Výběrové šetření pracovních sil - VŠPS

 

Výběrové šetření pracovních sil poskytuje údaje o celkové zaměstnanosti a nezaměstnanosti obyvatelstva a další údaje s touto problematikou související. Jsou přitom respektovány definice a obsahová náplň jednotlivých ukazatelů podle požadavků Eurostatu a doporučení Mezinárodní organizace práce (ILO). V České republice se provádí nepřetržitě od roku 1992 na celém území. Výběrové šetření pracovních sil (dále jen VŠPS) je kontinuální šetření, jehož výsledky jsou vyhodnocovány a publikovány ve čtvrtletní periodicitě. Zjišťuje aktuální strukturu zaměstnanosti podle pohlaví, věku a kvalifikace, odvětví a charakteru zaměstnání respondentů. Dále jsou šetřeny údaje o podzaměstnanosti, souběhu zaměstnání a mobilitě pracovních sil. Rovněž poskytuje informace o celkové nezaměstnanosti a jejím charakteru, o struktuře nezaměstnaných z hlediska sociálního, profesního, kvalifikačního, délky trvání nezaměstnanosti aj. a to i v územním průřezu.

Předmětem šetření jsou všechny osoby obvykle bydlící v domácnostech šetřených bytů. Každá samostatně hospodařící domácnost ve vybraném bytě je považována za samostatnou jednotku, v jejímž rámci jsou zjišťovány vzájemné vztahy a základní sociologické a demografické informace o členech domácností. Za jednotlivé členy domácností 15leté a starší jsou zjišťovány podrobné údaje o ekonomické aktivitě a vzdělání.

Po celý rok 2016 bude probíhat jako nedílná součást VŠPS šetření ad hoc modulu (AHM) na téma Mladí lidé na trhu práce. Šetření poskytne mezinárodně srovnatelné výsledky o situaci mladých lidí ve věku 15 - 34 let na trhu práce.

Případné dotazy Vám zodpovědí pracovníci:

Krajský garant VŠPS (výběrové šetření příjmů pracovních sil)
Ing. Eva Svoradová, tel.: 571 410 179, e-mail: eva.svoradova@czso.cz

Vedoucí oddělení terénního zjišťování
Ing. Barbora Židková, tel.: 577 004 956, e-mail: barbora.zidkova@czso.cz