Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS)

 

Český statistický úřad provádí od prosince 1992 výběrové šetření pracovních sil, které probíhá ve všech okresech České republiky kontinuálně v průběhu celého roku. Hlavním cílem VŠPS je získávání pravidelných informací o situaci na trhu práce, umožňujících její analýzu z různých hledisek, zejména ekonomických, sociálních a demografických.

V první části dotazníku jsou zjišťovány základní identifikace o bytu a domácnostech ve vybraných bytech. V další části dotazníku jsou zjišťovány demografické údaje a vazby mezi jednotlivými členy domácností. Nejobsáhlejší částí dotazníku je oddíl zabývající se podrobnými údaji za všechny osoby 15leté a starší, obvykle bydlící v bytě (ekonomické postavení, charakteristika hlavního, resp. druhého, zaměstnání, předchozí pracovní zkušenost, hledání zaměstnání, obvyklé postavení, vzdělávání a situace respondenta před rokem).

Přístup uplatněný ve VŠPS umožňuje sledovat reálnou situaci domácností a respondentů a vytvářet informační předpoklady pro formulování zásad sociální politiky a politiky zaměstnanosti.

Od roku 2002 byly obsah a forma dotazníku VŠPS plně harmonizovány se standardem Evropské unie. Tento dotazník je tak národní modifikací celoevropského šetření Labour Force Survey (LFS). Obsah a organizace tohoto šetření LFS je podle rozhodnutí Rady (ES) 577/98 povinné pro všechny členské země EU. Od roku 2000 jsou každoročně prováděna v rámci VŠPS i povinná šetření na témata zadaná Eurostatem (tzv. ad hoc moduly). Výsledky šetření za standardní dotazník i za jednotlivé ad hoc moduly jsou proto přímo srovnatelné za všechny státy Evropské unie.

Výběr zpravodajských domácností

Výběrovou jednotkou pro zjišťování výběrového šetření pracovních sil je byt. Jejich volba je prováděna dvoustupňovým výběrem. Jednotkou výběru prvního stupně je sčítací obvod, jednotkou výběru druhého stupně je byt. Výběr na prvním stupni je prováděn metodou znáhodněného systematického výběru s pravděpodobnostmi zahrnutí přímo úměrnými počtu trvale obydlených bytů ve sčítacích obvodech. Na druhém stupni se provádí prostý náhodný výběr. Předmětem šetření jsou pak všechny osoby obvykle bydlící v hospodařících domácnostech vybraných bytů.

Každý byt zůstává v šetřeném souboru po dobu pěti po sobě jdoucích čtvrtletí. Obměna souboru každé čtvrtletí je 20­%. Při tomto způsobu rotace jsou získávány konzistentní informace nejen za navazující období, ale umožňuje i porovnání výsledků za respondenta nebo domácnost se stejným obdobím minulého roku.

Zjišťování údajů

Tazatelé VŠPS provádějí šetření pomocí dotazníku, který má elektronickou podobu. Náročnost dotazníku z hlediska rozsahu otázek, množství použitých klasifikací a vzájemných vazeb mezi otázkami vyžaduje jeho použití v plošném měřítku, aby byla zajištěna potřebná kvalita dat. Pro výjimečné případy jsou k dispozici papírové (nouzové) dotazníky, které umožňují získání hlavních charakteristik za domácnosti a respondenty.

V dotazníku nejsou uvedena jména osob bydlících v bytě. Informace o zjištěných skutečnostech jsou předkládány formou statistických sumářů, nikdy se nezveřejňují informace individuálního charakteru. Všichni pracovníci statistických orgánů, tedy i tazatelé VŠPS, jsou ze zákona 89/1995 Sb. vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech.

Výsledky zpracování

Výsledky šetření VŠPS jsou pravidelně prezentovány na internetových stránkách ČSÚ:
- čtvrtletní - předběžné - http://www.czso.cz/aktualni-produkt/41415
- definitivní výsledky - http://www.czso.cz/aktualni-produkt/41265
- roční výsledky -http://www.czso.cz/aktualni-produkt/41273
- dlouhodobá časová řada - http://www.czso.cz/aktualni-produkt/41263

Údaje Eurostatu za všechny členské země EU jsou zveřejněny v databázi podle témat, resp. v tabulkách vztahujících se k politice EU. Podrobné údaje jsou k dispozici v databázi Population and social conditions-Labour market (labour)- Employment and unemployment (Labour Force Survey):
- http://ec.europa.eu/eurostat/data/database