Informační technologie v domácnostech a mezi jednotlivci

 

Informační a komunikační technologie (dále jen ICT), respektive dovednost práce s těmito technologiemi a jejich efektivní využívání, jsou v dnešní době považovány za jeden z klíčových hybných prvků zvyšování ekonomického růstu, zaměstnanosti, udržitelného rozvoje a sociální soudržnosti společnosti. Český statistický úřad usiluje prostřednictvím Výběrového šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci o kvalitní a systematické statistické zachycení rozšíření a využívání ICT v oblasti informační společnosti. Údaje z tohoto šetření slouží především k pravidelnému monitoringu plnění stanovaných cílů v rámci Digitální agendy pro Evropu. Hlavním cílem této agendy je posilování informační společnosti a digitální ekonomiky.