Obyvatelstvo v obcích a městech Jihočeského kraje v roce 2022

 

Na konci roku 2022 žilo na území Jihočeského kraje celkem 652 303 obyvatel, z tohoto počtu pak 330 951 žen. Dětská populace (0 až 14 let) byla zastoupena z 16,0 % a seniorská (65 a více let) celkem z 21,3 %.

 

Na konci května byla Českým statistickým úřadem zveřejněna podrobná data o konečném stavu a pohybu obyvatel za uplynulý rok až do úrovně jednotlivých měst a obcí. Tato bilance obyvatel mezi sčítáními lidu, domů a bytů (SLDB) navazuje na předchozí roky a je možné sledovat v časovém horizontu demografický vývoj na daném konkrétním území.

Demografická bilance se vytváří tak, že se k výsledkům posledního sčítání přičítají narození a přistěhovalí a odečítají se zemřelí a vystěhovalí. Z bilance obyvatel dané obce nebo města je také možné vyčíst, kolik bylo uzavřeno sňatků a kolik manželství skončilo rozvodem. Z dat je také možné sledovat věkovou strukturu konkrétního území, vyjádřenou počty obyvatel určitého věku nebo průměrným věkem obyvatel v obci.

Z celkového počtu obyvatel žilo v roce 2022 na území kraje 16,0 % dětí (ve věku do 14 let), podíl obyvatel v produktivním věku byl celkem 62,7 % a ve věku 65 a více let bylo celkem 21,3 % obyvatel. V kraji žilo k 31. prosinci 2022 téměř 4 tisíce obyvatel, kteří již oslavili svoje devadesáté a případně další narozeniny. Průměrný věk obyvatel kraje byl 43,1 let (muži 41,8 let, ženy 44,3 let). Na území kraje bylo v roce 2022 stále věkově nejmladší obyvatelstvo v okrese Český Krumlov (42,1 let), naopak nejstarší obyvatelstvo měl okres Písek (44,0 let).

Tab. 1 Věková struktura obyvatelstva Jihočeského kraje k 31. 12. 2022

Tab. 1 Věková struktura obyvatelstva Jihočeského kraje k 31. 12. 2022

Jihočeský kraj má dlouhodobě nejmenší hustotou zalidnění v ČR (64,9 obyvatel na km2), velká část obyvatelstva žije ve městech, v roce 2022 to bylo 63,4 %. V krajském městě mělo v minulém roce svoje bydliště 14,8 % ze všech obyvatel kraje. Přes 34 tisíc obyvatel žije ve městě Tábor, třicetitisícové město je Písek. Okolo 20 tis. obyvatel žije ve městech Strakonice a Jindřichův Hradec. Více než 11 tisíc obyvatel žije v Českém Krumlově a Prachaticích.

Obcemi s nejmenším počtem obyvatel byly Minice (PI), kde ke konci roku 2022 žilo 30 obyvatel, na pomyslném druhém místě byla Zadní Střítež (TA) s 33 obyvateli a na třetím Chobot (ST) s 37 obyvateli. Z celkového počtu 624 obcí kraje mělo 87 obcí méně než 100 obyvatel, včetně vojenského újezdu Boletice, který je bez obyvatel.

Tab. 2 Demografická nej… Jihočeského kraje k 31. 12. 2022

Tab. 2 Demografická nej… Jihočeského kraje k 31. 12. 2022

V relativním vyjádření (přepočet na 1 000 obyvatel) zaznamenala nejvyšší přirozený přírůstek obyvatelstva obec Lužice v okrese Prachatice, kde k tomuto prvenství stačilo, že se v obci v roce 2022 narodily dvě děti a nikdo nezemřel. Je však nutné zdůraznit, že se jedná o obec s velmi malým počtem obyvatel. Naopak nejvyšší relativní přirozený úbytek byl zaznamenán v obci Vacovice z okresu Strakonice, kde zemřeli čtyři lidé, a nikdo se nenarodil. Opět se jedná se početně o jednu z nejmenších obcí. Kladná přirozená měna byla v roce 2022 zaznamenána pouze u 198 obcí kraje, v ostatních obcích a městech se jednalo o úbytky obyvatel přirozenou měnou nebo byla přirozená měna nulová.

Nejvyšší relativní migrační přírůstek zaznamenala obec Pístina v okrese Jindřichův Hradec. Nicméně vysoké migrační přírůstky byly zaznamenány ve více obcích, pravděpodobně v důsledku přistěhování osob s udělenou dočasnou ochranou (uprchlíci).

Na druhé straně nejvyšší migrační úbytek byl v roce 2022 zaznamenán v obci Županovice v okrese Jindřichův Hradec, ale je nutno připomenout, že se jedná o velmi malou obec a k vysokému migračnímu úbytku stačilo odstěhování čtyř osob.

Kart. Celkový přírůstek/úbytek obyvatel v obcích Jihočeského kraje v letech 2018–2022
 

Kart. Celkový přírůstek/úbytek obyvatel v obcích Jihočeského kraje v letech 2018–2022

Nejvyšší celkový relativní přírůstek byl zaznamenán v již zmiňované Pístině, na druhém místě se umístily Nové Hutě (okres Prachatice) a na třetím Krašlovice (okres Strakonice). Naopak nejvyšší celkový relativní úbytek obyvatel byl v roce 2022 zaznamenán v obcích Županovice (okres Jindřichův Hradec), Stehlovice (okres Písek) a Báňovice (okres Jindřichův Hradec). Je však nutné zdůraznit, že tyto hodnoty jsou výrazně zkresleny malým počtem obyvatel v těchto obcích, a i nepatrná změna v počtu obyvatel značně ovlivní relativní hodnoty.

absolutních hodnotách počtu obyvatel si přirozenou měnou nejvíce polepšily obce Srubec (+26), Včelná (+19) a Ledenice (+16). Naopak nejvýraznější nepříznivý přirozený vývoj zaznamenala města České Budějovice (−170), Strakonice (−86) a Blatná (−57).

Výrazné kladné saldo migrace bylo zaznamenáno zejména ve městě České Budějovice (+3 161), v Písku (+974), v Táboře (+937), ale také v dalších městech. V roce 2022 byla migrace v kladných hodnotách ve výrazné většině obcí kraje (přistěhování osob s dočasnou ochranou). Ve 126 obcích kraje byla migrace nepatrně nepříznivá, lidé se stěhovali zejména z Českého Rudolce (−18), Borotína (−15) a Zahájí (−13).

V roce 2022 celkově nejvíce obyvatel přibylo v Českých Budějovicích (+2 991) a Písku (+928), naopak město Slavonice zaznamenalo nejvyšší celkový úbytek obyvatel (−33) ze všech obcí a měst Jihočeského kraje.

Průměrný věk byl v roce 2022 v Jihočeském kraji 43,1 let (muži 41,8 let; ženy 44,3 let). Nejmladší obyvatelstvo žilo v roce 2022 v obci Hájek na Strakonicku (34,3 let). Naopak věkově nejstarší obyvatelé byli v obci Zadní Střítež v okrese Tábor (59,5 let). Nejvýraznější rozdíl mezi průměrným věkem mužů a žen byl zjištěn v obci Minice na Písecku, kde byli muži o 16,0 roku mladší než ženy. Naopak v obci Budyně na Strakonicku byly v roce 2022 ženy o 12,3 let mladší než muži.

Zastoupení obou pohlaví v obcích a městech kraje bylo v roce 2022 také velmi různé. V obci Mačkov na Strakonicku nejvíce převažovaly ženy (mužů bylo o 56,0 % méně), naopak v obci Křišťanov na Prachaticku byla zaznamenána největší převaha mužů (o 42,9 %). Vyrovnané počty mužů a žen byly zaznamenány jen v 24 obcích kraje.