Mimořádná šetření (cenzy)

 

Vedle pravidelného způsobu sběru dat výkaznickou cestou nabývají zvláště v posledních letech na významu mimořádná statistická šetření. Jsou orientována do všech oblastí ekonomicko-společenského života a dávají řadu odpovědí na otázky, které jsou jinak těžko zjistitelné, málo prozkoumané, či značně se měnící. V důsledku toho jsou šetření buď zcela vyčerpávající nebo výběrová, popřípadě doplňující. Slouží pro vypracování ekonomických a sociologických analýz dlouhodobého charakteru a jejich využitelnost je v podstatě nadčasová. Šetření jsou organizována celorepublikově a metodicky jednotně vedena z ČSÚ.

Na zajištění těchto šetření se podílejí jak zaměstnanci statistiky, tak i externí tazatelé kteří se při návštěvě prokáží „Průkazem tazatele“ (platný pouze s občanským průkazem), který jim vydá ČSÚ. Ochrana individuálních údajů je zajištěna v souladu se zákonem č.89/1995 Sb., o státní statistické službě. Všechny osoby zúčastněné na zjišťování a zpracování údajů jsou vázány mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu § 17 uvedeného zákona.

Strukturální šetření v zemědělství - Zem 2016

 

Český statistický úřad v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, organizuje v termínu od 12. září do 15. listopadu 2016 Strukturální šetření v zemědělství 2016 (Zem 2016).

Toto šetření se provádí jednou za 3 roky, v České republice pravidelně v intervalech od roku 2000. Cílem je získat dlouhodobě srovnatelné údaje o struktuře a typologii zemědělských podniků ve všech členských státech Evropské unie. Data jsou využívána také k aktualizaci Zemědělského registru vedeného Českým statistickým úřadem.
Šetření se uskuteční na území celé České republiky téměř ve 12 tisících zemědělských subjektech, které byly do šetření zařazeny na základě náhodného výběru a prahových hodnot.


Kontakt:
Ing. Ludmila Žampachová
Tel.: 577 004 936
Mobil: 731 622 011
E-mail: ludmila.zampachova@czso.cz

Tisková Zpráva

Výsledky minulého šetření

 

Šetření o vzdělávání dospělých – AES 2016 (Adult Education Survey)

Český statistický úřad organizuje v roce 2016 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o vzdělávání dospělých v České republice -  AES 2016. Cílem tohoto šetření je zjistit informace o zapojení dospělých osob ve věku 18-69 let do nejrůznějších typů vzdělávání.

Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 7 800 domácnostech, které byly již dříve zařazeny do Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS). Ve Zlínském kraji osloví tazatelé ČSÚ přibližně 440 domácností v 61 obcích.