Statistika rodinných účtů (SRÚ)

 

Potraviny a nealkoholické nápoje tvoří dlouhodobě spolu s výdaji za bydlení, vodu, energie a paliva největší část všech peněžních vydání českých domácností. Za potraviny zaplatily domácnosti v roce 2020 měsíčně v průměru 2362 Kč, z toho pak nejvíce za maso. Konkrétně to bylo 560 korun měsíčně. Za alkoholické nápoje utratily každý měsíc v průměru 271 korun, za nealkoholické nápoje pak 220 korun. Jak to víme? Protože jste nám to sami řekli!
 

O šetření

Šetření SRÚ sleduje hospodaření soukromých domácností na základě jimi poskytovaných údajů. V Česku má dlouholetou tradici, protože první takové šetření proběhlo již v roce 1920. Systematicky a nepřetržitě pak probíhá od roku 1957, přičemž v současnosti jsou oslovovány domácnosti, které byly předtím náhodně vybrány a vyšetřeny v rámci šetření Životní podmínky domácností (SILC). SRÚ zjišťuje finanční výdaje všech členů vybrané domácnosti za určité období, a dále údaje o jejím složení, například z kolika členů se skládá a jaké mají zaměstnání. Důležité jsou rovněž informace o domě či bytě, v němž domácnosti bydlí, a o jejich vybavenosti, například osobním počítačem nebo automobilem. SRÚ je celoroční šetření prováděné ve všech krajích republiky.
 

K čemu slouží výsledky?

Informace ze SRÚ slouží především jako podklad pro hodnocení sociální a ekonomické situace obyvatel Česka. Nezbytné jsou také při vytváření tzv. spotřebního koše, který ČSÚ využívá při výpočtech indexu spotřebitelských cen, tzv. inflace, a tvoří rovněž jeden ze zdrojů dat při sestavování národních účtů za sektor domácností (součást tvorby HDP). Výsledky současně dovolují mezinárodní srovnání.
 

Jak šetření probíhá?

Jednotkou zjišťování je hospodařící domácnost, která byla již dříve úspěšně vyšetřena při šetření Životní podmínky (SILC). Šetření SRÚ se každoročně účastní více než 3 000 domácností, které mají pevně přidělená referenční období, rovnoměrně rozložená po celý rok tak, aby byla z hlediska výdajů domácností co nejlépe podchycena sezónnost.

Domácnosti obdrží při osobní návštěvě odborně školeného tazatele ČSÚ přehledný Deník, kam následně zapisují údaje o výdajích všech členů domácnosti a jednotlivých nákupech. Součástí Deníku jsou i „kapsičky“, do nichž může domácnost shromažďovat účtenky za veškeré své výdaje. Jedná se například o jednotlivé nákupy, útraty v podnicích veřejného stravování, jízdenky, vstupenky do kulturních zařízení nebo platby za vzdělávací akce či jiné doklady, ze kterých však musí být zřejmé, o jaké zboží či službu se jedná. Odevzdání účtenek (nebo jejich kopií) výrazně ušetří domácnosti práci, protože pak není třeba položky přepisovat do Deníku.

Během první návštěvy v domácnosti provede tazatel úvodní rozhovor, při němž zaktualizuje údaje z předchozího šetření SILC a doplní další vybrané údaje o domácnosti. Poté předá domácnosti dva tištěné Deníky pro podrobný a chronologický zápis výdajů a ukládání účtenek po dobu 8 po sobě jdoucích kalendářních týdnů.

Při druhé návštěvě, po skončení prvního čtyřtýdenního referenčního období, tazatel vyzvedne v domácnosti první Deník, zkontroluje čitelnost vložených účtenek a přeptá se na úplnost záznamů o výdajích. Současně zodpoví případné dotazy a nejasnosti ze strany domácností.

Při třetí návštěvě, po skončení druhého čtyřtýdenního referenčního období, tazatel obdobně vyzvedne druhý Deník a případně došetří informace k vybraným položkám z prvního Deníku či účtenek. Účast domácnosti v tomto šetření je spojena s finanční odměnou, která je vyplacena na základě dohody o provedení práce uzavřené s ČSÚ. Za oba řádně vyplněné, pečlivě vedené a odevzdané Deníky obdrží domácnost po zdanění 2 040 Kč. Tazatel při třetí návštěvě informuje domácnost o termínu vyplacení finanční odměny, zeptá se, zda má zájem o zaslání přehledu o struktuře svých výdajů, a poděkuje za účast v šetření.
 

Kde naleznete výsledky šetření?

Výsledky SRÚ zveřejňuje ČSÚ pravidelně na svém webu v publikaci Spotřební výdaje domácností. Aktuální údaje za rok 2020 jsou dostupné zde:
https://www.czso.cz/csu/czso/spotrebni-vydaje-domacnosti-2020

Dalším zdrojem jsou příslušné tabulky ve Veřejné databázi ČSÚ:
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/index.jsf?page=statistiky#katalog=30847

Nejzajímavější informace shrnují články v časopise Statistika & My:
https://www.statistikaamy.cz/statistiky/socialni-statistiky-a-kultura/

 

Důvěrnost a ochrana dat

Informace, které tazateli sdělíte, jsou přísně anonymní. ČSÚ plně respektuje evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc dle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech. Do samotného zpracování nevstupují žádné informace, které by identifikovaly dotazované respondenty. Informace ze šetření jsou zveřejňovány pouze formou statistických souhrnů.

Podrobnosti ke zpracovávání osobních údajů najdete na:
http://www.czso.cz/csu/czso/ochrana-osobnich-udaju-gdpr