Kriminalita, dopravní nehody, požáry v Plzeňském kraji v roce 2023

 

V Plzeňském kraji bylo v roce 2023 registrováno méně trestných činů než v předchozím roce. Nejvýraznější trestná činnost byla zaznamenána v okrese Plzeň-město. Počet dopravních nehod v regionu se značně zvýšil stejně jako věcná škoda jimi způsobená. Počet osob usmrcených při dopravní nehodě se meziročně snížil, stejně tak jako počet požárů i osob při nich zraněných.

Kriminalita v Plzeňském kraji

Podle údajů Policejního prezidia ČR bylo v Plzeňském kraji v roce 2023 spácháno 9 562 registrovaných trestných činů, což představuje meziroční pokles o 645 činů, tedy o 6,3 %. V dlouhodobé časové řadě zaujímá první místo se zcela nejvyšším počtem trestné činnosti rok 1999, ve kterém bylo spácháno celkem 18 446 registrovaných trestných činů, což je téměř dvojnásobek činů spáchaných v roce 2023. V celorepublikovém měřítku Plzeňský kraj tvoří 5,3 % registrované trestné činnosti a řadí se tak na šesté místo ze všech krajů. První místo připadá Praze s 22,6 %, naopak nejnižší trestná činnost byla páchána v Pardubickém kraji (2,7 %).

Celkové procento objasněnosti v Plzeňském kraji se pohybuje od roku 2010 v rozmezí 43,4–54,4 %. Rok 2023 přinesl 43,9 % objasněných registrovaných trestných činů, což je druhá nejnižší hodnota v časové řadě a oproti předchozímu roku došlo k nárůstu o 0,5 procentního bodu. V rámci celé České republiky se v roce 2023 nejméně dařilo objasnit trestné činy v Hl. m. Praze (25,1 %), naopak nejvyšší úspěšnost měl Ústecký kraj (60,5 %). Plzeňský region se svým podílem umístil na čtvrtém nejnižším místě ze všech krajů ČR.

 

Graf: Kriminalita v Plzeňském kraji

Trestná činnost v přepočtu na tisíc obyvatel středního stavu byla v roce 2023 nejvýraznější v Praze, Ústeckém a Moravskoslezském kraji, naopak nejlépe na tom byly kraje Pardubický, Vysočina a Zlínský. Plzeňský region se zařadil s 15,7 registrovanými trestnými činy na tisíc obyvatel na šestou pozici mezi kraji.

Kartogram: Kriminalita podle krajů

 

regionálního pohledu uspořádání Plzeňského kraje bylo nejvíce trestných činů registrováno v okrese Plzeň-město (4 389), což byla téměř polovina z celkového počtu registrovaných trestných činů v kraji, tj. 45,9 %. V tomto okrese bylo objasněno 32,5 % registrovaných případů, což je nejméně ze všech ostatních okresů, avšak tato hodnota je vyšší o 2,3 procentního bodu než v roce 2022. Nejvíc zde docházelo k trestným činům v podobě krádeží vloupáním (1 037). Nejvyšší procento objasněných trestných činů bylo zaznamenáno na Tachovsku (59,7 %), tj. o 3,4 procentního bodu méně než v předchozím roce. Nejnižší podíl na regionální trestné činnosti zastává okres Rokycany, kde bylo spácháno 616 registrovaných trestných činů, tj. 6,4 % z celého kraje a jednalo se převážně o ostatní majetkové činy a krádeže vloupáním. Ve srovnání s předchozím rokem došlo v okresech Plzeň-město, Domažlice a Klatovy k výraznému poklesu trestné činnosti a naopak v okresech Plzeň-jih, Plzeň-sever, Rokycany a Tachov došlo k nárůstu. Největší pokles byl zjištěn v okrese Plzeň-město, kde se trestná činnost oproti loňskému roku snížila o 574 spáchaných činů (o 11,6 %). Nejvýraznější navýšení bylo zaznamenáno ve sloučených okresech Plzeň-jih a Plzeň-sever, kde bylo meziročně spácháno o 72 činů více, tj. o 4,7 %. V okrese Tachov byl zjištěn nejnižší nárůst, a to jen o 4 registrované trestné činy.

Ze všech registrovaných trestných činů v roce 2023 v Plzeňském kraji převažovaly činy obecné povahy a jejich celkový podíl činil 77,7 %. Největší podíl trestných činů z obecné kriminality tvořily činy majetkové (65,9 %), z toho 33,7 % představovaly krádeže vloupáním, 32,8 % krádeže prosté a 33,6 % ostatní majetkové činy. Obecná kriminalita zahrnuje i činy násilné, a ty v roce 2023 činily 10,2 %, což je o 1,4 procentního bodu více než v roce předchozím. Hospodářská kriminalita se na celkovém počtu registrovaných trestných činů v kraji podílela 6,8 %. Jak u hospodářské (24,8 %), tak i u obecné (5,9 %) kriminality byl zaznamenán meziroční pokles.

Tabulka: Kriminalita v Plzeňském kraji a jeho okresech

 

 

Dopravní nehody v Plzeňském kraji

V Plzeňském kraji bylo v roce 2023 zaznamenáno celkem 4 611 dopravních nehod a proti roku 2022 vzrostl jejich počet o 721 případů, tj. 18,5 %. Nejvíce dopravních nehod se stalo ve Středočeském kraji (16 332), téměř pětinový podíl z celé České republiky, a nejméně v kraji Karlovarském (2 670) s podílem 2,8 % v ČR. Ve sledované časové řadě od roku 2010 byl nejmenší počet zaznamenaných nehod v Plzeňském kraji právě v roce 2010 a poté v roce 2014, přičemž od tohoto roku byl sledován rostoucí trend až do roku 2019. Od roku 2020 měl tento ukazatel spíše kolísavý charakter, v roce 2023 byl zjištěný počet nehod nejvyšší od roku 2010. Vývoj počtu dopravních nehod byl kromě jiného ovlivněn i opatřeními souvisejícími s covidem-19.

Nehodovost v kraji v přepočtu na tisíc obyvatel středního stavu byla v dlouhodobém vývoji nejvyšší právě v roce 2023, meziročně zde došlo k navýšení o 1,1 nehod na tisíc obyvatel. Plzeňský kraj měl v roce 2023 čtvrtou nejnižší nehodovost (7,6 nehod na tisíc obyvatel) ve srovnání s ostatními kraji a oproti celorepublikové hodnotě byla v regionu nižší o 1,2. Nejlépe na tom byli v Jihomoravském kraji (4,8 nehod na tisíc obyvatel), naopak nejvyšší nehodovost byla zaznamenána v Libereckém kraji (11,7 nehod na tisíc osob).

 

Graf: Dopravní nehody v Plzeňském kraji

 

Věcné škody na majetku způsobené dopravními nehodami v roce 2023 na území Plzeňského kraje dosáhly částky 382,0 mil. Kč, tj. 5,0 % z celkové výše věcné škody všech krajů. Tímto podílem se v celorepublikovém srovnání Plzeňský kraj umístil na desátém místě. Nejvíce věcných škod vzniklo na území Středočeského (18,4 %) a naopak nejméně jich bylo zaznamenáno v Karlovarském kraji (2,1 %). Oproti předchozímu roku výše majetkových škod v Plzeňském regionu narostla téměř o 89,6 mil. Kč, tj. o 30,6 %.

V Plzeňském kraji bylo při dopravních nehodách v roce 2023 usmrceno celkem 27 osob, o 4 méně než v roce předchozím. Některé dopravní nehody měly za následek 1 788 zranění, z toho bylo 89 osob zraněných těžce a 1 699 lehce. Meziročně tak bylo o 203 osob více zraněných lehce a o 6 těžce. V počtu dopravních nehod s následkem smrti se Plzeňský kraj v celorepublikovém srovnání zařadil na deváté místo stejně jako v počtu osob s těžkým zraněním. Co se týče kategorie osob s lehkým zraněním, zde zaujímá kraj sedmé místo. Nejhorší situace byla ve Středočeském kraji, kde došlo k nejvyššímu počtu nehod s tragickými následky, usmrceno při nich bylo 17,4 % ze všech v ČR, těžce zraněných bylo 16,1 % a lehce zraněných 13,5 % ze všech zraněných v ČR. Naopak nejméně tragických dopravních nehod bylo v Karlovarském kraji, kde bylo usmrceno 15 osob, tj. 3,3 %, lehká zranění tvořila 2,8 % a o místo s nejmenším podílem těžce zraněných se Karlovarský kraj dělí s Libereckým a shodně tak tvoří 3,4 % všech lehce zraněných v republice.

Plzeňský kraj se zařadil na šesté místo s tragickými následky dopravních nehod (5,9 úmrtí na 1 tis. nehod) a oproti republikové hodnotě došlo v regionu o 1,1 úmrtí více. Mezi kraji byla nejhorší situace v Jihočeském kraji (10,1 úmrtí na 1 tis. nehod), naopak nejméně dopravních nehod s tragickými následky bylo registrováno v Praze (1,5 úmrtí na 1 tis. nehod).

Tabulka: Dopravní nehody podle krajů

 

Podle údajů Policejního prezidia ČR byla v roce 2023 největší nehodovost v rámci všech krajů v obcích, kde se událo celkem 63 026 (66,4 %), a bylo zde také zaznamenáno nejvíce osob s lehkým zraněním (55,8 %). Nejvíce tragických následků však měly nehody vzniklé mimo obce, a to 72,1 % usmrcených osob, více než polovina z nich bylo těžce zraněno a věcná škoda na majetku zde činila 3 504,9 mil. Kč, což je téměř polovina z celkové výše hmotné škody všech krajů. Největší podíl na dopravních nehodách mají řidiči osobních automobilů bez přívěsu (44 671 nehod). V 18 123 případech nebyl viník nehody zjištěn nebo z místa ujel. Nejvíce dopravních nehod se událo v pátek (15 606) a naopak nejmenší nehodovost byla v neděli (10 317).

V celé republice se nejvíce dopravních nehod událo na místních komunikacích (47 118), usmrceno při nich bylo 67 osob, což činí 14,7 % ze všech usmrcených osob. Ve srovnání s rokem 2022 se jedná o nárůst o 10 195 událostí a o 24 osob při nich zemřelých. Nejmenší počet dopravních nehod si připisuje účelová komunikace, kam patří například polní a lesní cesty, a to 274 událostí s 8 usmrcenými osobami. Nejméně usmrcených osob bylo na ostatních účelových komunikací, a to 1 osoba. Naopak nejvíce tragických dopravních nehod bylo zaznamenáno na silnicích I. třídy, kde tento počet činil 162 osob, tedy více než třetinu.

Velké množství dopravních nehod bylo zaviněno pod vlivem návykových látek jako jsou alkohol a drogy. V Plzeňském kraji se alkohol prokázal u 306 případů. V rámci celorepublikového srovnání se Plzeňský region s tímto počtem umístil na sedmé příčce s největším počtem dopravních nehod způsobených vlivem alkoholu. Případů s drogami bylo výrazně méně, a to celkem 32 událostí. S tímto počtem kraji připadá páté místo hned po Moravskoslezském, kde bylo prokázáno 35 případů s drogami. Nejvíce dopravních nehod způsobených pod vlivem návykových látek bylo zaznamenáno ve Středočeském kraji, a to 759 událostí, tj. 15,3 % ze všech případů České republiky. Naopak nejméně nehod tohoto druhu se stalo v Kraji Vysočina, kde celkový počet nehod činil 148, tedy 3,0 % z celorepublikového součtu.

 

Požáry v Plzeňském kraji

Zdrojem údajů o požárech a zásahů hasičských záchranných sborů pro ČSÚ jsou data zpracovaná hasičskými záchrannými sbory. V roce 2023 došlo v kraji ke vzniku 1 169 požárů, což znamená meziroční pokles o 12,4 %. Mezi kraji se Plzeňský region zařadil na třetí místo s výší počtu požárů v přepočtu na tisíc obyvatel středního stavu (1,9 požárů na tisíc obyvatel), nejvíce jich bylo evidováno v Karlovarském, nejméně pak ve Zlínském kraji. Plzeňský kraj se na celkovém počtu požárů v ČR podílel 6,6 %.

Škoda způsobená požáry v roce 2023 byla vyčíslena na 252,1 mil. Kč, v meziročním srovnání došlo k výraznému nárůstu (o 83,4 %). Přepočtená hodnota škody na 1 požár v Plzeňském kraji činila 215,7 tis. Kč a z celorepublikového pohledu byla nižší o 103,3 tis. Kč než průměr ČR (318,9 tis. Kč). Během zásahů hasičských záchranných sborů byl před požárem v Plzeňském regionu uchráněn majetek v hodnotě 844,8 mil. Kč.

V roce 2023 bylo při požárech v Plzeňském kraji zraněno celkem 83 osob a ve sledovaném období posledních deseti let se jednalo o čtvrtou nejvyšší hodnotu počtu zraněných osob v kraji (nejvíce zraněných bylo v roce 2018, a to přesně 100). V meziročním srovnání počet zraněných jen mírně klesl (o 2 osoby).

Z regionálního pohledu byl největší podíl požárů zaznamenán v okrese Plzeň-město (29,9 %), naopak nejnižší hodnoty nabyl tento ukazatel v okrese Rokycany (7,9 %). Nejvíce požárů v rámci kraje na tisíc obyvatel středního stavu bylo v roce 2023 evidováno v okrese Tachov (2,5), nejméně pak na Plzeňsku (okresy Plzeň-jih a Plzeň-město shodně 1,7).

Na přímých škodách způsobených požáry se nejvíce podílel okres Plzeň-jih (31,7 %), přímá škoda zde dosáhla částky 79,9 mil. Kč. Škoda způsobená požáry byla naopak nejnižší na Domažlicku, kde dosáhla částky 19,5 mil. Kč. Relativní ukazatel přímé škody na 1 požár byl také nejvyšší v okrese Plzeň-jih (660,7 tis. Kč), nejnižší naopak v okrese Plzeň-město (74,3 tis. Kč). Nejvyšší podíl uchráněného majetku kraje před požáry byl zaznamenán na Tachovsku (22,6 %), a to v hodnotě 190,5 mil. Kč.

 

Tabulka: Požáry v Plzeňském kraji a jeho okresech

Graf: Požáry v Plzeňském kraji

 

Kontakt: 

Mgr. Tereza Mildorfová
Krajská správa ČSÚ v Plzni
Tel.: 377 612 108
E-mail: tereza.mildorfova@czso.cz

  • Kriminalita, nehody, požáry v Plzeňském kraji v roce 2023 (aktualita v pdf)
  • Kriminalita podle krajů v roce 2023 (kartogram)
  • Kriminalita v Plzeňském kraji a jeho okresech v roce 2023 (tabulka 1)
  • Dopravní nehody podle krajů v roce 2023 (tabulka 2)
  • Požáry v Plzeňském kraji a jeho okresech v roce 2023 (tabulka 3)