Výběrové šetření pracovních sil - VŠPS

 

Výběrové šetření pracovních sil poskytuje údaje o celkové zaměstnanosti a nezaměstnanosti obyvatelstva a další údaje s touto problematikou související. Jsou přitom respektovány definice a obsahová náplň jednotlivých ukazatelů podle požadavků Eurostatu a doporučení Mezinárodní organizace práce (ILO).

V České republice se provádí nepřetržitě od roku 1992 na celém území. Výběrové šetření pracovních sil (dále jen VŠPS) je kontinuální šetření, jehož výsledky jsou vyhodnocovány a publikovány ve čtvrtletní periodicitě. Zjišťuje aktuální strukturu zaměstnanosti podle pohlaví, věku a kvalifikace, odvětví a charakteru zaměstnání respondentů. Dále jsou šetřeny údaje o podzaměstnanosti, souběhu zaměstnání a mobilitě pracovních sil. Rovněž poskytuje informace o celkové nezaměstnanosti a jejím charakteru, o struktuře nezaměstnaných z hlediska sociálního, profesního, kvalifikačního, délky trvání nezaměstnanosti aj. a to i v územním průřezu.

Předmětem šetření jsou všechny osoby obvykle bydlící v domácnostech šetřených bytů. Každá samostatně hospodařící domácnost ve vybraném bytě je považována za samostatnou jednotku, v jejímž rámci jsou zjišťovány vzájemné vztahy a základní sociologické a demografické informace o členech domácností. Za jednotlivé členy domácností 15leté a starší jsou zjišťovány podrobné údaje o ekonomické aktivitě a vzdělání.

Po celý rok 2024 bude probíhat jako nedílná součást VŠPS šetření modulu 2024 na téma Mladí lidé na trhu práce.  Šetření poskytne mezinárodně srovnatelné výsledky o tom, jak se mladým lidem ve věku 15 až 34 let daří na trhu práce a jak nebo jestli jim při tom vzdělání pomáhá.


Krajský garant VŠPS

Ing. Gabriela Eliášová
tel.: 734 352 307
e-mail: gabriela.eliasova@czso.cz