Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS)

 

V roce 2020 bylo v Česku zaměstnáno 5,2 milionu osob, z toho 2,9 milionu mužů a 2,3 milionu žen. Nezaměstnaných bylo 137 tisíc osob, tedy 2,6 % všech ekonomicky aktivních osob starších 15 let. Jak to víme? Protože jste nám to sami řekli!
 

O šetření

Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS) provádí Český statistický úřad od prosince roku 1992. Šetření probíhá ve všech okresech Česka kontinuálně v průběhu celého roku. Díky údajům z VŠPS známe aktuální strukturu zaměstnanosti podle pohlaví, věku a kvalifikace, odvětví a charakteru zaměstnání dotazovaných. Získáváme také údaje o výši odpracované doby, souběhu více zaměstnání a mobilitě pracovních sil. Šetření poskytuje rovněž informace o celkové nezaměstnanosti a jejím charakteru, o struktuře nezaměstnaných z hlediska sociálního, profesního, kvalifikačního, délky trvání nezaměstnanosti atd.   
 

K čemu slouží výsledky?

Hlavním cílem VŠPS je získávání pravidelných informací o situaci na trhu práce, umožňujících její analýzu z různých hledisek, zejména ekonomických, sociálních a demografických. Získané výsledky doplňují údaje Ministerstva práce a sociálních věcí o vývoji na trhu práce a slouží jako podklady pro rozhodování vládních institucí odpovědných za usměrňování sociální a zaměstnanecké politiky. Mohou tak účinně reagovat na aktuální dění  na trhu práce. Šetření probíhá ve všech členských státech EU podle jednotné metodiky a výsledky za jednotlivé země jsou tak plně srovnatelné.
 

Jak šetření probíhá?

Šetření provádějí tazatelé Českého statistického úřadu v jednotlivých oslovených domácnostech. Protože se situace na trhu práce rychle mění a podléhá sezónním vlivům, sledují se údaje za stejnou domácnost v delším časovém období. Tazatel oslovuje vybranou domácnost opakovaně vždy po třech měsících, a to celkem pětkrát. Se členy domácností pak vyplní elektronický dotazník na tazatelském notebooku (resp. tabletu) nebo papírový dotazník. V jednom bytě může žít více samostatně hospodařících domácností, proto se dotazník vyplní za každou jednotlivou domácnost. VŠPS je založeno na náhodném výběru bytů. V roce 2020 tazatelé ČSÚ úspěšně navštívili necelých 23 tisíc jednotlivých bytů a získali odpovědi od více jak 49 tisíc osob.
 

Kde naleznete výsledky šetření?

Výsledky šetření VŠPS jsou pravidelně publikovány na internetových stránkách ČSÚ. Naleznete zde údaje za jednotlivá čtvrtletí sledovaného roku, které jsou nejdříve zveřejněny jako předběžné, poté jako definitivní, a dále celoroční výsledky a také dlouhodobé časové řady.

http://www.czso.cz/aktualni-produkt/41415 - čtvrtletní - předběžné údaje
http://www.czso.cz/aktualni-produkt/41265 - definitivní výsledky
http://www.czso.cz/aktualni-produkt/41273 - roční výsledky
http://www.czso.cz/aktualni-produkt/41263 - dlouhodobá časová řada
 

Důvěrnost a ochrana dat

Informace, které tazateli sdělíte, jsou přísně anonymní. ČSÚ plně respektuje evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc dle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech. Do samotného zpracování nevstupují žádné informace, které by identifikovaly dotazované respondenty. Informace ze šetření jsou zveřejňovány pouze formou statistických souhrnů.

Podrobnosti ke zpracovávání osobních údajů najdete na:
http://www.czso.cz/csu/czso/ochrana-osobnich-udaju-gdpr