Mimořádná šetření

 

Vedle pravidelného způsobu sběru dat výkaznickou cestou nabývají zvláště v posledních letech na významu mimořádná statistická šetření. Jsou orientována do všech oblastí ekonomicko-společenského života a dávají řadu odpovědí na otázky, které jsou jinak těžko zjistitelné, málo prozkoumané, či značně se měnící. Slouží pro vypracování ekonomických a sociologických analýz dlouhodobého charakteru a jejich využitelnost je v podstatě nadčasová. Šetření jsou organizována celorepublikově a metodicky jednotně vedena z ČSÚ.

Na zajištění těchto šetření se podílejí jak zaměstnanci ČSÚ, tak i externí tazatelé. Při návštěvě vybrané domácnosti se prokáží "Průkazem tazatele" (platným pouze s občanským průkazem), který jim vydá ČSÚ. Ochrana individuálních údajů je zajištěna v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. Všechny osoby zúčastněné na zjišťování a zpracování údajů jsou vázány mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu § 17 uvedeného zákona.

 • Výběrové šetření o zdraví (EHIS)

  Od 8. 7. 2019 do 16. 1. 2020 probíhá po celé České republice pod zkratkou EHIS 2019 (European Health Interview Survey) výběrové šetření o zdraví. Výběrová šetření o zdravotním stavu obyvatel se v České republice provádí se již od roku 1993. Dosud se jich uskutečnilo celkem šest, to poslední v roce 2014.

  Hlavním koordinátorem šetření je Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, který poskytuje více informací o šetření http://www.uzis.cz/ehis a dalším partnerem je Státní zdravotní ústav http://www.szu.cz.

  Přínos šetření spočívá v tom, že údaje jsou srovnatelné napříč zeměmi EU a získané informace je možné navzájem provázat a sledovat např. zdraví podle socio-ekonomických charakteristik, využívání zdravotní péče s ohledem na zdravotní stav pacienta nebo zdraví ve vztahu k charakteristikám životního stylu.

  V Moravskoslezském kraji zkušení tazatelé ČSÚ osloví 1 000 domácností zapojených do Výběrového šetření pracovních sil a v každé požádají o spolupráci jednoho či dva vylosované respondenty starší 15 let.

  Údaje zjištěné v šetření slouží jako podklad tvorby národních i mezinárodních politických koncepcí, k vymezení hlavních bodů a cílů zdravotnických programů a zejména k monitorování jejich plnění. Také napomáhají odhadnout současné a budoucí zátěže sociálního a zdravotního systému.

 • Kontaktní osoba:
  Mgr. Petr KLEČKA – garant pro Moravskoslezský kraj
  – telefon: 595 131 242
  – mobil: 603 512 529
  – e-mail: petr.klecka@czso.cz