Mimořádná šetření (cenzy)

 

Vedle pravidelného způsobu sběru dat výkaznickou cestou nabývají zvláště v posledních letech na významu mimořádná statistická šetření. Jsou orientována do všech oblastí ekonomicko-společenského života a dávají řadu odpovědí na otázky, které jsou jinak těžko zjistitelné, málo prozkoumané, či značně se měnící. V důsledku toho jsou šetření buď zcela vyčerpávající nebo výběrová, popřípadě doplňující. Slouží pro vypracování ekonomických a sociologických analýz dlouhodobého charakteru a jejich využitelnost je v podstatě nadčasová. Šetření jsou organizována celorepublikově a metodicky jednotně vedena z ČSÚ.

Na zajištění těchto šetření se podílejí jak zaměstnanci statistiky, tak i externí tazatelé kteří se při návštěvě prokáží „Průkazem tazatele“ (platný pouze s občanským průkazem), který jim vydá ČSÚ. Ochrana individuálních údajů je zajištěna v souladu se zákonem č.89/1995 Sb., o státní statistické službě. Všechny osoby zúčastněné na zjišťování a zpracování údajů jsou vázány mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu § 17 uvedeného zákona.

 

Výběrové šetření o zdraví EHIS (European Health Interview Survey)

EHIS (European Health Interview Survey) je výběrovým šetřením o zdraví, které poskytuje informace o zdraví a s ním spojených tématech. Je prováděno ve všech zemích EU. Výběrová šetření o zdravotním stavu obyvatel se v České republice provádějí již od roku 1993. Dosud se jich uskutečnilo celkem šest, to poslední v roce 2014 (výsledky jsou dostupné zde).

Hlavním koordinátorem šetření je Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, který poskytuje více informací o šetření http://www.uzis.cz/ehis. Dalším partnerem je Státní zdravotní ústav http://www.szu.cz.

Přínos šetření spočívá v tom, že údaje jsou srovnatelné napříč zeměmi EU a získané informace je možné navzájem provázat a sledovat např. zdraví podle socioekonomických charakteristik, využívání zdravotní péče s ohledem na zdravotní stav pacienta nebo zdraví ve vztahu k charakteristikám životního stylu.

Od 8. 7. 2019 do 16. 1. 2020 probíhá po celé České republice pod zkratkou EHIS 2019 (European Health Interview Survey) výběrové šetření o zdraví. Výběrová šetření o zdravotním stavu obyvatel se v České republice provádí již od roku 1993. Dosud se jich uskutečnilo celkem šest, to poslední v roce 2014.

Ve Zlínském kraji zkušení tazatelé ČSÚ osloví 550 domácností zapojených do Výběrového šetření pracovních sil a v každé požádají o spolupráci jednoho či dva vylosované respondenty starší 15 let.

Údaje zjištěné v šetření slouží jako podklad tvorby národních i mezinárodních politických koncepcí, k vymezení hlavních bodů a cílů zdravotnických programů a zejména k monitorování jejich plnění. Také napomáhají odhadnout současné a budoucí zátěže sociálního a zdravotního systému.

 

Kontaktní osoba

Ing. Eva Svoradová – garant pro Zlínský kraj

tel.: 731 622 003

e-mail: eva.svoradova@czso.cz

Případné dotazy Vám zodpoví:

Vedoucí oddělení terénních zjišťování:
Ing. Barbora Židková, tel.: 577 004 956, 736 466 401, e-mail: barbora.zidkova@czso

 

EHIS 2014 - Základní výsledky šetření