.

 • Šetření o sadech – Sady 2017

  Český statistický úřad organizuje v roce 2017 šetření o ovocných sadech pod názvem "Sady 2017". Toto šetření se provádí ve všech členských státech Evropské unie, ve kterých sady převyšují výměru 500 hektarů. Cílem je získat srovnatelné údaje o odrůdové a věkové struktuře ovocných sadů a intenzitě pěstování hlavních druhů ovocných stromů.

  Toto šetření proběhne od 20. dubna do 26. května 2017 a dotkne se více než tří tisíc pěstitelů ovoce z celé České republiky, jejichž produkce je kompletně nebo převážně určena pro trh.

  Předmětem šetření je počet ovocných stromů nebo keřů a výměra ovocných sadů podle jednotlivých druhů. U sadů hlavních druhů ovocných stromů, jako jsou jabloně, hrušně, meruňky a broskvoně, se zjišťuje také odrůdová skladba, skupiny podle ranosti, hustota výsadby a věková struktura.

  Pravidelné strukturální šetření se provádí jednou za pět let a týká se pěstitelů, kteří obhospodařují alespoň 0,2 hektaru sadů ovocných stromů a keřů a jejichž produkce je kompletně nebo převážně určena pro trh. Proběhne jako vyčerpávající zjišťování vztažené k 1. květnu 2017 na celém území České republiky. Organizační zajištění letošního cenzu je kombinací využití administrativního zdroje dat – Evidence ovocných sadů vedené Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským – a dat z terénního zjišťování ČSÚ.

  Krajská správa ČSÚ v Ostravě osloví poštou, do datové schránky, případně prostřednictvím svých tazatelů celkem 133 zpravodajských jednotek.

  Pracovníci ČSÚ zapojení do terénního zjišťování se budou prokazovat průkazem tazatele v kombinaci s občanským průkazem. Jejich identitu si lze ověřit prostřednictvím internetové aplikace, jež je dostupná na adrese www.czso.cz/csu/czso/overeni-tazatele, zadáním 16místného kódu z průkazu. Všichni pracovníci ČSÚ jsou vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech. V souladu s příslušnými právními předpisy jsou přísně dodržována pravidla ochrany důvěrnosti údajů.

  Výsledná data jsou podkladem pro určení produkčního potenciálu ovocných sadů v jednotlivých státech a celé Evropské unii. Jsou důležitým podkladem pro formování a naplnění Společné zemědělské politiky.

  Výsledky strukturálního zjišťování charakterizující české ovocnářství zveřejní ČSÚ v říjnu.

 • Kontaktní osoba:
  Ing. Eva KRAMOLIŠOVÁ
  – telefon: 595 131 212
  – mobil: 732 475 135
  – e-mail: eva.kramolisova@czso.cz