Regionální makroekonomické ukazatele Plzeňského kraje

 

Makroekonomické regionální ukazatele jsou významné informace o hospodářském a sociálním stavu nebo vývoji regionu a jsou vedle dalších údajů nezbytné pro realizaci hospodářské a sociální politiky na regionální úrovni.

Propočty makroekonomických indikátorů za kraje ČR se provádí v rámci národních účtů ČSÚ a statistická agenda, která se touto oblastí zabývá, se nazývá Regionální účty.

 

Základními makroekonomickými výstupy regionálních účtů jsou:

  •     Hrubý domácí produkt (HDP)
  •     Hrubá přidaná hodnota (HPH)
  •     Čistý disponibilní důchod domácností (ČDDD)
  •     Tvorba hrubého fixního kapitálu (THFK)

 

Hrubý domácí produkt Plzeňského kraje

V roce 2016 dosáhl HDP v Plzeňském kraji 243,9 mld. Kč, tj. 5,1 % vytvořeného HDP v ČR. Podíl regionálního HDP na úhrnu za ČR se dlouhodobě pohybuje kolem 5 %. V mezikrajském srovnání představuje podíl vytvořeného regionálního HDP šestou nejvyšší hodnotu. Největšího podílu dosáhly kraje Hl. město Praha (25,0 %), Středočeský (11,6 %), Jihomoravský (10,8 %) a Moravskoslezský (9,8 %), naopak nejnižšího kraj Karlovarský (1,9 %).

 

Tabulka: Vybrané makroekonomické ukazatele za Plzeňský kraj

 

V roce 2016 byl zaznamenán v Plzeňském kraji meziroční nárůst HDP o 3,2 %. Vytvořený HDP na 1 obyvatele v Plzeňském kraji představuje 93,5 % průměru ČR a zaujímá v mezikrajském srovnání třetí místo za Hl. městem Prahou a Jihomoravským krajem. Postavení Hl. města Prahy je však z pohledu hodnocení HDP na obyvatele zcela výjimečné, k průměru ČR v roce 2016 dosáhl 207,5 %.

 

Tabulka: Vývoj regionálního HDP ve srovnatelných cenách, rok 1995 = 100 (%)

 

Téměř ve všech krajích došlo k růstu HDP mezi roky 2015 a 2016. Pouze v Ústeckém kraji došlo k jeho poklesu o 1,1 p.b. U Karlovarského kraje byl zaznamenán v roce 2012 pokles HDP pod úroveň roku 1995 a k překonání HDP z roku 1995 došlo až v roce 2015, a to o 0,2 p.b. Plzeňský kraj dosáhl v roce 2016 úrovně 166,0 % HDP z roku 1995.

 

Graf: Průměrné meziroční tempo růstu HDP mezi roky 2011 a 2016

 

Průměrným tempem meziročního růstu HDP mezi roky 2011–2016 ve výši 1,9 % se řadí Plzeňský kraj na 4. místo v ČR.

Tabulka: HDP na 1 obyvatele, průměr EU = 100, v EUR

 

Komparaci dosažených hodnot na krajské a národní úrovni při srovnání s průměrem EU umožňuje výše uvedená tabulka. Jako zajímavost lze uvést, že Česká republika v roce 2016 dosáhla ve srovnání s průměrem v roce 2011 nižší hodnoty HDP vůči průměru EU. Obdobně lze hodnotit vývoj i v ostatních krajích. Trendem let 2014–2017 je ve srovnání s průměrem EU nadprůměrný růst HDP ČR a lze tedy předpokládat zlepšení poměru celostátního HDP i krajských HDP k průměru EU.

 

Hrubý domácí produkt v PPS

Na příznivé výsledky hospodářství v Plzeňském kraji má pozitivní vliv úzká provázanost s ekonomikou německých regionů Horní Falc a Dolní Bavorsko, se kterými samospráva Plzeňského kraje dlouhodobě spolupracuje na řadě projektů.

Níže uvedená tabulka porovnává ekonomickou výkonnost Plzeňského kraje se sousedními regiony Bavorska1 a s průměry ČR a EU nejen v EUR, ale i v jednotce PPS (standard kupní síly), která eliminuje rozdíly v odlišné cenové hladině jednotlivých zemí. PPS vyjadřuje takový kurz mezi dvěma měnami, při kterém si je možné koupit v obou zemích stejné množství zboží.

 

Tabulka: Porovnání HDP v EUR a PPS se sousedními regiony Bavorska

 

Graf: Porovnání HDP na obyvatele v EUR a v PPS v roce 2016

 

Tvorba hrubého fixního kapitálu

THFK dosáhla v Plzeňském kraji v roce 2015 hodnoty 51,3 mld. Kč, což řadí kraj na 9. místo. V relativní hodnotě THFK na 1 obyvatele dosahuje Plzeňský kraj 77,2 % průměru ČR a i v tomto ukazateli se řadí na 9. místo mezi kraji.

 

Graf: Vývoj výše THFK a HDP v EU a Plzeňském kraji

 

Oproti vývoji THFK v EU zaznamenal tento ukazatel Plzeňského kraje mezi roky 2011–2014 pokles. Poté se jeho růst obnovil. Křivka THFK EU je víceméně konstantní s minimálními výkyvy od roku 2009 do roku 2013 a rokem 2014 začíná mírně růst. Poslední statistické údaje o výši THFK za Českou republiku za rok 2017 potvrzují navýšení ukazatele o 9,6 % oproti roku 2016 (zdroj Eurostat).

Významným odvozeným ukazatelem je míra investic jako podíl THFK k HDP. Ukazuje, kolik procent z HDP tvoří investice na daném území. V ČR činila míra investic za roky 2007–2017 v průměru 26,5 %, za EU ve stejném období 20,3 % a v Plzeňském kraji činila v letech 2007–2015 v průměru 24,9 % (údaje nejsou zatím na regionální úrovni za roky 2016 a 2017 k dispozici). Míra investic je tedy v ČR a Plzeňském kraji dlouhodobě vyšší než průměr za EU.

 

Čistý disponibilní důchod domácností

Ukazatel ČDDD je výsledkem tvorby a rozdělování důchodů v peněžní formě a je určen na konečnou spotřebu. Tento ukazatel se do značné míry využívá pro stanovení úrovně materiálního bohatství domácností v regionu. Hodnoty relativního ukazatele ČDDD na 1 obyvatele zaznamenaly v posledních letech rostoucí tendence. Plzeňský kraj v roce 2016 zaujímal hodnotou 220 976 Kč mezi kraji v ČDDD na 1 obyvatele 4. místo za Hl. městem Prahou, Středočeským a Jihomoravským krajem. V roce 2016 patřil Plzeňský kraj mezi čtyři regiony, jejichž hodnota ČDDD na 1 obyvatele přesáhla republikový průměr.

 

Graf: ČDDD na 1 obyvatele podle krajů (běžné ceny)

 

1 Dva ze sedmi vládních obvodů Svobodného státu Bavorsko.

 

Kontakt:

Ing. Jindřich Burian
Krajská správa ČSÚ v Plzni
T: 377 612 252
E-mail: jindrich.burian@czso.cz