Výběrové šetření Životní podmínky (SILC)

 

Český statistický úřad organizuje v době od 2. února do 26. května 2019  v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice. Jedná se o národní modul celoevropského šetření EU-SILC (European Union - Statistics on Income and Living Conditions). Realizace cenzu plyne z nařízení EU a probíhá v celkem 34 evropských zemích

 
Cenzus se uskuteční na území celé České republiky v 11 452 domácnostech, z nichž 6 702 se zúčastnilo šetření v předchozích letech. Ve Zlínském kraji je do šetření zahrnuto 614 domácností v 59 obcích – 250 domácností bude letos osloveno poprvé, zbývajících 364 domácností se šetření zúčastní opakovaně. Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření Životní podmínky a které jim vydá Krajská správa ČSÚ.
 

Cílem cenzu je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci domácností v jednotlivých zemích, kde šetření probíhá. Zjištěná data slouží k výpočtu ukazatelů peněžní a materiální chudoby a intenzity ekonomické aktivity. Neméně důležitým cílem je poskytnout informace jak pro směřování sociální politiky státu, tak i pro hodnocení dopadu přijatých opatření.
 

V roce 2019 je jako speciální modul vyplňován dotazník CM na téma mezigenerační přenos chudoby.

 

Do zpracování nevstupují žádné informace, které by identifikovaly respondenta, ochrana individuálních dat je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a příslušnými paragrafy zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě přísně dodržována. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu § 16 uvedeného zákona.
 

Případné dotazy Vám zodpoví pracovníci:

Krajský garant šetření EU SILC:

Ing. Ludmila Žampachová , tel.: 577 004 936, 731 622 011, e-mail: ludmila.zampachova@czso.cz

Vedoucí oddělení terénních zjišťování:
Ing. Barbora Židková, tel.: 577 004 956, 736 466 401, e-mail: barbora.zidkova@czso.cz

 

Výsledky předchozích šetření najdete na stránkách ČSÚ:

Výsledky šetření naleznete v části Statistiky - Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností