Statistika rodinných účtů (SRÚ)

 

Výdaje za bydlení, vodu, energie a paliva spolu s výdaji za potraviny a nealkoholické nápoje tvořily v roce 2022 největší část všech spotřebních výdajů českých domácností. Za potraviny domácnosti zaplatily měsíčně v průměru kolem 2 670 Kč, z toho pak nejvíce za maso. Za alkoholické nápoje utratily každý měsíc kolem 300 korun, za nealkoholické nápoje pak více než 260 korun. Jak to víme? Protože jste nám to sami řekli!

 

O šetření

Statistika rodinných účtů (SRÚ) sleduje výdaje domácností a poskytuje informace o jejich výši a struktuře spotřeby na základě údajů získaných od domácností. V České republice má SRÚ dlouholetou tradici, protože první takové šetření proběhlo již v roce 1920, systematicky a nepřetržitě pak probíhá od roku 1957. Od roku 2017 jsou pro SRÚ oslovovány domácnosti, které byly předtím náhodně vybrány a vyšetřeny v rámci šetření Životní podmínky (EU-SILC). SRÚ je celoroční šetření prováděné ve všech krajích republiky. 

 

K čemu slouží výsledky?

Informace ze SRÚ slouží především jako podklad pro hodnocení sociální a ekonomické situace domácností v České republice. Nezbytné jsou také při vytváření tzv. spotřebního koše, který ČSÚ využívá při výpočtech indexu spotřebitelských cen (tzv. inflace), a jsou rovněž jedním ze zdrojů dat při sestavování národních účtů za sektor domácností (součást tvorby HDP). Výsledky současně umožňují mezinárodní srovnání.

 

Jak šetření probíhá?

Jednotkou zjišťování je hospodařící domácnost, která byla již dříve úspěšně vyšetřena při šetření Životní podmínky. Výběr domácností každoročně zahrnuje více než 3 000 domácností, které mají pevně přidělená referenční období, rovnoměrně rozložená po celý rok tak, aby byla z hlediska výdajů domácností co nejlépe podchycena sezónnost. Předmětem zjišťování jsou výdaje všech členů vybrané domácnosti ve sledovaném období, doplněné údaji o složení domácnosti, o domě či bytě a vybavení domácnosti a o domácím hospodářství.

Domácnosti obdrží od tazatele ČSÚ Deník zpravodajské domácnosti, kde se shromažďují údaje o výdajích všech členů domácnosti. Součástí Deníku jsou „kapsičky“, do nichž může domácnost vkládat účtenky za veškeré své výdaje, což výrazně ušetří práci. Jedná se například o jednotlivé nákupy, útraty v podnicích veřejného stravování, jízdenky, vstupenky do kulturních zařízení nebo platby za vzdělávací akce či jiné doklady, ze kterých však musí být zřejmé, o jaké zboží či službu se jedná. Výdaje, za které domácnost neodevzdá účtenky (nebo jejich kopie), se pak přepisují do přehledně uspořádaných tabulek Deníku.

Během první návštěvy v domácnosti provede tazatel úvodní rozhovor, při němž zaktualizuje údaje z předchozího šetření Životní podmínky a doplní další vybrané údaje o domácnosti. Poté předá domácnosti dva tištěné Deníky pro podrobný a chronologický zápis výdajů a ukládání účtenek po dobu 8 po sobě jdoucích kalendářních týdnů.

Při druhé návštěvě, po skončení prvního čtyřtýdenního referenčního období, tazatel vyzvedne v domácnosti první Deník, zkontroluje čitelnost vložených účtenek a přeptá se na úplnost záznamů o výdajích. Současně zodpoví případné dotazy a nejasnosti ze strany domácností.

Při třetí návštěvě, po skončení druhého čtyřtýdenního referenčního období, tazatel obdobně vyzvedne druhý Deník a případně došetří informace k vybraným položkám z prvního Deníku či z účtenek.

Účast domácnosti v SRÚ je spojena s finanční odměnou, která je vyplacena na základě dohody o provedení práce uzavřené s ČSÚ. Za oba odevzdané a řádně vedené Deníky obdrží domácnost po zdanění 2 550 Kč. Tazatel při třetí návštěvě informuje domácnost o termínu vyplacení finanční odměny, zeptá se, zda má zájem o zaslání přehledu o svých výdajích s jejich strukturou, a poděkuje za účast v šetření.

 

Kde naleznete výsledky šetření?

Výsledky SRÚ zveřejňuje ČSÚ pravidelně na svém webu v publikaci Spotřební výdaje domácností. Aktuální údaje za rok 2022 jsou dostupné zde:
https://www.czso.cz/csu/czso/spotrebni-vydaje-domacnosti-2022

Dalším zdrojem jsou příslušné tabulky ve Veřejné databázi ČSÚ:
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/index.jsf?page=statistiky#katalog=30847

Nejzajímavější informace shrnují články v časopise Statistika & My:
https://www.statistikaamy.cz/statistiky/socialni-statistiky-a-kultura/
 


Důvěrnost a ochrana dat

Informace, které tazateli sdělíte, jsou přísně anonymní. ČSÚ plně respektuje evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc dle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech. Do samotného zpracování nevstupují žádné informace, které by identifikovaly dotazované respondenty. Informace ze šetření jsou zveřejňovány pouze formou statistických souhrnů.

Podrobnosti ke zpracovávání osobních údajů najdete na:
http://www.czso.cz/csu/czso/ochrana-osobnich-udaju-gdpr