Statistika rodinných účtů (SRÚ)

 

Výběrové šetření Statistika rodinných účtů (SRÚ) sleduje výdaje domácností a poskytuje informace o jejich výši a struktuře spotřeby. Údaje o odlišnostech spotřebních výdajů v různých typech domácností nelze získat z jiných zdrojů. Pomocí SRÚ se také sleduje vliv tržních faktorů (např. nabídky a poptávky, pohybu cen) na strukturu výdajů a spotřební zvyklosti domácností.

Zjištěné informace slouží především jako podklad pro hodnocení sociální a ekonomické situace v ČR, pro interní využití v rámci Českého statistického úřadu (vytvoření spotřebního koše při pravidelných revizích indexu spotřebitelských cen, dále jako jeden ze zdrojů při sestavování národních účtů za sektor domácností apod.) a také pro mezinárodní srovnání.
 
Samotné šetření má v České republice dlouholetou tradici, která se datuje již od roku 1957. V roce 2016 proběhla významná reforma Statistiky rodinných účtů, nový způsob zjišťování je založený na náhodném výběru domácností.
 
Statistika rodinných účtů probíhá celoročně, ve všech krajích ČR a od roku 2017 je navázána na výběrové šetření Životní podmínky (SILC). V terénu ji zajišťují zkušení tazatelé krajských správ ČSÚ.

 

Výběr zpravodajských domácností

Jednotkou zjišťování je hospodařící domácnost, která byla úspěšně vyšetřena při šetření Životní podmínky (SILC).

Výběr domácností každoročně zahrnuje více než 3 000 domácností, které mají pevně přidělená referenční období, rovnoměrně rozložená do období celého roku tak, aby byla z hlediska výdajů domácností co nejlépe podchycena sezónnost.
 

Obsah šetření – na co se ptáme?

Předmětem zjišťování jsou výdaje všech členů vybrané domácnosti ve sledovaném období, doplněné údaji o složení domácnosti, o domě či bytě a vybavení domácnosti a o domácím hospodářství.

Údaje o výdajích všech členů domácnosti a jednotlivých nákupech zapisuje domácnost do přehledného Deníku, který je členěn do několika bloků po jednotlivých dnech a týdnech, po dobu 8 po sobě jdoucích kalendářních týdnů (resp. do dvou Deníků po dobu dvakrát 4 týdny). Součástí Deníku jsou i „kapsičky“, do nichž může domácnost shromažďovat účtenky za veškeré své výdaje. Jedná se například o jednotlivé nákupy, útraty v podnicích veřejného stravování, jízdenky, vstupenky do kulturních zařízení nebo platby za vzdělávací akce či jiné doklady, ze kterých však musí být zřejmé, o jaké zboží či službu se jedná. Odevzdání účtenek (nebo jejich kopií) výrazně ušetří domácnosti práci, protože pak není třeba položky přepisovat do Deníku.
 

Finanční odměna

Účast domácnosti v tomto šetření je spojena s finanční odměnou, která je vyplacena na základě dohody o provedení práce uzavřené s ČSÚ. Za oba dva řádně vyplněné, pečlivě vedené a odevzdané Deníky obdrží domácnost po zdanění 2 040 Kč.
 

Průběh šetření

Během první návštěvy v domácnosti provede tazatel úvodní rozhovor SRÚ, v rámci kterého zaktualizuje údaje z předchozího šetření SILC a doplní další vybrané údaje o domácnosti. Po úvodním rozhovoru  tazatel předá domácnosti dva tištěné Deníky pro podrobný a chronologický zápis výdajů a ukládání účtenek po dobu 8 po sobě jdoucích kalendářních týdnů.

Při druhé návštěvě, po skončení prvního čtyřtýdenního referenčního období, tazatel vyzvedne v domácnosti první Deník, zkontroluje čitelnost vložených účtenek a přeptá se na úplnost záznamů o výdajích. Současně zodpoví případné dotazy a nejasnosti ze strany respondenta.

Při třetí návštěvě, po skončení druhého čtyřtýdenního referenčního období, tazatel obdobně vyzvedne druhý Deník a případně došetří informace k vybraným položkám z prvního Deníku či účtenek, které nebyly dostačující pro zpracovatele ke správnému zakódování do mezinárodní klasifikace COICOP (Klasifikace individuální spotřeby).

Na závěr tazatel informuje domácnost o termínu vyplacení finanční odměny, zeptá se, zda má zájem o zaslání přehledu o struktuře svých výdajů, a poděkuje za účast v šetření.
 

Odkaz na publikace

https://www.czso.cz/csu/czso/prijmy-vydaje-a-zivotni-podminky-domacnosti