Energetika v Plzeňském kraji v roce 2022

 

Plzeňský kraj nepatří v porovnání s ostatními kraji k významným producentům elektrické energie. Mezi podstatné výrobce elektrické energie v kraji patří parní elektrárny. Na výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů energie se podílí významně biomasa, fotovoltaika a bioplyn. Meziročně došlo ke snížení spotřeby elektrické energie a zemního plynu nejvíce u domácností.

V roce 2022 činil instalovaný výkon elektrárenských soustrojí (součet jmenovitých výkonů jednotlivých energetických soustrojí k poslednímu dni sledovaného období) v regionu 573,2 MW a jeho podíl na ČR představoval 2,8 %. Nejvyšší instalovaný výkon měly elektrárny parní (262,1 MW) a fotovoltaické (212,3 MW), které tvořily více než 80 % instalovaného výkonu v regionu.

V kraji bylo v roce 2022 vyrobeno 1 446,6 GWh elektřiny brutto. Výroba elektřiny se meziročně zvýšila o 1,3 %, přičemž k nárůstu výroby v Plzeňském kraji došlo ve všech typech elektráren kromě plynových a spalovacích. Nejvyšší meziroční nárůst vyrobené elektřiny zaznamenaly fotovoltaické elektrárny, a to o 13,1 GWh. Plzeňský kraj se podílel 1,7 % na celkové výrobě elektřiny v ČR. Region se tak řadí mezi 8 krajů s nižším podílem na celkové výrobě elektřiny v ČR. Více než dvě třetiny elektrické energie bylo vyprodukováno v kraji Ústeckém (27,5 %), Jihočeském (20,9 %) a na Vysočině (18,8 %). V České republice bylo v roce 2022 vyrobeno 84 503,1 GWh elektřiny brutto. Téměř poloviční podíl produkce elektřiny pochází z parních elektráren (41 017,3 GWh) a více než třetina elektrické energie byla vyrobena v jaderných elektrárnách (31 021,8 GWh).

Instalovaný výkon elektrárenských soustrojí a výroba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2022

Zdroj: Energetický regulační úřad

Graf: Instalovaný výkon elektrárenských soustrojí a výroba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2022

Majoritním producentem elektřiny v Plzeňském kraji jsou parní elektrárny. V roce 2022 zde bylo vyrobeno 876,4 GWh elektrické energie, tj. 60,6 % z celkového objemu vyrobené elektřiny v kraji. V regionu se významně podílely na výši vyrobené elektrické energie také elektrárny plynové a spalovací (17,5 %) a fotovoltaické (15,5 %). Krajský podíl na celkově vyrobené elektřině v ČR získané z jednotlivých elektráren představoval 2,1 % z parních elektráren, 6,5 % z plynových a spalovacích elektráren a 9,7 % z fotovoltaických elektráren. Nejvíce elektrické energie z parních elektráren v republice se vyrobilo v krajích Ústeckém (49,5 %), Pardubickém (15,4 %) a Středočeském (12,8 %). V plynových a spalovacích elektrárnách bylo vyrobeno nejvíce elektřiny na Vysočině (12,9 %), v Moravskoslezském (12,4 %) a Středočeském (10,6 %) kraji. Fotovoltaické elektrárny dominovaly s produkcí elektrické energie v Jihomoravském (23,1 %), Středočeském (11,8 %) a Jihočeském (11,7 %) kraji. Plzeňský kraj se umístil na čtvrtém místě se svým podílem elektřiny vyrobené ve fotovoltaických elektrárnách.

Tabulka: Výroba elektřiny brutto v Plzeňském kraji

V roce 2022 se v Plzeňském kraji vyrobilo 796,4 GWh elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Jednalo se tak o nadpoloviční podíl (55,1 %) na celkově vyrobené elektřině v kraji. V regionu se na výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů podílela nejvíce biomasa (28,7 %), následovala výroba elektrické energie získaná ve fotovoltaických elektrárnách (28,1 %) a spalováním bioplynu (26,9 %). V mezikrajském porovnání se Plzeňský kraj ve výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů energie umístil na pátém místě. Republikový podíl elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů na vyrobené elektřině celkem v ČR činil 12,4 %. V České republice se nejvíce podílely na výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů biomasa (25,5 %) a bioplyn (25,1 %). Významná byla také výroba elektrické energie získaná z fotovoltaických a vodních elektráren. Největší množství elektřiny z obnovitelných zdrojů bylo vyprodukováno v krajích Středočeském (1 961,8 GWh), Ústeckém (1 610,5 GWh) a Jihomoravském (1 152,8 GWh).

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů energie podle technologií a paliv v roce 2022

Zdroj: Energetický regulační úřad

Graf: Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů energie podle technologií a paliv v roce 2022

V roce 2022 bylo v Plzeňském kraji spotřebováno 2 977,6 GWh elektřiny netto. Meziroční spotřeba elektřiny byla nižší o 4,9 %. Region se podílel 5,2 % na celkové spotřebě elektřiny v ČR. V krajích Středočeském, Moravskoslezském, Ústeckém a Praze byla spotřebována téměř polovina z celkové spotřeby elektřiny v republice. Podle odvětví se podílely nejvíce na spotřebě elektřiny průmysl (38,5 %), domácnosti (30,3 %) a obchod, služby, školství a zdravotnictví (24,7 %). Meziročně se spotřeba elektřiny výrazně snížila nejvíce v domácnostech o 106,5 GWh, energetice o 54,9 GWh, v odvětví obchodu, služeb, školství a zdravotnictví o 42,5 GWh. Jediný sektor zaznamenal meziroční zvýšenou spotřebu elektřiny, a to průmysl, kde spotřeba vzrostla o 58,5 GWh. Snížená spotřeba elektřiny v roce 2022 byla ve velké míře ovlivněna její tržní cenou.

Spotřeba elektřiny netto*) podle odvětví v roce 2022

Zdroj: Energetický regulační úřad

Graf: Spotřeba elektřiny netto*) podle odvětví v roce 2022

Tabulka: Spotřeba elektřiny netto v Plzeňském kraji

Spotřeba elektřiny netto v domácnostech na 1 obyvatele v roce 2022 v Plzeňském kraji činila 1 506,3 kWh. V porovnání s průměrem ČR (1 459,4 kWh) byla spotřeba elektřiny v domácnostech na 1 obyvatele v Plzeňském kraji vyšší o 46,9 kWh. Ve spotřebě elektřiny v domácnostech na 1 obyvatele se v mezikrajském porovnání umístil Plzeňský region na pátém místě. Nejvyšší spotřeba byla zaznamenána v tomto ukazateli v kraji Středočeském (2 054,8 kWh), naopak nejnižší vִ Praze (1 160,3 kWh). Meziročně se v Plzeňském kraji spotřebovalo o 239,5 kWh méně, což znamenalo pokles spotřeby elektřiny v domácnostech na 1 obyvatele o 13,7 %.

Kartogram: Spotřeba a výroba elektřiny v roce 2022

V roce 2022 bylo v Plzeňském kraji spotřebováno 348,2 mil. m3 zemního plynu, meziročně tak došlo ke snížení spotřeby o 54,7 mil. m3, tj. pokles o 13,6 %. Spotřeba zemního plynu dodaného konečným zákazníkům v roce 2022 dosáhla v Plzeňském kraji 3 761,1 GWh a v porovnání s rokem 2021 poklesla o 541,4 GWh. Na spotřebě zemního plynu měli podstatný podíl velkoodběratelé (42,7 %), druhé v pořadí byly domácnosti (28,2 %). Z celkové spotřeby zemního plynu dodaného konečným zákazníkům v ČR (7 420,8 mil. m3) byl zaznamenán nejvyšší podíl spotřeby v Ústeckém kraji (14,7 %), nejméně pak bylo spotřebováno na Karlovarsku (2,6 %). Plzeňský kraj se podílel na celkové spotřebě zemního plynu v ČR 4,7 %.

Spotřeba zemního plynu v domácnostech na 1 odběratele (domácnost) v roce 2022 byla nejvyšší ve Středočeském kraji (1 016,0 m3), naopak nejnižší v kraji Moravskoslezském (568,3 m3). V Plzeňském kraji činila tato spotřeba 673,0 m3. Meziročně se v kraji spotřeba zemního plynu v domácnostech v průměru na 1 odběratele snížila o 173,4 m3, což znamenalo pokles více než o pětinu.

Rok 2022 byl ovlivněn válečným konfliktem na Ukrajině, což mělo nepříznivý dopad na trhy s energiemi. Ve srovnání s rokem 2021, kdy byla zaznamenána nejvyšší hodnota spotřeby plynu od roku 2005, se jednalo o výrazný meziroční pokles právě v roce 2022. Řada úsporných opatření a přechod zákazníků na jiné zdroje energie podpořené i mírnějším průběhem počasí v zimním období roku 2022 způsobily úsporu spotřeby zemního plynu o 20 %. Dovoz plynu ze zahraničí do plynárenské soustavy ČR dosáhl v roce 2022 hodnoty 27 085 mil. m3, meziročně se jednalo o pokles 40,7 %. Téměř veškerý zemní plyn byl do republiky dovezen přes hraniční předávací stanice s Německem.

Tabulka: Spotřeba zemního plynu*) v Plzeňském kraji

Výdaje za energie zjišťuje ČSÚ každoročně na základě výběrového šetření EUSILC o příjmech a životních podmínkách domácností pod názvem „Životní podmínky“. Cílem tohoto šetření je dlouhodobé získávání srovnatelných dat o sociální situaci domácností. Při interpretaci těchto výsledků šetření je třeba mít neustále na paměti, že jsou zatíženy statistickou chybou.

V Plzeňském kraji měla domácnost v roce 2022 průměrný měsíční výdaj za elektřinu 1 855 Kč a za plyn z dálkového zdroje 856 Kč. Meziročně v kraji vzrostly průměrné měsíční náklady 1 domácnosti vynaložené na elektřinu a plyn téměř o pětinu, tedy o 446 Kč. V ČR představovaly průměrné měsíční výdaje na 1 domácnost za elektřinu 1 973 Kč a za plyn z dálkového zdroje 1 026 Kč. Nejvyšší průměrný měsíční výdaj za elektřinu v 1 domácnosti měli obyvatelé Středočeského kraje (2 312 Kč) a za plyn obyvatelé v Jihomoravském kraji (1 468 Kč).

Graf: Průměrné měsíční náklady na bydlení domácnosti v Plzeňském kraji a ČR (elektřina a plyn)

____________________________________

 

Pozn.: Celková výroba elektřiny brutto = celková výroba elektřiny na svorkách generátorů;

Celková spotřeba elektřiny netto = spotřeba elektřiny v odběrných místech provozovatelů regionálních distribučních soustav a spotřeba subjektů přímo napojených na danou výrobnu;

Spotřeba zemního plynu v členění podle krajů zahrnuje objem plynu dodaného koncovým zákazníkům. Nezahrnuje vlastní spotřebu zemního plynu při distribuci, ztráty, změnu akumulace v distribučních soustavách, vlastní spotřebu výrobců plynu při jeho těžbě a plyn určený pro pohon kompresních stanic v přepravní soustavě.


Kontakt:

Ing. Lenka Hamouzová
Krajská správa ČSÚ v Plzni
T: 377 612 145
E-mail: lenka.hamouzova@czso.cz

 

  • Energetika v Plzeňském kraji v roce 2022 (aktualita v pdf)
  • Spotřeba a výroba elektřiny v roce 2022 (kartogram)
  • Výroba elektřiny brutto v Plzeňském kraji (tabulka)
  • Spotřeba elektřiny netto v Plzeňském kraji (tabulka)
  • Spotřeba zemního plynu v Plzeňském kraji (tabulka)