Sklizeň v Plzeňském kraji v roce 2020

 

V rostlinné produkci se Plzeňský kraj řadí mezi prvních pět krajů ČR. Z hlediska výše sklizně patří k významným plodinám oves a triticale, a z krmných plodin píce v seně z trvalých travnatých porostů. V hektarovém výnosu ječmene se Plzeňský kraj umístil mezi kraji na prvním místě. Druhý nejvyšší hektarový výnos v rámci krajů byl zaznamenán v komoditách triticale a brambory.

V roce 2020 bylo v Plzeňském kraji sklizeno 599,6 tis. tun obilovin celkem ze sklizňové plochy 102,3 tis. ha. Plzeňský kraj se v porovnání s ostatními kraji ve sklizni obilovin umístil na pátém místě. Největší sklizeň obilovin byla zaznamenána ve Středočeském kraji (1 578,9 tis. tun). Na celkové sklizni obilovin v ČR se Plzeňský kraj podílel 7,4 %. Za období 2016–2020 byl objem sklizně obilovin nejvyšší v roce 2020. V porovnání s rokem 2019 se zvýšila sklizeň obilovin o 4,2 %. Mezi roky 2016–2020 byla velikost sklizňové plochy obilovin v roce 2020 druhá nejnižší a v porovnání s rokem 2019 se snížila o 1,8 %.

Hektarový výnos obilovin celkem v roce 2020 dosáhl v Plzeňském kraji 5,86 t/ha, oproti roku 2019 se zvýšil o 0,33 t/ha. V porovnání s ostatními kraji se Plzeňský kraj umístil až na devátém místě. Ve sledovaném období let 2016–2020 byl hektarový výnos obilovin v roce 2020 nejvyšší. V ČR činil hektarový výnos obilovin 6,04 t/ha a v porovnání s Plzeňským krajem byl vyšší o 0,18 t/ha. Na vyšším hektarovém výnosu v ČR se podílely zejména kraje Jihomoravský (6,52 t/ha) a Zlínský (6,30 t/ha).

V roce 2020 bylo v Plzeňském kraji sklizeno 368,2 tis. tun pšenice celkem ze sklizňové plochy 59,1 tis. ha. Zatímco sklizeň pšenice celkem se meziročně zvýšila o 4,4 %, sklizňová plocha meziročně klesla o 2,3 %. Na sklizni pšenice celkem se podílela pšenice ozimá 361,8 tis. tun a pšenice jarní 6,4 tis. tun, což se promítlo ve vývoji hektarových výnosů. Meziročně se zvýšil objem sklizené pšenice ozimé o 4,3 % a pšenice jarní o 7,6 %. Oproti roku 2019 se sklizňové plochy snížily u pšenice ozimé o 2,1 % a u pšenice jarní o 7,6 %. Mezi roky 2016–2020 byla sklizeň pšenice celkem v roce 2020 druhá nejvyšší. Výše sklizně pšenice celkem se pohybovala v rozmezí od 332,1 tis. tun v roce 2017 do 369,2 tis. tun v roce 2016. Celková sklizeň pšenice v Plzeňském kraji tvořila 7,5 % sklizně v ČR (šestý nejvyšší podíl v porovnání s ostatními kraji). Na sklizni v ČR se nejvíce podílely kraje Středočeský (21,2 %) a Jihomoravský (13,1 %).

Hektarový výnos pšenice celkem v roce 2020 představoval v Plzeňském kraji 6,23 t/ha a meziročně vzrostl o 0,40 t/ha. I když výše sklizně pšenice celkem nebyla v Plzeňském kraji oproti krajům Středočeskému a Jihomoravskému významná, hektarový výnos byl v Plzeňském kraji oproti zmiňovaným regionům vyšší (proti Jihomoravskému o 0,21 t/ha a proti Středočeskému o 0,08 t/ha). Hektarový výnos pšenice celkem byl v Jihomoravském kraji nejnižší ze všech krajů. Hektarový výnos pšenice ozimé se zvýšil z 5,89 t/ha v roce 2019 na 6,28 t/ha v roce 2020 a pšenice jarní z 3,66 t/ha na 4,31 t/ha.

V roce 2020 sklidili zemědělci v Plzeňském kraji 143,1 tis. tun ječmene celkem ze sklizňové plochy 24,9 tis. ha. Meziročně se sklizeň ječmene celkem snížila o 2,3 % a rozloha sklizňové plochy klesla o 3,3 %. Z celkové sklizně ječmene činil ječmen ozimý 102,3 tis. tun a ječmen jarní 40,8 tis. tun. V porovnání s rokem 2019 poklesla sklizeň ječmene ozimého o 2,7 % a ječmene jarního o 1,4 %, snížily se i sklizňové plochy (ječmene ozimého o 4,0 % a ječmene jarního o 1,8 %). Výše sklizně ječmene celkem se pohybovala v rozmezí od 131,7 tis. tun v roce 2018 do 152,0 tis. tun v roce 2016. Sklizený ječmen celkem tvořil 7,9 % z celkové sklizně ječmene v ČR a Plzeňský kraj se v rámci krajů umístil na šestém místě. Nejvyšší podíly na sklizni ječmene celkem v ČR dosáhly kraje Středočeský (18,9 %) a Vysočina (12,3 %).

Hektarový výnos ječmene celkem v Plzeňském kraji, který v roce 2020 dosáhl 5,75 t/ha, byl zároveň nejvyšším ze všech krajů ČR. Tento výnos se meziročně zvýšil o 0,06 t/ha. Ačkoli se Středočeský kraj podílel nejvyšší měrou na celkové sklizni ječmene v ČR, v hektarovém výnosu se umístil až na šestém nejvyšším místě. V porovnání se Středočeským krajem byl hektarový výnos v Plzeňském kraji vyšší o 0,22 t/ha. Hektarové výnosy ječmene ozimého a ječmene jarního se rovněž meziročně zvýšily. Hektarový výnos ječmene ozimého vzrostl z 5,99 t/ha v roce 2019 na 6,07 t/ha v roce 2020 a ječmene jarního z 5,04 t/ha na 5,06 t/ha.

Sklizeň žita ozimého a jarního v roce 2020 činila v Plzeňském kraji 16,3 tis. tun a sklizňová plocha této komodity představovala 2,9 tis. ha. Sklizeň žita meziročně klesla o 16,5 % a sklizňová plocha se snížila o 24,0 %. Mezi roky 2016–2020 byla tato sklizeň druhá nejvyšší. Výše sklizně žita se pohybovala v rozmezí od 8,9 tis. tun v roce 2016 do 19,5 tis. tun v roce 2019. Na celkové sklizni žita v ČR se podílel Plzeňský kraj 9,5 % a tento podíl byl v rámci krajů čtvrtý nejvyšší. Nejvyšší podíl u sklizně žita v ČR byl zaznamenán v krajích Vysočina (18,2 %) a Středočeském (16,1 %).

Hektarový výnos žita ozimého a jarního v roce 2020 dosáhl v Plzeňském kraji 5,58 t/ha. Oproti roku 2019 se zvýšil o 0,50 t/ha. V porovnání s ostatními kraji byl výnos žita v Plzeňském kraji sedmý nejvyšší. V pěstování žita dosahovaly nejvyšších hektarových výnosů kraje Vysočina (5,65 t/ha) a Jihočeský (5,63 t/ha).

V Plzeňském kraji bylo v roce 2020 sklizeno 33,7 tis. tun ovsa ze sklizňové plochy 8,4 tis. ha. Meziročně se zvýšila sklizeň ovsa o 43,8 % a sklizňová plocha vzrostla o 13,8 %. Od roku 2016 byla sklizeň nejvyšší v roce 2020. Ve sledovaném období se výše sklizeného ovsa pohybovala v rozmezí od 20,1 tis. tun v roce 2016 do 33,7 tis. tun v roce 2020. Na výši sklizeného ovsa v ČR se Plzeňský kraj podílel 18,4 % a v porovnání s ostatními regiony byl tento podíl druhý nejvyšší. Ve sklizni ovsa v ČR dosáhl nejvyššího podílu Jihočeský kraj (22,2 %).

V roce 2020 byl v Plzeňském kraji zaznamenán hektarový výnos ovsa 3,99 t/ha, který meziročně vzrostl o 0,83 t/ha. Plzeňský kraj dosáhl druhého nejvyššího podílu sklizeného ovsa v ČR, jeho hektarový výnos byl v porovnání s ostatními kraji čtvrtý nejvyšší. Nejlepší výsledky u této komodity dosáhl Jihočeský kraj, který se v mezikrajském porovnání umístil u výše sklizně (40,7 tis. tun) i u hektarových výnosů (4,04 t/ha) na prvním místě. Druhý nejvyšší hektarový výnos ovsa měl Karlovarský kraj (4,02 t/ha).

V Plzeňském kraji bylo v roce 2020 sklizeno 26,7 tis. tun triticale z 5,2 tis. ha sklizňové plochy. Meziročně sklizeň triticale klesla o 0,6 % a sklizňová plocha triticale se snížila o 3,7 %. Od roku 2016 byla sklizeň triticale v roce 2020 druhá nejvyšší. Nejméně triticale (21,9 tis. tun) sklidili zemědělci v roce 2018, nejvíce (26,8 tis. tun) v roce 2019. Z celkové sklizně triticale v ČR tvořil Plzeňský kraj 12,5 % a v rámci krajů se umístil na třetím nejvyšším místě. Na celkové sklizni triticale v ČR se nejvíce podílely kraje Jihočeský (19,6 %) a Středočeský (14,3 %).

Hektarový výnos triticale v roce 2020, který v Plzeňském kraji dosáhl 5,15 t/ha, meziročně vzrostl o 0,16 t/ha. V porovnání s ostatními kraji obsadil Plzeňský kraj druhé místo za Ústeckým krajem (5,16 t/ha). Obilovina triticale, která byla získaná křížením různých druhů obilovin pšenice a žita, je ideální pro pěstování v oblastech s méně příznivými klimatickými a půdními podmínkami.

 

V roce 2020 bylo v Plzeňském kraji sklizeno 10,6 tis. tun kukuřice na zrno ze sklizňové plochy 1,2 tis ha. Sklizeň i sklizňová plocha se v porovnání s rokem 2019 zvýšily. Sklizeň vzrostla o 78,5 % a sklizňová plocha se rozšířila o 45,5 %. Mezi roky 2016–2020 byla v roce 2020 sklizeň kukuřice na zrno druhá nejvyšší. V rámci časové řady bylo dosaženo nejvyšší sklizně 14,0 tis. tun v roce 2016 a nejnižší 4,3 tis. tun v roce 2018. Na celkové sklizni této komodity v ČR se podílel Plzeňský kraj 1,3 % a v porovnání s ostatními kraji se umístil až na jedenáctém místě. Nejvyšší podíly z celkové sklizně kukuřice na zrno v ČR byly zaznamenány v krajích Jihomoravském (46,6 %) a Středočeském (13,5 %).

Hektarový výnos kukuřice na zrno činil v roce 2020 v Plzeňském kraji 8,64 t/ha, meziročně se tento výnos zvýšil o 1,60 t/ha. Nejvyšší hektarové výnosy měly kraje Hl. město Praha (10,19 t/ha) a Olomoucký (9,90 t/ha). V porovnání s ostatními kraji se Plzeňský kraj umístil na třetím nejnižším místě.

Produkce luskovin na zrno v Plzeňském kraji v roce 2020 v porovnání s rokem 2019 vzrostla o 9,9 %, sklizňová plocha se zvýšila o 4,5 %. V roce 2020 sklidili zemědělci 6,7 tis. tun luskovin na zrno ze sklizňové plochy 2,9 tis. ha. Od roku 2016 byla sklizeň luskovin na zrno v roce 2020 druhá nejvyšší. Sklizeň luskovin na zrno (7,9 tis. tun) byla nejvyšší v roce 2017, nejnižší (5,4 tis. tun) v roce 2018. Na celkové sklizni v ČR se Plzeňský kraj podílel 7,3 % a v porovnání s ostatní kraji obsadil čtvrté nejvyšší místo. Nejvyššího podílu sklizně na ČR dosáhly kraje Středočeský (22,4 %) a Jihomoravský (21,1 %).

Hektarový výnos luskovin na zrno v Plzeňském kraji v roce 2020 představoval 2,34 t/ha, meziročně se zvýšil o 0,11 t/ha. Nejvyšší hektarové výnosy byly dosaženy v krajích Jihomoravském (2,74 t/ha) a Ústeckém (2,60 t/ha). Plzeňský kraj se v rámci ostatních krajů umístil až na devátém místě.

Sklizeň brambor celkem v Plzeňském kraji v roce 2020 dosáhla 35,9 tis. tun ze sklizňové plochy 1,1 tis. ha. Meziročně se zvýšila sklizeň brambor o 12,5 %, sklizňová plocha se oproti roku 2019 zmenšila nepatrně jen o 1,0 %. Od roku 2016 byla sklizeň brambor v roce 2020 nejvyšší. Nejnižší sklizeň 30,1 tis. tun byla zaznamenána v roce 2018. Na sklizni brambor v ČR se Plzeňský kraj podílel 5,2 % a v porovnání s ostatními kraji se umístil na pátém místě. Nejvyšší sklizeň brambor byla dosažena v krajích Vysočina (243,3 tis. tun) a Středočeském (159,4 tis. tun).

Hektarový výnos brambor celkem v roce 2020 činil v Plzeňském kraji 31,49 t/ha a v porovnání s rokem 2019 se zvýšil o 3,52 t/ha. Plzeňský kraj se v hektarovém výnosu v porovnání s ostatními kraji umístil na druhém místě za Jihočeským krajem (32,01 t/ha).

V roce 2020 bylo v Plzeňském kraji sklizeno 108,0 tis. tun olejnin celkem ze sklizňové plochy 32,9 tis. ha. Meziročně se sklizeň olejnin zvýšila o 7,7 %, zatímco rozsah sklizňové plochy se snížil o 3,5 %. Od roku 2016 byla sklizeň olejnin v roce 2020 třetí nejvyšší. V rámci časové řady byla nejvyšší sklizeň (121,9 tis. tun) v roce 2018 a naopak nejnižší (93,9 tis. tun) v roce 2017. Sklizeň olejnin v Plzeňském kraji tvořila z celkové sklizně v ČR 8,0 %. V porovnání s ostatním kraji se jednalo o pátý nejvyšší podíl. Nejvíce se na sklizni olejnin v ČR podílely kraje Středočeský (22,4 %) a Jihočeský (10,5 %).

Hektarový výnos olejnin celkem v roce 2020 dosáhl v Plzeňském kraji 3,28 t/ha, meziročně se zvýšil o 0,34 t/ha. Plzeňský kraj se v mezikrajském porovnání umístil na třetím místě za kraji Karlovarským (3,42 t/ha) a Jihočeským (3,32 t/ha).

 

V roce 2020 sklidili zemědělci v Plzeňském kraji 104,7 tis. tun řepky ze sklizňové plochy 30,1 tis. ha. Zatímco meziročně sklizeň vzrostla o 7,7 %, sklizňová plocha se zmenšila o 4,1 %. Mezi roky 2016–2020 byla sklizeň v roce 2020 třetí nejvyšší. Výše sklizně v Plzeňském kraji se pohybovala v rozmezí od 90,2 tis. tun v roce 2017 do 118,6 tis. tun v roce 2018. Na celkové sklizni v ČR se Plzeňský kraj podílel 8,4 % (páté místo mezi kraji). Nejvyšší podíly na sklizni v ČR byly zaznamenány v krajích Středočeském 22,9 % a Jihočeském 11,0 %.

Hektarový výnos řepky olejky v roce 2020 dosáhl v Plzeňském kraji 3,48 t/ha, meziroční zvýšení činilo 0,38 t/ha. Plzeňský kraj se umístil na čtvrtém nejvyšším místě v mezikrajském porovnání. Nejvyšší hektarové výnosy byly dosaženy v krajích Karlovarském (3,53 t/ha) a Jihočeském (3,53 t/h).

Pícnin na orné půdě bylo v Plzeňském kraji v roce 2020 sklizeno 568,1 tis. tun ze sklizňové plochy 54,4 tis. ha. Meziročně se sklizeň zvýšila o 12,9 % a sklizňová plocha se rozšířila o 6,6 %. V letech 2017–2020 byla sklizeň v roce 2020 nejvyšší. (Od roku 2017 se sklízejí pícniny na orně půdě ve vlhkosti 16 %, rok 2016 není srovnatelný s následujícími obdobími, protože do roku 2016 se pícniny na orné půdě sklízely v suchém stavu). Nejnižší sklizeň pícnin (406,2 tis. tun) byla zaznamenána v roce 2018. Na celkové sklizni pícnin v ČR se Plzeňský kraj podílel 10,7 % (čtvrtý nejvyšší mezikrajský podíl). Na sklizni pícnin na orně půdě v ČR měly nejvyšší podíl kraje Vysočina (16,7 %) a Středočeský (14,1 %).

Hektarový výnos pícnin na orné půdě v roce 2020 činil 10,44 t/ha a oproti roku 2019 vzrostl o 0,59 t/ha. Plzeňský kraj se v porovnání s ostatními kraji umístil na šestém místě. Nejvyšší hektarové výnosy byly dosaženy v krajích Olomouckém (11,85 t/ha) a Jihočeském (11,20 t/ha).

V roce 2020 bylo sklizeno v Plzeňském kraji 951,6 tis. tun kukuřice na zeleno a siláž ze sklizňové plochy 25,1 tis. ha. Meziročně se sklizeň zvýšila o 8,6 %, sklizňová plocha oproti roku 2019 nepatrně klesla, a to o 0,5 %. V období let 2017–2020 byla sklizeň v roce 2020 nejvyšší. (Od roku 2017 se sklízí kukuřice na zeleno a siláž ve vlhkosti 65 %, rok 2016 není srovnatelný s následujícími obdobími, protože do roku 2016 se uváděla sklizeň v čerstvém stavu na zeleno). Nejnižší sklizeň (697,7 tis. tun) byla zaznamenána v roce 2018. Plzeňský kraj tvořil 10,8 % z celkové sklizně v ČR a v porovnání s ostatními kraji se umístil na čtvrtém nejvyšším místě. Na celkové sklizni kukuřice na zeleno a siláž v ČR se nejvíce podílely kraje Vysočina (16,3 %) a Středočeský (14,0 %).

Hektarový výnos kukuřice na zeleno a na siláž v roce 2020 dosáhl v Plzeňském kraji 37,85 t/ha. Oproti roku 2019 se výnos zvýšil o 3,15 t/ha. V porovnání s ostatními kraji se Plzeňský kraj umístil na předposledním místě. Nejvyšší hektarové výnosy byly zaznamenány v Hl. městě Praze (45,74 t/ha) a Olomouckém kraji (43,26 t/ha).

V Plzeňském kraji bylo v roce 2020 sklizeno z trvalých travních porostů včetně pastvin 396,6 tis. tun pícnin v seně z celkové sklizňové plochy 117,3 tis. ha. Sklizeň pícnin v seně se meziročně zvýšila o 13,9 %, zatímco sklizňová plocha nepatrně klesla o 0,5 %. V období let 2016–2020 byla sklizeň pícnin v seně v roce 2020 druhá nejvyšší. V rámci časové řady se sklizeň pícnin v seně z trvalých travních porostů včetně pastvin pohybovala v rozmezí od 294,9 tis. tun v roce 2018 do 425,9 tis. tun v roce 2016. Na celkové sklizni pícnin v seně v ČR se Plzeňský kraj podílel 12,4 %. V mezikrajském porovnání se Plzeňský kraj umístil ve sklizni pícnin v seně na druhém místě za Jihočeským krajem (554,5 tis. tun).

Hektarový výnos pícnin v seně z trvalých travních porostů včetně pastvin v roce 2020 činil v Plzeňském kraji 3,38 t/ha, meziročně se zvýšil o 0,43 t/ha. Plzeňský kraj se v porovnání s ostatními kraji umístil na čtvrtém místě. Nejvyšší hektarové výnosy byly dosaženy v krajích Vysočina (3,49 t/ha) a Karlovarském (3,44 t/ha).

 

Mezi faktory, které ovlivňují hektarové výnosy jednotlivých zemědělských komodit, patří klimatické podmínky, zeměpisná poloha, biotické vlivy (vliv člověka, zvířat a okolní vegetace), složení půdy a správné střídání plodin. Chybějící živiny lze půdě dodávat vhodnými hnojivy.

V Plzeňském kraji se meziročně nejvíce zvýšila spotřeba hnojiv organických (o 61,4 tis. tun) a vápenatých (o 6,1 tis. tun). Naopak se snížila spotřeba hnojiv statkových (o 39,2 tis. tun) a organominerálních (o 1,3 tis. tun).

V letech 2016–2020 tvořila nejvyšší objem statková hnojiva (1 242,6 tis. tun), která se v roce 2020 snížila v porovnání s rokem 2016 o 50,1 tis. tun. Ze statkových hnojiv poklesl nejvíce hnůj o 83,2 tis. tun a kejda o 32,6 tis. tun. V rámci časové řady se snížil objem spotřebovávaných minerálních hnojiv a živin (o 1,9 tis. tun) a z těchto hnojiv poklesla nejvíce spotřeba dusíkatých hnojiv (o 1,5 tis. tun). V roce 2020 v porovnání s rokem 2016 vzrostl objem spotřebovávaných organických hnojiv (o 20,1 tis. tun) i vápenatých hnojiv (o 7,7 tis. tun).

Kontakt:

Ing. Zuzana Trnečková
Krajská správa ČSÚ v Plzni
Tel.: 377 612 253
E-mail: zuzana.trneckova@czso.cz

 

  • Sklizeň v Plzeňském kraji v roce 2020