V Jihočeském kraji se v roce 2021 již potřetí v řadě zvýšila zalesňovaná plocha

 

V Jihočeském kraji bylo loni zalesněno a uměle obnoveno o 40,6 % více hektarů půdy než v roce předchozím. Objem těžby dřeva se meziročně snížil o 24,8 %. Zpracovaná nahodilá těžba dřeva (bez kůry) tvořila 74,6% podíl z celkového množství vytěženého dřeva v kraji.

Lesy Jihočeského kraje dlouhodobě tvoří svou rozlohou největší část (14,2 %) z celkové výměry lesů ČR. Ke konci roku 2021 se rozprostíraly na téměř 380,6 tis. ha, jejich výměra se meziročně zvýšila o 0,1 % (+316 ha). Podíl porostní půdy na lesních pozemcích kraje tvořil 97,4 %. Druhá a třetí největší část z rozlohy lesů ČR náleží krajům, kde lesní plocha mírně překročila hranici 11% podílu na rozloze lesů ČR – Plzeňský kraj (309,1 tis. ha) a Středočeský kraj včetně hl. m. Prahy (305,4 tis. ha).

Graf 1 Zalesňování a přirozená obnova lesa v Jihočeském kraji
Graf 1 Zalesňování a přirozená obnova lesa v Jihočeském kraji

Rok 2021 byl pro české lesy významný hlavně v oblasti zalesnění a obnovy lesa provedené uměle. V Jihočeském kraji se již potřetí za sebou meziročně zvýšilo množství zalesňované plochy, zalesněno a obnoveno uměle bylo o 1 426 ha lesa více než v předchozím roce. Díky tomuto výraznému přírůstku (+40,6 %) stoupl podíl kraje na zalesňování Česka o 1,7 procentního bodu na 12,1 %. S celkem 4,9 tis. ha uměle zalesněné a obnovené lesní plochy se tak Jihočeský kraj posunul v mezikrajském srovnání ze čtvrté na třetí pozici, a to za Kraj Vysočina (22,9% podíl) a Jihomoravský kraj (12,4% podíl).

Na jihu Čech se nejčastěji vysazovaly jehličnaté dřeviny – preferovaný smrk na 1 703 ha půdy a borovice na 505 ha. Podíl jehličnanů na zalesnění kraje se meziročně snížil o 1,4 procentního bodu na 59,6 %, naproti tomu podíl listnatých dřevin se zvýšil na 40,4 %. Dubem bylo osázeno 814 ha půdy, bukem 745 ha.

Nová generace lesa vytvořená přirozenou obnovou vznikla na 753 ha půdy. Podíl Jihočeského kraje na přirozené obnově lesa v České republice činil 8,3 %, tj. o 0,2 procentního bodu méně oproti předchozímu roku.

V České republice bylo zalesněno a obnoveno sadbou a síjí o 7 008 ha půdy více než v předchozím roce, díky tomuto nárůstu (+20,8 %) dosáhla zalesněná plocha 40,7 tis. ha. V mezikrajském srovnání jednoznačně největší nárůst (+50,4 %) zalesňované plochy zaznamenal již výše zmíněný Kraj Vysočina, kde se zalesnilo a obnovilo uměle více než 9,3 tis. ha. Naproti tomu pouze ve třech krajích ČR se výměra zalesňování meziročně snížila.

Graf 2 Těžba dřeva v Jihočeském kraji
Graf 2 Těžba dřeva v Jihočeském kraji

Objem těžby dřeva v roce 2021 v Jihočeském kraji meziročně klesl o čtvrtinu (−1 192,4 tis. m³). Vytěžilo se celkem 3 614,3  tis. m³ dřeva bez kůry. Jehličnany v celkové těžbě výrazně převažovaly, nejvíce se těžil smrk (2 971,6 tis. m³). Podíl listnatých dřevin činil 2,8 % s převažující těžbou buku (38,6 tis. m³). I přes prudký pokles množství vytěženého dřeva jižní Čechy se svým 11,9% podílem na celkové těžbě v ČR setrvaly mezi prvními třemi kraji s nejvyšším objemem těžby, i když se v pomyslném žebříčku v meziročním srovnání propadly z druhé příčky na třetí, a to za Kraj Vysočina (24,6% podíl) a za Středočeský kraj vč. hl. m. Prahy (13,1% podíl). Objem těžby dřeva se snížil ve většině krajů ČR, pouze ve čtyřech z nich došlo k nárůstu. V Česku souhrnně meziročně poklesl objem těžby dřeva o 15,4 %.

Podíl zpracované nahodilé těžby dřeva (bez kůry) v Jihočeském kraji se v  roce 2021 meziročně snížil o 19,0 procentního bodu a činil 74,6 % z celkového těžby kraje.

Objem zpracované nahodilé těžby v kraji zaznamenal prudké meziroční snížení o 40,1 % (−1 802,8 tis. m³), celkem představoval 2 695,7 tis. m³. Pokles objemu zpracované nahodilé těžby v rámci celého Česka činil 22,5 %. Jihočeský kraj dosáhl třetího nejvyššího podílu (10,3 %) na množství zpracované nahodilé těžby dřeva v ČR.

Nejčastěji se v Jihočeském kraji získávalo dřevo v rámci nahodilé těžby v důsledku poškození hmyzem, která se podílela na celkové zpracované nahodilé těžbě 63,1 %. Pokles oproti předchozímu období činil 51,0 %, celkem se vytěžilo 1 699,9 tis. m³. Stále se odstraňovaly následky škod způsobených kůrovcovou kalamitou. Těžba v důsledku živelních příčin se meziročně snížila o 8,1 % na 841,3 tis. m³ a na celkové zpracované nahodilé těžbě kraje se podílela 31,2 %.

Graf 3 Zpracovaná nahodilá těžba dřeva v Jihočeském kraji
Graf 3 Zpracovaná nahodilá těžba dřeva v Jihočeském kraji

Prořezávky, čistky a plecí seče v mladých nedospělých porostech se v kraji realizovaly na ploše 3 684 ha. Z probírek, prováděných jako výchovné zásahy v předmýtních lesních porostech, se celkem vytěžilo 342,3 tis. m³ dřeva bez kůry na ploše 5 346 ha. Těžba z probírek zaznamenala meziroční zvýšení produkce dřeva o 133 % (+195,4 tis. m³). Rozloha lesní půdy ošetřené chemicky a biologicky se zvýšila o 37,8 % (+2 049 ha), celkem tak bylo ošetřeno téměř 7,5 tis. ha lesní půdy.

Tab. Vybrané údaje o lesnictví v Jihočeském kraji
Tab. Vybrané údaje o lesnictví v Jihočeském kraji

Celková suma náhrad obdržených od nájemců honiteb za škody způsobené zvěří, případně ohodnocení škod z vlastních honiteb způsobených zvěří, byla vlastníky jihočeských lesů vyčíslena celkem na 5 112 tis. Kč. Ve srovnání s ostatními kraji ČR byla na jihu Čech velikost těchto škod nejvyšší, meziročně se zde navýšila o 23,9 % (+985 tis. Kč). Jihočeský kraj se podílel na zvěří způsobených škodách v ČR 13,1 %.

 • V Jihočeském kraji se v roce 2021 již potřetí v řadě zvýšila zalesňovaná plocha (komentář ve formátu PDF)
 • Vybrané údaje o lesnictví v Jihočeském kraji
 • Další informace:
 • Lesnictví - 2021 Odkaz [nové okno]
 • Zalesňování a přirozená obnova dle krajů v roce 2021
 • Těžba dřeva dle krajů v roce 2021
 • Kontakt:

  Ing. Ivana Vacková
  KS ČSÚ v Českých Budějovicích
  e-mail:  ivana.vackova@czso.cz
  tel.: 386 718 321, 730 518 926